Skoči do osrednje vsebine

Finančna pomoč za odpravo posledic škode zaradi pozebe v letu 2021 (med 5. in 9. 4. 2021)

Obvestilo!

Ukrep je zaključen.

Namen ukrepa

Namen pomoči za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu je finančna pomoč najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, primarno dejavnim v kmetijski proizvodnji v sadjarstvu in vinogradništvu. Z izplačilom sredstev državne pomoči se ublažijo posledice pozebe in povrne del stroškov nastale škode v letu 2021.

Sredstva za odpravo posledic škode zaradi pozebe v kmetijski proizvodnji med 5. in 9. aprilom 2021 (Uradni list RS št. 115/21) (v nadaljnjem besedilu: ZUOPPKP21) se zagotovijo v okviru sredstev proračunske rezerve za leto 2022.

Vlagatelj in upravičenec

Vlagatelj vloge za pomoč je fizična ali pravna oseba, ki se ukvarja s kmetijsko proizvodnjo in je v postopku izdelave končne ocene oddal obrazec za prijavo škode "Obrazec 2.09: Ocena škode na kmetijskih kulturah" (v nadaljevanju: Obrazec 2.09).

Upravičenec do finančne pomoči je nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z Zakonom o kmetijstvu, za katero  je bil v letu 2021 oddan obrazec za prijavo škode Obrazec 2.09 in, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem zakonu in Programu odprave posledic škode zaradi pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2021.

Pogoji za pridobitev pomoči

Finančna pomoč se dodeli upravičencu:

 • za tiste kmetijske pridelke, za katere iz končne ocene škode sledi, da je bila v obdobju ugotavljanja posledic pozebe njihova proizvodnja od običajne letne kmetijske proizvodnje manjša za najmanj 30 %;
 • če je končna ocena škode na sadju in grozdju na posameznem GERK-u v višini najmanj 60 % običajne letne kmetijske proizvodnje in hkrati na kmetijskem gospodarstvu presega 30 % običajne letne kmetijske proizvodnje na ravni pridelka sadja ali grozdja;
 • skupni znesek pomoči, ki je dodeljen posameznemu upravičencu za odpravo posledic pozebe, ne sme presegati 80 %, na območju z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa 90 % upravičenih stroškov (v nadaljevanju: 80/90 OMD), pri čemer se pomoči seštejejo:
  • pomoč za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu ali vinogradništvu po ZUOPPKP21,
  • katera koli druga javna sredstva, dodeljena upravičencu na podlagi drugih ukrepov, sprejetih v Republiki Sloveniji ali Evropski uniji, za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu, ter
  • izplačila zavarovalnih zneskov v letu 2021 za škodo po pozebi v sadjarstvu ali vinogradništvu (v nadaljevanju: vsota dodeljenih pomoči za pozebo 2021);
 • če je bilo kmetijsko gospodarstvo na dan 9. april 2021 vpisano v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) v skladu z Zakonom o kmetijstvu (ZKme-1), in ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po ZUOPPKP21;
 • če je podjetje v težavah, kot opredeljeno v 14. točki 2. člena Uredbe 702/2014/EU oziroma v 15. podtočki (35) Smernic EU, postalo podjetje v težavah zaradi pozebe – kar Agencija ugotavlja na podlagi zadnjih uradno objavljenih podatkov;
 • če ima neporavnan nalog za izterjavo na podlagi predhodnega sklepa Evropske komisije o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, razen pomoči za povrnitev škode, ki so jo povzročile naravne nesreče ali izjemni dogodki v skladu s točko b) drugega odstavka 107. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne
  6. 2016, str. 47);
 • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti upravičenec odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

 

Finančne določbe

Pomoč se upravičencem v sadjarstvu in vinogradništvu dodeli:

 • do višine 30 % upravičenih stroškov. Upravičen strošek, za katerega se namenijo sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu po tem programu, je izpad dohodka zaradi popolnega ali delnega uničenja primarne kmetijske proizvodnje v sadjarstvu in vinogradništvu, kot ga opredeljujeta šesti in osmi odstavek 25. člena Uredbe 702/2014/EU oziroma 358. točka v povezavi s 355., 357., 359., 360. in 361. točko Smernic EU. (15. člen ZUOPPKP21);
 • pomoč se zmanjša za 50 %, razen če se dodeli upravičencu, ki je sklenil zavarovanje kmetijske proizvodnje, ki krije najmanj 50 % njegove letne kmetijske proizvodnje v sadjarstvu in vinogradništvu.
 • upravičencu se pomoč po tem programu ne dodeli, če skupna višina dodeljenih sredstev po tem programu za posameznega upravičenca ne presega 100 evrov (določen prag finančne podpore);
 • upravičencu se pomoč po tem programu ne dodeli, če pristojni inšpektor ugotovi, da je upravičenec proizvajal kmetijski pridelek v letu nastanka škode v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ali predpisi, ki urejajo vode.

 

Postopek za pridobitev finančnega nadomestila

 • Postopek dodelitve pomoči se izvede skladno s 17. in 18. členom ZUOPPKP21 ter Programom odprave posledic škode zaradi pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2021, ki ga je sprejela Vlada RS na 119. redni seji 24. marca 2022 pod točko 1.4;
 • Agencija o vlogah odloča na podlagi elektronskih podatkov, prevzetih od URSZR, ki so jih občinske komisije za ocenjevanje škode vnesle v elektronsko zbirko podatkov AJDA (obrazec 2.09. se šteje kot vloga);
 • Upravičencem ni potrebno vložiti vlog na Agencijo!

O izpolnjevanju predpisanih pogojev odloči Agencija z  odločbo o pravici sredstev. Odločbe bodo izdane in izplačila izvedena predvidoma do sredine aprila 2022.