Skoči do osrednje vsebine

V tej enoti Inšpektorata za naravne vire in prostor so inšpektorji za naravo in vode ter rudarski inšpektorji. 


Inšpektorji za naravo in vode

Osnovna naloga inšpektorjev za naravo in vode je zagotavljanje sistematičnega nadzora nad pomembnimi viri obremenjevanja narave in izvajanja predpisov s področja varstva voda. Inšpektorji za naravo in vode opravljajo naloge inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja urejanja voda, vodnega režima in gospodarjenja z vodami, nadzor gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki niso v pristojnosti lokalnih skupnosti ter nadzor nad izvajanjem predpisov s področja varstva in ohranjanja narave.  

Cilji delovanja inšpektorjev za naravo in vode

 • inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov s področja varstva in urejanja voda, vodnih in priobalnih zemljišč, vodnih pravic, zakonite rabe vode, ter nadzor glede določil o izdaji in kršitvi vodnih soglasij in dovoljenj,
 • inšpekcijski nadzor gospodarskih javnih služb na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode - opremljenosti agromelioracij,
 • inšpekcijski nadzor nad zagotavljanjem spoštovanja zahtev varstva prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, varstva naravnih vrednot, ter zahtev glede izdanih naravovarstvenih soglasij in drugih dovoljenj, 
 • inšpekcijski nadzor in preventivno delovanje z namenom preprečitve nezakonite vožnje v naravnem okolju.

Zakonodaja določa zelo široko področje dela inšpektorjev za naravo in vode, kar posledično pomeni tudi izjemno veliko število zavezancev. Zato se pri izboru prednostnih področij nadzora upošteva zlasti:

 • vpliv dejavnosti na vode in naravo;
 • zaveze za doseganje skladnosti z evropskim pravnim redom, ki jih mora zagotavljati Slovenija; 
 • cilje nacionalnih strategij, akcijskih načrtov, operativnih programov ipd.;
 • zaznan obseg kršitev na posameznih področjih;
 • ugotovitve monitoringov; 
 • analize obremenitev in vplivov na vode.


Rudarski inšpektorji

Osnovna naloga rudarskih inšpektorjev je zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcev pri izvajanju rudarskih del na površini in pod zemljo. Posebnost pri nadzoru rudarskih inšpektorjev je predpisana periodika ter takojšnja raziskava nesreč pri delu in nevarnih pojavov. Podlaga za izvajanje nadzora rudarskih inšpektorjev so materialni predpisi, ki urejajo področje rudarstva, varnosti in zdravja pri delu, skladnosti proizvodov ter zakoni o zapiranju rudnikov. Pri izvajanju nadzora iz varnosti in zdravja pri delu pri rudarskih delih ima rudarski inšpektor pravice inšpektorja za delo in pravice tržnega inšpektorja pri nadzoru strojev, protieksplozijske zaščite in osebne varovalne opreme.

Cilji delovanja rudarskih inšpektorjev

 • da se rudarska dela in dela pri izgradnji predorov izvajajo na način, da ni ogroženo zdravje in varnost delavcev; 
 • da se izkoriščanje mineralnih surovin izvaja skladno z določili iz koncesijskih pogodb;
 • da se rudarska dela izvajajo skladno s potrjeno tehnično dokumentacijo; 
 • da se izkoriščanje mineralnih surovin izvaja znotraj mej odobrenih pridobivalnih prostorov; 
 • da se v pridobivalnih prostorih izvaja sprotna sanacija; 
 • da se zapiralna dela izvajajo v skladu s postopki opustitve rudarskih del; 
 • nadzor nad zavezanci, ki pri izvajanju rudarskih del in pri izdelavi predorov potrebujejo električne naprave in instalacije. 

Pristojnosti rudarskih inšpektorjev

Pravna podlaga za izvajanje nadzora so materialni predpisi, ki urejajo področje rudarstva, varnosti in zdravja pri delu, skladnosti proizvodov ter zakoni o zapiranju rudnikov. Inšpekcijski nadzor po določbah Zakona o rudarstvu (ZRud-1) in Zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) in podrejenih predpisov zajema: 

 • nosilce rudarske pravice za izkoriščanje, 
 • izvajalce rudarskih del, 
 • nadzor pri izdelavi in sanaciji predorov, 
 • nadzor pri graditvi objektov z minerskimi in vrtalnimi deli ter vrtanjem vrtin nad 300 m globine, 
 • raziskave delavnih nesreč in nevarnih pojavov, 
 • nezakonito izkoriščanje mineralnih surovin in nepravilno miniranje v pridobivalnih prostorih oziroma pri graditvi objektov.

Poleg inšpekcijskih nadzorov rudarski inšpektorji vodijo tudi upravne postopke za izdajo mnenj po 22., 23. in 24. členu Zrud-1.