Skoči do osrednje vsebine

Strokovni dialog Uprave za probacijo v zvezi s pripravo javnega naročila za izvedbo prve faze razvoja informacijske rešitve ProbIS

Uprava za probacijo
Beethovnova 3, Ljubljana
Uprava za probacijo (v nadaljevanju UPRO) vabi vse zainteresirane gospodarske subjekte na strokovni dialog v zvezi s pripravo ustreznega javnega naročila, katerega predmet je izdelava poslovne analize in izdelave dokumentacije projekt za izvedbo (v nadaljevanju PZI).

1. NAMEN STROKOVNEGA DIALOGA

Zakon o javnem naročanju (ZJN – 3, Ur.l. RS št. 91/15, v nadaljevanju ZJN – 3) v 64. členu omogoča naročniku, da pred začetkom postopka javnega naročanja z gospodarskimi subjekti izvede strokovni dialog in v okviru tega zaprosi ali upošteva nasvete, ki jih bo lahko uporabil za pripravo razpisne dokumentacije javnega naročila za prvo fazo razvoja informacijske rešitve ProbIS, pod pogojem, da taki nasveti oziroma priporočila ne preprečujejo ali omejujejo konkurence, ter ne pomenijo kršenja načela enakopravne obravnave ponudnikov in načela transparentnosti javnega naročanja.

Strokovni dialog je namenjen izključno podjetjem in organizacijam, ki se ukvarjajo z izdelavo poslovnih analiz in PZI dokumentacije na področju IT.

V okviru operacije »Učinkovito pravosodje« je znotraj podaktivnosti »Vzpostavitev sistema za zagon probacije« predvidena izgradnja »Probacijskega informacijskega sistema – ProbIS« v okviru katere se bo razvil informacijski sistem ProbIS, ki bo služil kot osnovno delovno okolje probacijskih uslužbencev za delo v predmetnih zadevah, predvsem z namenom skrajšati čas izmenjave podatkov, odpraviti napake ročnega dela, poenotiti tehnologijo, omogočiti elektronsko izmenjavo informacij in standardizirati postopke. Projekt vzpostavitve informacijskega sistema ProbIS bo potekal dvofazno.

Strokovni dialog je namenjen zbiranju informacij za izdelavo prve faze, v okviru katere se izvede analizo predvidenih poslovnih procesov na podlagi natančne specifikacije delovnih postopkov, ki jih pripravi naročnik v sodelovanju z izvajalcem. V tej analizi se opredelijo posamezni moduli aplikacije in določi končna cena njihove izdelave. Na podlagi analize in cen posameznih modulov naročnik določi tudi vrstni red izdelave posameznih modulov. Izvajalec prve faze projekta bo odgovoren tudi za strokovni nadzor nad izvedbo druge faze projekta; razvoj, test in produkcija informacijskega sistema. V prvi fazi je končni rezultat izvedba vseh potrebnih aktivnosti za pripravo dokumentacije, na podlagi katere bo v naslednji fazi razvijalec pričel z razvojem in implementacijo informacijskih rešitev. Uspešno dokončanje prve faze projekta se kaže kot doseganje zastavljenih ciljev znotraj rokov in načrtovanih sredstev.

2. IZVEDBA STROKOVNEGA DIALOGA

Prvi del strokovnega dialoga bo potekal po naslednjem dnevnem redu:

  • povabilo naročnika zainteresiranim gospodarskim subjektom k strokovnemu dialogu preko spletne strani gov.si;
  • naročnik bo predstavil projekt vzpostavitve Probacijskega informacijskega sistema - ProbIS;
  • naročnik bo predstavil vprašanja sodelujočim v zvezi z izvedbo prve faze z namenom pridobitve informacij za pripravo dokumentacije javnega naročila prve faze projekta;
  • vprašanja s strani gospodarskih subjektov v zvezi z predstavitvijo predmeta javnega naročila;

V drugem delu strokovnega dialoga bo naročnik zaprosil vse gospodarske subjekte, ki so se udeležili strokovnega posveta, za pisne odgovore na vprašanja naročnika, postavljena v prvem delu. Podrobnosti glede drugega dela strokovnega dialoga bodo predstavljene v prvem delu.

Ko bo naročnik na podlagi strokovnega dialoga pridobil dovolj potrebnih informacij za pripravo ustrezne razpisne dokumentacije za izvedbo postopka javnega naročila, bo zaključil s strokovnim dialogom. O zaključku strokovnega dialoga bo naročnik objavil obvestilo na svoji spletni strani.

Strokovni dialog se bo vodil v slovenskem jeziku. Vsak udeleženec sam krije morebitne stroške, povezane z udeležbo v strokovnem dialogu.

Udeležba ali neudeležba posameznega gospodarskega subjekta v strokovnem dialogu ne vpliva na njegove pravice in obveznosti v morebitnem nadaljnjem postopku javnega naročanja, ki sledi strokovnemu dialogu.

V prilogi najdete Osnutek specifikacij projekta, ki služi kot osnova za strokovni dialog.

Vsi zainteresirani se k dialogu za izvedbo prve faze razvoja informacijske rešitve ProbIS prijavite najkasneje do ponedeljka, 18. novembra 2019 do 15.00 ure na naslov gp.upro@gov.si.