GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V Službi za notranjo revizijo neodvisno in nepristransko dajemo zagotovila o uspešnosti upravljanja ministrstva, sistema upravljanja tveganj in delovanja notranjih kontrol. Ocenjujemo izpostavljenost tveganjem ter ustreznost, uspešnost in učinkovitost notranjih kontrol, ki ministrstvu zagotavljajo med drugim doseganje ciljev, zanesljivost podatkov, točnost in preglednost poročanja, smotrnost poslovanja in porabe javnih sredstev, varovanje premoženja ter delovanje v skladu z zakoni, drugimi predpisi, usmeritvami, postopki in pogodbami. Na podlagi ugotovitev notranjih revizij ministrstvu priporočamo ukrepe za izboljšave. Sestavni del našega dela je tudi pomoč pri uvajanju sprememb, ki se odražajo v boljšem poslovanju ministrstva.