Skoči do osrednje vsebine

Katalog informacij javnega značaja: Uprava Republike Slovenije za probacijo

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Uprava Republike Slovenije za probacijo

Naslov: Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 252 77 40

E-naslov: gp.upro@gov.si

Odgovorna oseba: dr. Danijela Mrhar Prelić, direktorica

Datum prve objave kataloga: 15. 3. 2019

Datum zadnje spremembe: 21. 5. 2020

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=1363

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Uprava Republike Slovenije za probacijo.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na upravi za probacijo sodelujemo pri pripravi strategije razvoja probacije, prispevamo k oblikovanju zakonodajnih podlag za izvrševanje kazenskih sankcij in ukrepov, ki se izvršujejo v skupnosti, analiz stanja in oblikovanju novih strokovnih procesov.

Sooblikujemo rešitve, ki so vključene v strategijo za razvoj specialnih programov za obravnavo storilcev kaznivih dejanj, ki so jim izrečene sankcije in ukrepi, ki se izvršujejo v skupnosti in sodelovanje z izvajalci pri njihovem razvoju. Podajamo predloge ob pripravi podlag za razvoj modela za oceno dejavnikov tveganja, sodelujemo pri zagotavljanju kadrovskih in organizacijskih pogojev za delovanje uprave, pri pripravi in izvedbi izobraževanja za sodnike, tožilce, strokovne delavce centrov za socialno delo in zavodov za prestajanje kazni zapora ter drugih.

Zbiramo in pripravljamo pa tudi analize, poročila in podatke o izvrševanju alternativnih sankcij, mednarodnem in sodelovanje v evropskem združenju probacijskih služb (CEP), sodelovanju z domačimi in mednarodnimi raziskovalnimi inštituti.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Probacijska enota Celje
Marko Reberšek , vodja
Kidričeva ulica 24b, 3000 Celje
03 490 04 20
gp-ce.upro@gov.si

Probacijska enota Koper
Karin Pez, vodja
Ferrarska ulica 5a, 6000 Koper
05 625 75 60
gp-kp.upro@gov.si

Probacijska enota Ljubljana
mag. Vera Siter, vodja
Glinška ulica 3, 1000 Ljubljana
01 252 77 30
gp-lj.upro@gov.si

Probacijska enota Maribor
Simona Pintar Hadjar, vodja
Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor
02 885 02 80
gp-mb.upro@gov.si

Probacijska enota Novo mesto
Jerca Matoš, vodja
Seidlova cesta 3, 8000 Novo mesto
07 332 46 80
gp-nm.upro@gov.si

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Barbara Starič Strajnar

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Uprava Republike Slovenije za probacijo

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Zakonodaja

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Uprava Republike Slovenije za probacijo
Beethovnova ulica 3, 1000 Ljubljana

Uradne ure

 • Ponedeljek 09.00 - 12.00
 • Sreda 09.00 - 12.00 14.00 - 16.00
 • Petek 09.00 - 12.00

Vse probacijske enote imajo poslovni čas ob sredah med 10:00 in 18:00.

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.


Katalogi informacij javnega značaja
Iskalnik