Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Finančna uprava Republike Slovenije

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Finančna uprava Republike Slovenije

Naslov: Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 478 38 00

E-naslov: gfu.fu@gov.si

Datum prve objave kataloga: 30. 1. 2019

Datum zadnje spremembe: 15. 12. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=52

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Finančna uprava Republike Slovenije.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Finančna uprava Republike Slovenije je organ v sestavi Ministrstva za finance. Njene naloge in organizacijo ureja zakon o finančni upravi. Sestavljajo jo Generalni finančni urad, 15 regionalnih finančnih uradov in Posebni finančni urad. Finančni uradi so organizacijske enote finančne uprave, ki se ustanavljajo za opravljanje njenih nalog na določenem območju ali za določeno področje dela.

Glavna načela Finančne uprave Republike Slovenije so: spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, preglednost in predvidljivost, gospodarnost in učinkovitost.

Strategija Finančne uprave 2015 2020

Program dela Finančne uprave za leto 2019

Javne objave

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Brskalnik KVOTE

Brskalnik TARIC

E-carina

INTRASTAT

E-davki

Organigram

Notranje organizacijske enote

Finančni urad Brežice
Cesta prvih borcev 39 a, 8250 Brežice
07 462 01 00
br.fu@gov.si

Finančni urad Celje
Aškerčeva ulica 12, 3102 Celje
03 422 33 00
ce.fu@gov.si

Finančni urad Dravograd
Mariborska cesta 3, 2370 Dravograd
02 872 30 00
dr.fu@gov.si

Finančni urad Hrastnik
Log 9, 1430 Hrastnik
03 564 22 20
hr.fu@gov.si

Finančni urad Kočevje
Ljubljanska cesta 10, 1330 Kočevje
01 893 91 10
kv.fu@gov.si

Finančni urad Koper
Ferrarska ulica 30, 6001 Koper - Capodistria
05 610 80 00
kp.fu@gov.si

Finančni urad Kranj
Koroška cesta 21, 4001 Kranj
04 202 73 00
kr.fu@gov.si

Finančni urad Ljubljana
Davčna ulica 1, 1001 Ljubljana
01 369 30 00
lj.fu@gov.si

Finančni urad Maribor
Titova cesta 10, 2502 Maribor
02 235 65 00
mb.fu@gov.si

Finančni urad Murska Sobota
Slomškova ulica 1, 9001 Murska Sobota
02 530 31 00
ms.fu@gov.si

Finančni urad Nova Gorica
Ulica Gradnikove brigade 2, 5001 Nova Gorica
05 336 56 00
ng.fu@gov.si

Finančni urad Novo mesto
Kandijska cesta 21, 8001 Novo mesto
07 371 96 00
nm.fu@gov.si

Finančni urad Postojna
Tržaška cesta 1, 6230 Postojna
05 700 16 00
po.fu@gov.si

Finančni urad Ptuj
Trstenjakova 2 a, 2250 Ptuj
02 512 26 00
pt.fu@gov.si

Finančni urad Velenje
Kopališka cesta 2 a, 3320 Velenje
03 839 64 00
ve.fu@gov.si

Generalni finančni urad
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
01 478 38 00
gfu.fu@gov.si

Odnosi z javnostmi
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana
01 478 27 87
mediji.fu@gov.si

Posebni finančni urad
Gospodinjska ulica 8, 1001 Ljubljana
01 583 02 00
pfu.fu@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Ana Mavrič Suša

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Finančna uprava Republike Slovenije

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Predpisi, ki določajo področje dela FURS

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Postopki

Razvid upravnih postopkov

Storitve

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Finančna uprava Republike Slovenije
Šmartinska cesta 55, 1000 Ljubljana

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Informacije o pravicah in obveznostih v zvezi z davki in drugimi dajatvami.

Namen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in , 102/15 in 7/18; v nadaljevanju: ZDIJZ),  je zagotoviti javnost in odprtost delovanja organov ter omogočiti uresničevanje pravice posameznikov in pravnih oseb, da pridobijo informacije javnega značaja.

Kot informacija javnega značaja se v skladu s 4. členom ZDIJZ šteje vsaka informacija, ki izvira iz delovnega področja organa in se nahaja v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. V skladu z ZDIJZ je možen le dostop do že obstoječih informacij; organ namreč ni dolžan ustvariti novega dokumenta.

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim in fizičnim osebam, razen, če se zahteva nanaša na izrecno določene izjeme (5.a in 6. člen ZDIJZ).

Zakonodajalec je za primere, ko dokument ali njegov del le delno vsebuje informacije iz 5.a in 6. člena ZDIJZ predvidel, da jih pooblaščena uradna oseba organa izloči iz dokumenta, v kolikor je to mogoče, in tako prosilca seznani z vsebino preostalega dela dokumenta (ti. delni dostop). Podrobnejšo vsebino delnega dostopa je vlada uredila še z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16, v nadaljevanju Uredba).

Informacije javnega značaja v elektronski obliki so prosto dostopne na spletnih straneh portala gov.si. Za pregled dokumentov so potrebni internetni brskalnik in bralniki za pdf oziroma MS Word format.    

Dostop do informacij javnega značaja v fizični obliki je možen preko navadne pošte ali na sedežu organa po predhodnem dogovoru s pooblaščeno osebo (vpogled v prostorih organa).

Organ zagotavlja, da so informacije javnega značaja, ki jih posreduje v svetovni splet, dostopne tudi ljudem s posebnimi potrebami najmanj tako, da zagotovi dostopnost informacij javnega značaja na spletu tudi v izključno tekstovni obliki.   

Več o informacijah javnega značaja dobite tukaj .

Napotke, kako napisati zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, pa na naslednji povezavi .

Stroški posredovanja informacij so določeni v 16., 17. in 18. členu Uredbe.

Postopek z zahtevo vodi pooblaščena uradna oseba za dostop do informacij javnega značaja pri organu. Organ je dolžan odločiti o zahtevi prosilca nemudoma oz. najkasneje v roku 20 delovnih dni od dneva prejema popolne zahteve (23. člen ZDIJZ).

Če organ zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ugodi, o tem ne izdaja posebne upravne odločbe, ampak naredi le uradni zaznamek.

Če pa zahtevo deloma ali v celoti zavrne, o tem izda pisno odločbo, katere sestavni del je tudi obrazložitev izreka in pravni pouk.  
Zoper odločbo, s katero je organ zahtevo zavrnil, in zoper sklep, s katerim je organ zahtevo zavrgel, ima prosilec po ZDIJZ pravico do pritožbe.

V pritožbenem postopku odloča Informacijski pooblaščenec. Več o tem, kako napisati pritožbo, je navedeno tukaj .


Katalogi informacij javnega značaja
Iskalnik