Skoči do osrednje vsebine

Državnotožilski svet

Državnotožilski svet je samostojni državni organ, ki opravlja naloge državnotožilske samouprave in zagotavlja, da državna tožilstva izvajajo enotno politiko pregona storilcev kaznivih dejanj, sodeluje pa tudi pri varovanju samostojnosti državnih tožilcev.

Državnotožilski svet imenuje in razrešuje vodje okrožnih državnih tožilstev, vključen je v postopke ocenjevanja, napredovanja in premestitev državnih tožilcev, daje mnenja o politiki pregona ter ocenjuje uspešnost in učinkovitost poslovanja državnih tožilstev.

Državnotožilski svet sestavlja devet članov, od tega štiri člane izvolijo državni tožilci izmed državnih tožilcev, ki nimajo vodstvenih položajev, in sicer po enega v nazivu vrhovnega državnega tožilca, višjega državnega tožilca, okrožnega državnega tožilca in okrajnega državnega tožilca, štiri člane izvoli državni zbor na predlog predsednika republike izmed pravnih strokovnjakov, enega člana pa imenuje minister za pravosodje izmed vodij okrožnih državnih tožilstev. Njihov mandat traja šest let brez možnosti vnovične izvolitve oziroma imenovanja.