Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančne pomoči nevladnim organizacijam - društva za leto 2023

V okviru podpor nevladnim organizacijam Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja na osnovi javnih razpisov, ki jih objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvaja tri ukrepe pomoči.

Javni razpis za 2. ukrep Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2023 (de minimis)

Vlagatelj je nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na območju Republike Slovenije.

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje (več je navedeno v javnem razpisu):

 • Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
 • Vlagatelj mora izpolniti in oddati elektronsko vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
 • Vlagatelj mora delovati na:
  • širšem območju Republike Slovenije za namen A oziroma na območju najmanj štirih statističnih regij (seznam statističnih regij je na obrazcu št. 7 razpisne dokumentacije),
  • ožjem območju Republike Slovenije za namen B oziroma na območju največ treh statističnih regij;
 • Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe, ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
 • Aktivni član je tisti, ki je plačal članarino.
 • Aktivna pravna oseba je tista, ki izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb. Izpolnjevanje pogoja Agencija preveri v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
 • Za vlagatelja, ki uveljavlja točke pri merilu: Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij, Agencija pogoj preveri v AJPES-u.
 • Vlagatelj mora predložiti dokazila o aktivnih članih za leto 2022 in delovanju na področju kmetijstva (obrazec 5. razpisne dokumentacije).
 • Vlagatelj mora predložiti program dela (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije), ki se bo izvajal od izdaje odločbe o pravici do sredstev do 30. oktobra 2023.
 • Vlagatelj mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti iz naslova davkov in prispevkov do Finančne uprave Republike Slovenije.

Javni razpis za 3. ukrep Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2023

Vlagatelj je pravna oseba, ki povezuje pravne osebe, ki so registrirane kot društva, ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov ali posameznike v društvo in deluje na območju Republike Slovenije.

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje (več je navedeno v javnem razpisu):

 • Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
 • Vlagatelj mora izpolniti in oddati elektronsko vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
 • Vlagatelj mora delovati na:
  • celotnem območju Republike Slovenije za namen A oziroma na območju najmanj osmih statističnih regij (seznam statističnih regij je na obrazcu št. 8 razpisne dokumentacije in
  • širšem območju Republike Slovenije za namene B, C in Č oziroma na območju najmanj štirih statističnih regij.
 • Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima vlagatelj v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
 • Aktivni član za namen A je tisti, ki ga vlagatelj navede v svoji izjavi.
 • Aktivni član za namene B, C in Č je tisti, ki je plačal članarino.
 • Aktivna pravna oseba je tista, ki izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb. Izpolnjevanje pogoja Agencija preveri v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
 • Za vlagatelja, ki uveljavlja točke pri merilu: Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij, Agencija pogoj preveri v AJPES-u.
 • Vlagatelj mora predložiti dokazila o aktivnih članih za leto 2022 in delovanju na področju kmetijstva ali gozdarstva (obrazec 3 razpisne dokumentacije).
 • Za društvo, ki zaradi načina pridelave primarnega kmetijskega pridelka (npr. oljke) deluje na ožjem območju Republike Slovenije, pri tem pa deluje kot krovno združenje za tak pridelek, se šteje, da izpolnjuje pogoj delovanja na območju najmanj štirih statističnih regij za namen C. Takemu društvu se prizna delovanje na širšem območju Republike Slovenije oziroma delovanje v najmanj štirih statističnih regijah.
 • Vlagatelj mora za namen B imeti pridobljen status priznane rejske organizacije v skladu s predpisom, ki ureja živinorejo.
 • Vlagatelj mora predložiti program dela (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije) za obdobje od 22. oktobra 2022 do 21. oktobra 2023.

Javni razpis za 4. ukrep Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2023

Vlagatelj je nepridobitna organizacija, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
 • Vlagatelj mora izpolniti in oddati elektronsko vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
 • Za vlagatelja, ki uveljavlja točke pri merilu: Vpis v vpisnik prostovoljnih organizacij, Agencija pogoj preveri v AJPES-u.
 • Vlagatelj mora predložiti dokazila o delovanju na področju kmetijstva ali gozdarstva (obrazec št. 2 razpisne dokumentacije).
 • Vlagatelj mora predložiti program dogodka (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije), izvedenega v obdobju od 22. oktobra 2022 do 21. oktobra 2023 in letni program dela za namen ocenjevanja.

Rok in način oddaje vloge

Vlogo vlagatelj vloži obvezno elektronsko preko spletne aplikacije E-kmetijaPodpisovanje in oddaja vloge je možna samo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.

Vloge za vse 3 JR lahko vlagatelji elektronsko vložijo z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu (št. 34/2023, objavljen dne 24.03.2023), ki je objavljeno na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vloge se lahko vlagajo v elektronski obliki od 25.03.2023 do vključno 13.04.2023.

Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev vlog je vzpostavljeno vstopno spletno mesto na naslovu: https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije.

Rok in način oddaje zahtevka

Zahtevek za izplačilo sredstev (za vse 3 javne razpise) se izpolni in vloži informacijski sistem Agencije, ki se nahaja na vstopnem spletnem mestu na naslovu https://e-kmetija.gov.si, v elektronski obliki najkasneje do 30. oktobra 2023.

Zahtevek vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom ter vloži v elektronski obliki, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.

Če zahtevek vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo zahtevka registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu zahtevka izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije.