Skoči do osrednje vsebine

Temeljna naloga gradbene inšpekcije je nadzor nad gradnjo objektov. Na Geodetski inšpekciji pa opravljamo nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske dejavnosti, izvajanjem geodetskih dejavnosti in geodetskih storitev.

Naša izhodišča in cilji so:


• preprečevanje nedovoljenih gradenj oziroma objektov;
• preprečevanje uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj;
• preprečevanje nezakonitega izvajanja rudarskih del na stavbnih zemljiščih ter
• nadzorovanje izpolnjevanja z zakonom določenih bistvenih zahtev glede lastnosti objektov ter zagotoviti izpolnjevanje predpisanih pogojev in kakovost dela pri opravljanju dejavnosti v zvezi z gradnjo objektov v vseh fazah gradnje objektov; 
• zagotavljanje večje pravne varnosti lastnikov nepremičnin, večje varnosti vlaganj v nepremičnine in investicije, povezane z nepremičninami in nepremičninskim trgom;
• zagotavljanje izpolnjevanja pogojev gospodarskih subjektov in v njih zaposlenih posameznikov za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti;
• zagotavljanje izpolnjevanja pogojev pooblaščenih inženirjev geodetske stroke;
• splošni nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov s področja geodetske dejavnosti, izvajanjem geodetske inženirske dejavnosti in izvajanjem geodetskih storitev;
• zagotavljanje izvajanja kazenskih določb Zakona o evidentiranju nepremičnin v primeru neizpolnjevanja obveznosti evidentiranja nepremičnin;
• zagotavljanje pravilnega označevanja ulic in stavb.

Kaj nadziramo

Na podlagi določil Gradbenega zakona  GZ- 1  gradbeni inšpektorji nadzirajo gradnjo objektov, med drugim:
•         ali imajo investitorji gradbeno dovoljenje za graditev objektov oziroma dela, ki jih opravljajo, ali dela opravljajo v skladu z dovoljenjem in ali so prijavili začetek gradbenih del;
•         ali se gradnja oziroma sprememba namembnosti izvaja v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem;
•         ali se rekonstrukcija objekta izvaja v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in ali je začetek del prijavljen;
•         ali se gradi objekt, za katerega je izdan sklep, s katerim sta se dovolila obnova postopka in zadržanje izvršitve gradbenega dovoljenja;
•         ali udeleženci pri graditvi objektov izpolnjujejo zahteve, določene z zakonom;
•         ali je investitor vložil popolno prijavo začetka gradnje in potrebno dokumentacijo;
•         ali ima objekt uporabno dovoljenje in ali se objekt uporablja v skladu z njim;
•         ali zagotovijo, da objekti ne ogrožajo varnosti in zdravja ljudi ter okolice. Na podlagi določil Zakona o urejanju prostora ZUreP-3  gradbeni inšpektorji nadzirajo:
•         izpolnjevanje predpisanih pogojev za izdelovalce in odgovorne vodje po ZUreP-3 in na njegovi podlagi izdanih predpisih. Na podlagi določil Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti ZAID  gradbeni inšpektorji nadzirajo:
•         zagotavljanje izpolnjevanja pogojev pooblaščenih arhitektov in inženirjev ter gospodarskih subjektov, ki opravljajo arhitekturno in inženirsko dejavnost. Na podlagi Zakona o rudarstvu (ZRud- 1)  gradbeni inšpektorji nadzirajo:
•         ali se rudarska dela na stavbnih zemljiščih izvajajo zakonito in
•         ali se izvaja gradnja dodatne rudarske infrastrukture zunaj rudniških prostorov v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

Opravljanje inšpekcijskega nadzora

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, ki ga inšpektorji izvajamo kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Na svojo pobudo vodimo redne ter kontrolne inšpekcijske nadzore in usmerjene akcije nadzorov. Izredni inšpekcijski nadzor uvedemo na podlagi informacije o sumu kršitve gradbenih predpisov v prijavah. Poleg upravnih inšpekcijskih postopkov vodimo prekrškovne postopke in izvedbo izvršb. Pobude za izvedbo inšpekcijskih nadzorov obravnavamo v skladu s  kriteriji za vrstni red obravnave prijav. Naša prioritetna naloga je obravnavanje prijav, iz katerih je razvidno, da obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za premoženje večje vrednosti. Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora smo inšpektorji v okviru pooblastil, ki nam jih določajo materialni in procesni predpisi, samostojni. Samostojno se odločamo, katera zakonsko dopustna dejanja bomo izvedli v postopku in katere dokaze bomo uporabili. Prav tako samostojno izrekamo ukrepe v okviru materialnih določb. Če je na voljo več možnih ukrepov, se ob upoštevanju načela sorazmernosti samostojno odločimo za ustrezen ukrep glede na ugotovljeno dejansko stanje. Inšpektorji imamo dolžnost varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravljamo inšpekcijski nadzor. Inšpekcijsko nadzorstvo natančneje ureja Zakon o inšpekcijskem postopku (ZIN) , kjer so določeni splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacija inšpekcij, položaj, pravice in dolžnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijski ukrepi in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom.