Skoči do osrednje vsebine

60. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo danes, v četrtek, 6. februarja ob 10. uri, sestala na 60. redni seji. Takoj po končani seji so predvidene izjave pristojnih ministrov v novinarskem središču na Gregorčičevi 20.

Na seji bodo člani vlade med drugim obravnavali predlog zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave. Sprememba Zakona o ohranjanju narave (ZON) se nanaša na manj zahtevne uskladitve zakona s pravom Evropske unije, ki so posledica očitanih kršitev in obrazloženega mnenja Evropske komisije zaradi neustrezne uporabe nekaterih členov Direktive o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic. Med drugim bo spremenjen 10. člen ZON, ki ureja izjeme pri uporabi zakona in s tem izjeme od Direktive o habitatih, v primeru neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženje, saj bodo izjeme opredeljene ustrezneje, bolj restriktivno ter v tesnejši navezavi na sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog novele Zakona o športu. Predlagane spremembe in dopolnitve zakona ne odstopajo od ciljev in načel, na katerih sloni sedanja ureditev tega področja. Poglaviten cilj predlagane novele je zgolj določitev pravne podlage za javno objavo določenih podatkov iz Razvida poklicnih športnikov, Razvida zasebnih športnih delavcev, Razvida strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu ter Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

Člani vlade bodo obravnavali Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb za leto 2020 in Merila za merjenje uspešnosti poslovanja Slovenskega državnega holdinga (SDH) in poslovanja družb s kapitalsko naložbo države. Letni načrt upravljanja je akt upravljanja SDH, ki ga sprejme uprava SDH, k njemu pa podata soglasje nadzorni svet SDH in vlada. Merila za merjenje uspešnosti poslovanja so interni akt holdinga, ki ga pripravi uprava in potrdi nadzorni svet SDH, sprejme pa vlada kot skupščina SDH.

Na dnevni red seje vlade je uvrščen tudi predlog soglasja Slovenskemu državnemu holdingu k Letnemu načrtu upravljanja za pomorsko pilotažo, ki ga je SDH pripravil na pobudo resornega Ministrstva za infrastrukturo. Ministrstvo za infrastrukturo se je s problemom pilotaže začelo intenzivneje ukvarjati potem, ko so zaposleni v podjetju, ki se ukvarja s pilotažo, pričeli opozarjati na neustrezne delovne razmere ter groziti s stavko, kar bi lahko imelo za posledico veliko gospodarsko škodo na poslovanju Luke Koper, d.d. in Slovenskih železnic, d.o.o..