Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančne pomoči ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2023 (de minimis)

Predmet podpore

Predmet podpore je finančna pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, organiziranih kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.

Škodni dogodek:

 • smrt,
 • I. ali II. kategorija invalidnosti nosilca ali člana kmetije,
 • večmesečna neprekinjena nezmožnost za delo nosilca ali člana kmetije;

Vlagatelj in upravičenec

Vlagatelj in upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki odda vlogo na ta javni razpis.

Pogoji za pridobitev pomoči

Za pridobitev pomoči mora vlagatelj izpolnjevati naslednje pogoje (več je navedeno v samem javnem razpisu):

 • pogoji za pridobitev sredstev morajo biti izpolnjeni ob vložitvi elektronske vloge. Vlagatelj lahko na ta javni razpis pošlje samo eno vlogo.
 • vlagatelj mora elektronsko vlogo izpolniti in oddati v skladu z zahtevami javnega razpisa in razpisne dokumentacije, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njih navedeni. Priloge se predložijo v obliki skenograma.
 • vlagatelj mora biti na dan oddaje vloge na javni razpis vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
 • oddati zbirno vlogo v koledarskem letu oddaje vloge za ukrep. Če v tekočem koledarskem letu zbirna vloga še ni bila oddana, se upošteva zbirna vloga iz preteklega koledarskega leta;
 • škodni dogodek je prizadel nosilca ali člana kmetije, ki je ob nastanku škodnega dogodka pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti, pri čemer so za vrsto zavarovanj upravičene šifre 007, 051, 052, 064, 065, ki jih določata predpisa, ki urejata pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zdravstveno zavarovanje. Kot član kmetijskega gospodarstva se šteje član kmetije, skladno z Zakonom o kmetijstvu. V primeru smrti in invalidnosti mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti na dan smrti oziroma na datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti. V primeru začasne nezmožnosti za delo pa mora biti oškodovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan kot kmet ali iz naslova kmetijske dejavnosti celotno obdobje, za katero uveljavlja finančno pomoč iz naslova tega javnega razpisa;
 • škodni dogodek je nastal največ 24 mesecev pred oddajo vloge na javni razpis. Dan škodnega dogodka je v primeru smrti datum smrti, v primeru invalidnosti datum izdaje odločbe o priznani pravici do invalidnosti, v primeru nezmožnosti za delo pa datum zadnje začasne nezmožnosti od dela, ki je razviden iz odločbe o začasni nezmožnosti za delo;
 • dohodek nosilca ali člana kmetije, ki ga je prizadel škodni dogodek, ni presegal višine minimalne plače za delo s polnim delovnim časom, v skladu s predpisom, ki določa minimalno plačo, pri čemer se upošteva dohodek iz zadnje odločbe o odmeri dohodnine oziroma če oškodovanec ni zavezanec za plačilo dohodnine (ni bila izdana odločba o dohodnini) potrdilo o dohodku, ki ga izda Finančna uprava Republike Slovenije.

Višina nepovratnih sredstev znaša:

 • 3.000 EUR za smrt;
 • 3.000 EUR za I. kategorijo invalidnosti;
 • 2.200 EUR za II. kategorijo invalidnosti;
 • 0,40 EUR na uro (za število priznanih ur nezmožnosti za delo v obdobju, določenih v zdravniških potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela).

Rok in način oddaje elektronske vloge

Vlogo na ta javni razpis vlagatelji izpolnijo in vložijo elektronsko preko spletne aplikacije E-kmetija. Podpisovanje in oddaja vloge je možna samo s kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Vloge se lahko vložijo peti dan po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 17/2023 z dne 10. 2. 2023 (to je od 15. 2. 2023) pa vse do zaprtja javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani ministrstva in agencije.

Navodila za e-vnos in pooblastilo:

Razpisna dokumentacija