Skoči do osrednje vsebine

Podpis pogodbe za izvedbo projekta Protipoplavni ukrepi ob Voglajni s pritoki

Na vrtu Ipavčeve hiše v Zgornjem trgu v Šentjurju.
Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci bo pogodbo podpisal s predstavnikom financerja projekta, vršilcem dolžnosti direktorja Direkcije za vode na Ministrstvu za okolje in prostor Romanom Kramerjem, ter direktorjem na javnem razpisu izbranega podjetja Tomgrad d.o.o, Olimje, Tomažem Hohnjecem,

Namen investicije je izboljšanje poplavne varnosti ob Voglajni in Slomščici na vzhodnem delu Šentjurja in v naselju Hruševec ob Kozarici na zahodnem delu Šentjurja. Izboljšanje poplavne varnosti bo doseženo z izgradnjo protipoplavnih ukrepov.

Območje Občine Šentjur se nahaja v povodju Savinje, ki pripada vodnemu območju Save. Eden izmed pritokov Savinje je Voglajna s svojimi pritoki. Mesto Šentjur leži na območju, kjer se v Voglajno stekajo Slomščica, Pešnica ter Kozarica. Območje je močno poplavno ogroženo, kar se je v preteklosti že velikokrat izkazalo. V preteklosti je bilo to območje mnogokrat podvrženo raznim ujmam, ki so povzročile veliko gmotno škodo. Razloge za to gre pripisati predvsem neustrezni protipoplavni zaščiti, ki kljub lokalnim ureditvam ne more zagotoviti primerne in celovite rešitve.

V zadnjih desetletjih se je Šentjur močno urbaniziral, nastala je industrijska cona, ki je občasno bolj ali manj poplavljena. Leta 1998 je cono preplavila visoka voda Voglajne s povratno dobo okoli 10 let. Zadnji poplavi v Šentjurju, ki sta povzročili veliko škode na strugah, brežinah in pregradah obravnavanih pritokov, sta bila v septembru 2010 in septembru 2014. Prav tako je bilo povzročene velike škode na javni infrastrukturi (poplavljene ceste, železniška proga, podvoz) ter na zasebnih stanovanjskih in industrijskih objektih. Žal je prišlo tudi do smrtne žrtve v Šentjurju.

Območje, kjer se v Voglajno steka Kozarica, je poplavno ogroženo in ogroža gospodarske in stanovanjske objekte. Brez ustreznih protipoplavnih ukrepov je onemogočeno delovanje industrijske cone, ki je delno že zgrajena. Ohranjanje obstoječega stanja bi pomenilo ohranjanje visoke poplavne nevarnosti in posledično visoke gmotne škode v primeru poplav, vsaka ponovitev poplav pa potencialno nevarnost za stanovalce in poslovanje gospodarskih subjektov ter s tem povezane visoke škode.