Skoči do osrednje vsebine

40. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije se bo jutri, v četrtek, 18. julija ob 10. uri, v sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 25, sestala na 40. redni seji. Takoj po končani seji so predvidene izjave pristojnih ministrov v malem novinarskem središču na Gregorčičevi 25.

Na jutrišnji seji bodo člani vlade med drugim predvidoma obravnavali predlog za imenovanje kandidata za člana Evropske komisije.

Na dnevnem redu seje je tudi predlog Strategije na področju migracij, s katero se celovito pristopa k upravljanju migracij. Sestavlja jo šest horizontalnih stebrov, povezanih s posameznimi vidiki migracij: mednarodni vidik migracij, ekonomske migracije kot del zakonitih migracij, mednarodna zaščita, integracija, nezakonite migracije in vračanje ter varnostna komponenta.

Člani vlade bodo obravnavali predlog sklepov vlade o spornih vprašanjih v zvezi z Aneksom št. 2 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2019, s katerim vlada nadaljuje z ukrepi za reševanje problematike družinskih zdravnikov. Aneks št. 2 tako med drugim ureja nagrajevanje družinskih zdravnikov, ki imajo več kot 1895 opredeljenih glavarinskih količnikov.

Na dnevni red seje vlade je uvrščen tudi predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju šolske sheme. Šolska shema je finančna pomoč EU in Slovenije šolam za dobavo sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov, ki se razdeljujejo kot dodaten brezplačen obrok otrokom v osnovnih šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Uredba bo uvedla elektronski podpis, s čimer bo poenostavila postopek vlaganja prijavnega obrazca in zahtevkov šol, kar bo vplivalo na zmanjšanje administrativnih bremen.

Vlada bo obravnavala tudi predlog Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, ki nadomešča sedaj veljavno. Nova uredba ne vnaša večjih sprememb za male kurilne naprave, npr. kot male kurilne naprave bodo določene vse kurilne naprave z vhodno toplotno močjo do 1 MW, ne glede na uporabljeno gorivo in namen uporabe; kurilne naprave na trdna goriva se opredelijo kot kurilne naprave za ogrevanje prostorov oz. sanitarne vode in kurilne naprave za tehnološke namene. Prehodna določba določa emisijske mejne vrednosti za kurilne naprave na trdna goriva, ki so bile dane na trg v obdobju od 1. 1. 2012 do začetka veljavnosti nove uredbe. Hkrati se omogoča okoljski inšpekciji, da zaključi postopke v skladu z novo uredbo glede spornih kurilnih naprav. Sporne kurilne naprave so tiste, ki so bile dane na trg po 1. 1. 2016, pri čemer niso dosegale strožjih mejnih vrednosti emisij, ki so se začele uporabljati s 1. 1. 2016. Uporaba teh naprav bo dopustna, če emisije ne presegajo mejnih vrednosti, ki so bile veljavne na dan 31. 12. 2015.

Iskalnik