Skoči do osrednje vsebine

4. seja Zdravstvenega sveta

do
Velika sejna soba v pritličju Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.

DNEVNI RED:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda seje.
2. Potrditev zapisnika 3/2022 seje ZS.
3. Poročilo in predstavitev napredovanja projekta SPP novi sestavi ZS (poroča Martina Zorko
Kodelja).
4. Pregled realizacije sklepov zapisnika 2/2022 seje ZS.
5. Poročilo o prispelih vlogah za nove zdravstvene programe.
6. Določitev poročevalcev Komisije za ocenjevanje vlog novih zdravstvenih programov.
7. Poročilo skupine za prenovo točkovanja Postopka obravnave vlog za nove zdravstvene
programe (poročajo: Matej Štuhec, Dorjan Marušič, Jakob Ceglar in Marko Pokorn).
8. Poročilo o starih vlogah, kjer predlagatelji niso poslali dopolnitev.
9. Poziv ZS RSK-ju za zobozdravstvo glede obravnave bolnikov z zmanjšanimi možnostmi.
10. Seznanitev MZ z implementacijo »Pravilnika o izvajanju storitev lekarniške dejavnosti v
bolnišnični lekarni« in dopolnitvi »Pravilnika o pooblastilih za obdelavo podatkov v
Centralnem registru podatkov o pacientih« (poroča Matej Štuhec).
11. Predlog datumov sej ZS v prvi polovici 2023.
12. Razno.