Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za finance opravljamo naloge, ki se nanašajo na pripravo načrta prihodkov in drugih prejemkov iz pristojnosti uporabnika ter na pripravo in spremljanje mesečnega finančnega načrta. Evidentiramo prejete in izdane račune, izvajamo kontrolo izdanih potnih nalogov in jih obračunavamo ter spremljamo realizacijo plačil po pogodbah ter vodimo evidence pogodbenih zavarovanj. Potrjujemo odredbe za plačilo in pošiljamo potrjene situacije/račune v izplačilo Ministrstvu za finance in sofinancerjem, obračunavamo davek na dodano vrednost na podlagi računov v skladu s pogodbami o ustanovitvi služnostnih pravic, izdelujemo obrazce FEP in pošiljamo podpisane pogodbe Ministrstvu za finance. Delo vključuje tudi usklajevanje izvedbe letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev, organizacijo pobiranja in kontrolo vplačil letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, izdajanje plačilnih nalogov za plačilo dajatve za odjavljena vozila ter evidentiranje podatkov za izvršbe za neplačane dajatve za odjavljeno vozilo.

Storitev službe

Naziv storitve Institucija
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo