Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Statistični urad Republike Slovenije

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Statistični urad Republike Slovenije

Naslov: Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 241 64 00

E-naslov: is.vog@srus.pg

Odgovorna oseba: Tomaž Smrekar, generalni direktor

Datum prve objave kataloga: 21. 8. 2019

Datum zadnje spremembe: 30. 9. 2021

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=41

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Statistični urad Republike Slovenije.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Statistični urad (SURS) je glavni izvajalec in usklajevalec dejavnosti slovenske državne statistike. SURS je po Zakonu o državni statistiki strokovno neodvisna vladna služba, predstojnik urada je pri strokovnih metodoloških vprašanjih samostojen. Poslanstvo urada je zagotoviti uporabnikom statistične podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem in socialnem ter okoljskem področju. Podatki pa morajo biti kakovostni, pravočasni, časovno in mednarodno primerljivi ter predstavljeni jasno in razumljivo.

SURS je član Evropskega statističnega sistema in v tej vlogi dejavno sodeluje v delovnih skupinah in odborih Eurostata, statističnega urada Evropske unije, ter pri tehničnih in infrastrukturnih projektih, ki jih ta usklajuje. Poleg tega se vključuje v vse postopke priprav, usklajevanja in sprejemanja evropske zakonodaje o statistiki.

SURS usklajuje tudi izvajanje statističnih raziskovanj med vsemi ustanovami, ki so za določena področja poleg njega prav tako pooblaščene za izvajanje dejavnosti slovenske državne statistike, poleg tega pa je pooblaščen še za mednarodno sodelovanje za področje statistike ter za določanje metodoloških in klasifikacijskih standardov. Njegova dolžnost je tudi skrb za zaupnost zbranih podatkov in prizadevanje za sodobno izkazovanje podatkov, prilagojeno potrebam različnih skupin uporabnikov.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Sektor za demografske in socialne statistike
Ana Božič Verbič, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 241 64 00
is.vog@srus.pg

Sektor za makroekonomske statistike
Mojca Škrlec, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 241 64 00
is.vog@srus.pg

Sektor za metodologijo in standarde
Tatjana Novak, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 241 64 00
is.vog@srus.pg

Sektor za objavljanje podatkov in komuniciranje
Martin Bajželj, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 241 64 00
is.vog@srus.pg

Sektor za okoljske statistike
Apolonija Oblak Flander, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 241 64 00
is.vog@srus.pg

Sektor za poslovne statistike
Barbara Dremelj Ribič, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 241 64 00
is.vog@srus.pg

Sektor za zbiranje podatkov
Ema Mišić, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 241 64 00
is.vog@srus.pg

Služba za arhitekturo informacijskih rešitev
Tomaž Špeh, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 241 64 00
is.vog@srus.pg

Služba za finančno in upravno poslovanje
Sanja Cvajdik, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 241 64 00
is.vog@srus.pg

Služba za pravne in kadrovske zadeve
Tjaša Zrnec, vodja
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
01 241 64 00
is.vog@srus.pg

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Suzana Gorenc

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Statistični urad Republike Slovenije


Tjaša Zrnec

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Statistični urad Republike Slovenije

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakonodaja
Klasifikacije
Navodila za izvajanje statističnih raziskovanj

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Informatizirane zbirke podatkov in javne evidence, s katerimi organ upravlja

Seznam javnih evidenc in drugih informatiziranih zbirk podatkov na portalu OPSI

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Statistični urad Republike Slovenije
Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana

Uradne ure

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 evra,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 evra,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 evra,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 evra,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 evra,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 evra,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja