Skoči do osrednje vsebine

Pridobitev sredstev na podlagi Javnega razpisa za Subvencioniranje vzreje čebeljih matic v letu 2020

Namen ukrepa

Namen javnega razpisa  je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k obsežnejši vzreji bolj kakovostnih čebeljih matic. V okviru ukrepa se vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji.

Vlagatelji

Vlagatelji so vzrejevalci, ki so v obdobju od 1. maja 2018 do 31. avgusta 2019 vsaj za 0,1 odstotek povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo, in vzrejevalci, ki izpolnjujejo ostale pogoje za dodelitev sredstev. 

Vlagatelj je lahko tudi vzrejevalec čebeljih matic, ki vzdržuje trotovske linije na plemenilni postaji in izpolnjuje ostale pogoje za dodelitev sredstev.

Pogoji za pridobitev sredstev

 • vlagatelj, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali v postopku likvidacije;
 • vlagatelj, ki je fizična oseba, ne sme biti v osebnem stečaju;
 • vlagatelj mora biti vpisan v Register čebelnjakov;
 • vlagatelj mora imeti urejen vpis v Register kmetijskih gospodarstev v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo in pravilnikom, ki ureja vpis v Register kmetijskih gospodarstev;
 • vlagatelju mora biti izdana odločba Ministrstva o odobritvi vzrejališča čebeljih matic in potrdilo o vzreji za vzrejno obdobje od 1. maja 2018 do 31. avgusta 2019, za katero vlaga vlogo;
 • vlagatelj mora imeti v obdobju od 1. maja 2018 do 31. avgusta 2019 čebelje matice vpisane v izvorno rodovniško knjigo v skladu s predpisom, ki ureja zootehniške standarde za plemensko kranjsko čebelo;
 • vlagatelj mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov;
 • vlagatelju v programskem letu 2020 na podlagi predpisov, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ni bila izdana pravnomočna odločba Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede nepravilne uporabe zdravil;
 • vlagatelj mora izvajati direktni test v selekcijskem čebelnjaku v obdobju od 1. maja 2018 do 31. avgusta 2019, kar z izdajo potrdila potrdi druga priznana rejska organizacija;
 • vlagatelj za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi za pridobitev sredstev po tem javnem razpisu, ni prejel sredstev Evropske unije ali javnih sredstev Republike Slovenije, pri čemer za javna sredstva Republike Slovenije štejejo tudi javna sredstva iz naslova lokalne samouprave.

Pogoji za dodelitev subvencije morajo biti izpolnjeni že na dan oddaje vloge. Vlagatelj lahko pridobi nepovratna sredstva za vzrejo čebeljih matic v okviru ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020 samo na podlagi ene odobrene vloge.

Višina sredstev

Skupna višina sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020, znaša do 40.000 eurov.

Sredstva se razdelijo na podlagi zaprtega javnega razpisa. Vloge se vloge odpirajo in obravnavajo sočasno. Vloge, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in dosežejo minimalni prag točk pri merilih, se obravnavajo po vrstnem redu od najvišje do najnižje točkovane vloge, za katero so razpisana sredstva v celoti še na voljo.

Vzrejevalcem rodovniških čebeljih matic se za vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji dodelijo sredstva v višini 1.500 EUR.

Preostala sredstva se v skladu z merili za ocenjevanje vlog razdelijo med vzrejevalce čebeljih matic, ki so povečali vzrejo kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic. Sredstva se razdelijo tako, da se upošteva število vzrejenih čebeljih matic od 1. maja 2018  do 31. avgusta 2019. Upravičencem se dodeli subvencija v višini 0,70 eurov na čebeljo matico, pri čemer se šteje ena rodovniška matica kakor pet gospodarskih matic.

Agencija je pri izdaji odločb za ukrep Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto  zavezana izračunati in odtegniti ter plačati predhodno akontacijo dohodnine, kot davčni odtegljaj pristojnemu davčnemu organu.

Merila za ocenjevanje vlog

Vloge bodo točkovane glede na odstotek povečanja vzreje kakovostnih plemenskih (rodovniških in gospodarskih) čebeljih matic v obdobju vzreje čebeljih matic, in sicer:

 • 10 točk – od 0,1 % do vključno 1 % povečanje vzreje čebeljih matic;
 • 25 točk – nad 1% do vključno 3 % povečanje vzreje čebeljih matic;
 • 50 točk – nad 3 % povečanje vzreje čebeljih matic.

Oddaja vloge

Vloga mora biti izpolnjena na obrazcu iz Priloge 1 razpisne dokumentacije, z izpolnjenimi podatki o vlagatelju, vključno s podpisano izjavo vlagatelja iz Priloge 2 razpisne dokumentacije ter z vsemi prilogami in dokazili v skladu z razpisno dokumentacijo.

Vlogo je treba poslati s priporočeno pošto na naslov: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (velja poštni žig), ali vložiti v vložišču Agencije (v času uradnih ur sprejemne pisarne oz vložišča), in sicer od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 19.7.2020.

Na ovojnici vloge morata biti razvidna datum in čas (ura, minuta) oddaje priporočene vloge na pošti, označena s strani pošte oziroma vložišča Agencije, osebno ime in naslov vlagatelja oziroma firma in sedež vlagatelja, KMG-MID številka ter oznaka javnega razpisa, na katerega se vloga nanaša, na način:

Ne odpiraj – Vloga na javni razpis:

Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za leto 2020

 • Razpisna dokumentacija

  Obrazci, prijavnice | Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Obveznosti in sankcija prejemnika sredstev

OBVEZNOSTI

- prejemnik sredstev mora Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja Ministrstvu, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom omogočiti kontrolo na kraju samem in dostop do dokumentacije, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev;

- prejemnik sredstev mora dokumentacijo, ki je bila podlaga za dodelitev sredstev, hraniti še najmanj tri leta od dneva zadnjega izplačila sredstev;

- prejemniku sredstev do konca programskega obdobja 2020-2022 po izplačilu sredstev ne sme biti izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini;

- prejemnik sredstev mora poročati o številu čebeljih družin v skladu s pravilnikom, ki ureja vpis v Register čebelnjakov, do konca programskega obdobja 2020–2022.

SANKCIJE

- prejemnik sredstev, ki ne omogoči kontrole na kraju samem, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva. Poleg tega se prejemnik sredstev izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022;

- prejemnik sredstev, ki ne hrani dokumentacije, kot to določa točka 6.2 tega javnega razpisa, mora v proračun Republike Slovenije vrniti 10 odstotkov izplačanih sredstev;

-  če je prejemniku sredstev v treh letih po izplačilu sredstev izdana pravnomočna odločba UVHVVR glede nepravilne uporabe zdravil v skladu s predpisi, ki urejajo področje zdravil za uporabo v veterinarski medicini, kot to določa točka 6.4 tega javnega razpisa, mora vsa izplačana sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije. Prejemnik sredstev se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022;

- prejemnika sredstev, ki ne sporoča podatkov o številu čebeljih družin v skladu s predpisi, ki urejajo vpis v Register čebelnjakov, se izključi iz zadevnega ukrepa do konca programskega obdobja 2020–2022.

Iskalnik