Skoči do osrednje vsebine

Sofinanciranje izvedbe praktičnega izobraževanja v kmetijstvu in usposobitev zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu v letu 2022

Namen ukrepov iz Uredbe

Finančni pomoči sta namenjeni za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov ter sofinanciranje investicij za namen usposobitve zavodov in razvojnih centrov s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

Vlagatelj in upravičenec

Vlagatelj je javni vzgojno-izobraževalni, javni visokošolski ali javni raziskovalni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izvaja javnoveljavne programe izobraževanja ali izvaja raziskovanje s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva in izpolnjuje pogoje iz Uredbe in Javnega razpisa.
Upravičenec je javni vzgojno-izobraževalni, javni visokošolski ali javni raziskovalni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija, ki izpolnjuje pogoje in mu je izdana odločba o pravici do sredstev.

II. Sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja (SPP)

Predmet javnega razpisa (zaprti javni razpis):

 • Predmet javnega razpisa je sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol, študentov višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, so:

 • izvajanje rednega izobraževanja s praktičnim poukom s področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva;
 • ima lastninsko, solastninsko ali zakupno pravico oziroma status upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba;
 • opis programa praktičnega izobraževanja, ki je predmet tega javnega razpisa;
 • dokazila za izvedbo programa (opis, pričakovani rezultati praktičnega izobraževanja);
 • specifikacija stroškov za izvedbo praktičnega izobraževanja.

Upravičeni stroški:

 Upravičeni stroški so stroški:

 • za material in repromaterial za izvajanje praktičnega pouka;
 • za drobni inventar in potrošni material za izvajanje praktičnega pouka in laboratorijskih vaj;
 • povezani z zagotavljanjem varnosti in zdravja dijakov oziroma študentov;
 • za najem strojev in drugih storitev (npr. najem prevoznih sredstev za prevoz dijakov), namenjenih izvajanju praktičnega pouka;
 • za vzdrževanje strojev, naprav in opreme na posestvih in delavnicah, namenjenih praktičnemu pouku;
 • energentov, ki se porabijo za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije;
 • promocije.

 Obdobje upravičenih stroškov:

Za upravičene stroške se štejejo stroški, ki so nastali od 1. januarja do 1. oktobra 2022.

Finančne določbe:

 • Stopnja sofinanciranja znaša do 50 odstotkov priznane vrednosti upravičenih stroškov.
 • Zgornja višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo oziroma članico univerze je 30.000 EUR.
 • Sofinancirajo se vloge, ki na podlagi ocenjenih meril dosežejo najmanj 50 točk.
 • Vlagatelj za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja vloži največ eno vlogo na javni razpis.
 • Za ta javni razpis je namenjenih 168.010 EUR sredstev.

Rok in način oddaje vloge

 • Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v elektronski obliki do 31. 3. 2022.
 • Vlogo vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom ter vloži v elektronski obliki, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.

Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev vlog je vzpostavljeno vstopno spletno mesto na naslovu: https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

III. Sofinanciranje usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani (SUZ)

Predmet javnega razpisa (zaprti javni razpis):

 • Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki se uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj ob vložitvi vloge na javni razpis za dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje sredstev usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani (v nadaljnjem besedilu: vloga na javni razpis), so naslednji:

 • izvajanje rednega izobraževanja s praktičnim poukom ali raziskovanje s področja agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva;
 • lastninska, solastninska ali zakupna pravica oziroma status upravljavca nepremičnine v lasti Republike Slovenije na nepremičnini, na kateri se izvaja naložba. Če vlagatelj ni lastnik objekta, mora k vlogi priložiti najemno pogodbo, sklenjeno za obdobje najmanj petih let od oddaje vloge na javni razpis za nepremičnino, na kateri se izvaja naložba;
 • pridobljeno uporabno dovoljenje objekta, v katerem se namestijo aparati, oprema in naprave, ki so predmet vloge. Pri nakupu priključkov kmetijske mehanizacije uporabno dovoljenje za objekt ni potrebno;
 • zaprta finančna konstrukcija, ki omogoča izvedbo naložbe. Zaprtost finančne konstrukcije se izkazuje s sklepom sveta zavoda, s katerim sta bila potrjena finančni načrt in program dela javnega zavoda za leto objave javnega razpisa, iz katerega morajo biti razvidna zagotovljena sredstva za namen izvedbe naložbe, s katero se vlagatelj prijavlja na javni razpis.

Upravičeni stroški:

 • Upravičeni stroški za dodelitev nepovratnih sredstev so stroški nabave novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in opreme, ki jih upravičenci uporabljajo za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javnoveljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

 Obdobje upravičenih stroškov:

Za upravičene stroške se štejejo stroški, ki so nastali od 1. januarja do 1. oktobra 2022.

 Finančne določbe:

 • Stopnja sofinanciranja znaša do 50 odstotkov priznane vrednosti investicije.
 • Najvišja višina dodeljenih sredstev na posamezno vlogo oziroma članico univerze je 50.000 EUR.
 • Sofinancirajo se vloge, ki na podlagi ocenjenih meril dosežejo najmanj 50 točk.
 • Vlagatelj za sofinanciranje sredstev usposobitve zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani vloži največ eno vlogo na javni razpis.
 • Za ta razpis je namenjenih 500.000 EUR sredstev.

Rok in način oddaje vloge

 • Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) v elektronski obliki do 31. 3. 2022.
 • Vlogo vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev izpolni elektronsko in podpiše s kvalificiranim elektronskim podpisom ter vloži v elektronski obliki, pri čemer se priloge predložijo kot skenogram.

Za elektronsko izpolnjevanje in vložitev vlog je vzpostavljeno vstopno spletno mesto na naslovu: https://e-kmetija.gov.si, na katerem se vlagatelj ali njegov pooblaščenec za elektronsko vložitev s sredstvom elektronske identifikacije prijavi v informacijski sistem agencije, ima dostop do vseh podatkov, potrebnih za izpolnitev vloge, izvede elektronski vnos, vključno s kvalificiranim elektronskim podpisom, in vloži vlogo v informacijski sistem agencije, ki ga obvesti o uspešni vložitvi vloge.

Če vlogo vlaga pooblaščenec za elektronsko vložitev, se pred elektronsko vložitvijo vloge registrira pri agenciji. Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni pooblastilo za dostop in uporabo informacijskega sistema agencije.

Javni razpis in razpisna dokumentacija