Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančne pomoči - društva

Obvestilo!

Ukrep je za leto 2021 zaključen.

V okviru podpor nevladnim organizacijam Agencija na osnovi javnih razpisov, ki jih objavi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izvaja tri ukrepe pomoči:

Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju (2. ukrep)

Vlagatelj je nevladna organizacija, nepridobitno združenje ali druga nepridobitna oblika sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na območju Republike Slovenije.

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje (več je navedeno v javnem razpisu):

 • Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
 • Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
 • Vlagatelj mora delovati na:
  • širšem območju Republike Slovenije za namen A oziroma na območju najmanj štirih statističnih regij (seznam statističnih regij je na obrazcu št. 8 razpisne dokumentacije),
  • ožjem območju Republike Slovenije za namen B oziroma na območju največ treh statističnih regij
 • Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe, ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
 • Aktivni član je tisti, ki je plačal članarino.
 • Aktivna pravna oseba je tista, ki izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb. Izpolnjevanje pogoja Agencija preveri v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
 • Vlagatelj mora predložiti dokazila o aktivnih članih za leto 2020 in delovanju na področju kmetijstva (obrazec 6. razpisne dokumentacije).
 • Vlagatelj mora predložiti program dela (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije), ki se bo izvajal od izdaje odločbe o pravici do sredstev do 30. oktobra 2021.
 • Vlagatelj mora imeti poravnane vse svoje zapadle obveznosti iz naslova davkov in prispevkov do Finančne uprave Republike Slovenije.

Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja (3. ukrep)

Vlagatelj je pravna oseba, ki povezuje pravne osebe, ki so registrirane kot društva, ali kmete, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, v sindikat kmetov ali posameznike v društvo in deluje na območju Republike Slovenije.

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje (več je navedeno v javnem razpisu):

 • Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
 • Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
 • Vlagatelj mora delovati na:
  • celotnem območju Republike Slovenije za namen A oziroma na območju najmanj osmih statističnih regij (seznam statističnih regij je na obrazcu št. 9 razpisne dokumentacije in
  • širšem območju Republike Slovenije za namene B, C in Č oziroma na območju najmanj štirih statističnih regij.
 • Šteje se, da vlagatelj deluje v eni statistični regiji, če ima vlagatelj v njej vsaj tri aktivne člane, ki so fizične osebe ali vsaj eno aktivno pravno osebo.
 • Aktivni član za namen A je tisti, ki ga vlagatelj navede v svoji izjavi.
 • Aktivni član za namene B, C in Č je tisti, ki je plačal članarino.
 • Aktivna pravna oseba je tista, ki izpolnjuje obveznosti iz predpisov, ki urejajo ustanovitev in delovanje pravnih oseb. Izpolnjevanje pogoja Agencija preveri v evidencah Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES).
 • Vlagatelj mora predložiti dokazila o aktivnih članih za leto 2020 in delovanju na področju kmetijstva ali gozdarstva (obrazec 4 razpisne dokumentacije).
 • Za društvo, ki zaradi načina pridelave primarnega kmetijskega pridelka (npr. oljke) deluje na ožjem območju Republike Slovenije, pri tem pa deluje kot krovno združenje za tak pridelek, se šteje, da izpolnjuje pogoj delovanja na območju najmanj štirih statističnih regij za namen C. Takemu društvu se prizna delovanje na širšem območju Republike Slovenije oziroma delovanje v najmanj štirih statističnih regijah.
 • Vlagatelj mora za namen B imeti pridobljen status priznane rejske organizacije v skladu s predpisom, ki ureja živinorejo.
 • Vlagatelj mora predložiti program dela (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije) za obdobje od 22. oktobra 2020 do 21. oktobra 2021.

Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov (4. ukrep)

Vlagatelj je nepridobitna organizacija, ki deluje na področju kmetijstva ali gozdarstva.

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Pogoji za pridobitev pomoči iz tega javnega razpisa morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge.
 • Vlagatelj mora predložiti vlogo v skladu z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni.
 • Vlagatelj mora predložiti dokazila o delovanju na področju kmetijstva ali gozdarstva (obrazec št. 4 razpisne dokumentacije).
 • Vlagatelj mora predložiti program dogodka (Priloga št. 1 razpisne dokumentacije), izvedenega v obdobju od 22. oktobra 2020 do 21. oktobra 2021 in letni program dela za namen ocenjevanja.

Rok in način oddaje vloge

Vlogo na javni razpis je treba vložiti v pisni obliki na prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vloga mora vsebovati podatke o vlagatelju, podpisano in žigosano izjavo vlagatelja, ter vse potrebne priloge in dokazila iz razpisne dokumentacije.

Na ovojnici vloge mora biti razviden datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge, označen s strani izvajalca poštnih storitev oziroma vložišča Agencije, naziv in naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja.

Vlogo na javni razpis vlagatelji pošljejo pisno s priporočeno pošiljko na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, p.p. 189, 1000 Ljubljana ali vložijo na vložišču Agencije v času uradnih ur vložišča.

Vloge lahko vlagatelji vložijo z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu (št. 41/2021, objavljen 19.3.2021) do vključno 2.4.2021, ki bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vloge se lahko vlagajo od 20.3.2021 do vključno 2.4.2021.