Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Policija

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Policija

Naslov: Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Telefon: 01 428 48 35

E-naslov: is.ajicilop@ajicilop.pg

Datum prve objave kataloga: 5. 7. 2005

Datum zadnje spremembe: 12. 4. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=65

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Policija.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Slovenska policija, kot ena izmed nosilk nacionalne varnosti, zagotavlja visoko stopnjo notranje varnosti vsem prebivalcem Republike Slovenije tako, da ščiti ustavno ureditev, demokratični politični sistem, človekove pravice in temeljne svoboščine ter druge ustavnopravne vrednote. Delovanje policije temelji na uveljavljanju in spoštovanju pravnega reda, evropskih konvencij in priporočil, etičnosti in strokovnosti ob doslednem spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Policija svoje cilje, programe in načine dela prilagaja varnostnim potrebam. Osnovno vodilo je opravljanje policijske dejavnosti v skupnosti, pri čemer izhaja iz:

 • poslanstva, da pomaga ljudem, skrbi za njihovo varnost in za varnost premoženja;
 • temeljnih vrednot, ki se kažejo v zakonitem in strokovnem delu, spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, poštenosti, nepristranskosti, nediskriminatornosti in odgovornosti, ter
 • vizije, da z razvojem kadrov, organizacije in stroke ter z vzpostavljanjem partnerskega odnosa s posamezniki in skupnostmi zagotavlja varno življenje ljudi.

Slovenska policija ima več strateških ciljev in usmeritev, toda njen temeljni cilj je kratek in jedrnat: zagotoviti notranjo varnost v Republiki Sloveniji ter prevzeti svoj del odgovornosti za globalno varnost.

Policija opravlja naloge na treh ravneh: državni, regionalni in lokalni ravni. Organizacijsko jo sestavljajo generalna policijska uprava, policijske uprave in policijske postaje. Sedež policije je v Ljubljani.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Generalna policijska uprava
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana
01 428 40 00
is.ajicilop@ajicilop.pg

Policijska akademija
Rocenska 56, 1211 Ljubljana
01 514 70 00
is.ajicilop@ap

Policijska uprava Celje
Ljubljanska cesta 12, 3000 Celje
03 542 62 00
is.ajicilop@ecup

Policijska uprava Koper
Ukmarjev trg 6, 6000 Koper
05 613 12 00
is.ajicilop@pkup

Policijska uprava Kranj
Bleiweisova cesta 3, 4000 Kranj
04 233 62 00
is.ajicilop@rkup

Policijska uprava Ljubljana
Prešernova cesta 18, 1001 Ljubljana
01 361 02 00
is.ajicilop@jlup

Policijska uprava Maribor
Maistrova ulica 2, 2001 Maribor
02 222 12 00
is.ajicilop@bmup

Policijska uprava Murska Sobota
Ulica arhitekta Novaka 5, 9000 Murska Sobota
05224200
is.ajicilop@smup

Policijska uprava Nova Gorica
Sedejeva ulica 11, 5000 Nova Gorica
05 303 42 00
is.ajicilop@gnup

Policijska uprava Novo mesto
Ljubljanska cesta 30, 8000 Novo mesto
07 332 72 00
is.ajicilop@mnup

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Igor Juršič

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Policija


Anita Kodre

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Policija


Tadeja Kolenc

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Policija


mag Jože Plazar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Policija


Petra Recek

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Policija

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakonodaja z delovnega področja policije
Podzakonski predpisi
Mednarodne pogodbe

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

 • določitev mejnih prehodov za določen krog oseb
 • določitev začasnih mejnih prehodov
 • postopek za pridobitev informacije javnega značaja
 • e-naznanilo kaznivega dejanja
 • anonimna e-prijava korupcije
 • seznanitev s podatki v nacionalnem schengenskem informacijskem sistemu (N.SIS-u)
 • pridobitev osebnih podatkov iz evidenc policije
 • izdaja soglasja za gradnjo in postavitev objektov na območju mejnega prehoda
 • potek in vsebina izbirnega postopka
 • prijava kaznivega dejanja policiji
 • prijava pogrešane osebe
 • reševanje pritožb zoper policiste
 • reševanje zahtevkov za varstvo pravic posameznikov iz Zakona o varstvu osebnih podatkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Policija
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana

Uradne ure

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

 • statistični podatki o prometnih nesrečah
 • statistični podatki o kršitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (zlasti zaradi prekoračitev omejitve hitrosti, vožnje pod vplivom alkohola in prepovedanih drog)
 • statistični podatki o kršitvah javnega reda in miru
 • podatki o nasilju v družini, med vrstniki, med otroki in starejšimi ...
 • statistični podatki o posameznih vrstah kaznivih dejanj
 • preventivni nasveti (nakup rabljenega vozila, umetniških predmetov ...)
 • informacije o dražbah najdenih stvari
 • informacije o prijavi javnih dogodkov policiji
 • informacije, povezane z izdajo (posebnega) plačilnega naloga (rok za plačilo kazni v polovičnem znesku, možnost plačila na obroke, vrnitev preveč plačanega zneska, vložitev zahteve za sodno varstvo ...)
 • informacije o posameznih policijskih postopkih in policijskih pooblastilih
 • informacije o posamičnih dogodkih
 • informacije o zaposlovanju v policiji

Katalogi informacij javnega značaja