GOV.SI

Katalog informacij javnega značaja: Upravna enota Murska Sobota

Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: Upravna enota Murska Sobota

Naslov: Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02 513 11 11

E-naslov: ue.murskasobota@gov.si

Odgovorna oseba: mag. Dominik Šteiner, načelnik

Datum prve objave kataloga: 12. 3. 2019

Datum zadnje spremembe: 15. 9. 2019

Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.gov.si/zbirke/katalogi-informacij-javnega-znacaja/?org=106

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Upravna enota Murska Sobota.

Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

Področje dela

Na upravni enoti vodimo upravne postopke na I. stopnji in izvajamo določene upravne naloge z delovnih področij posameznih ministrstev. Izdajamo osebne izkaznice, potne listine, vozniška dovoljenja, orožne liste, izpiske iz matičnih registrov ter gradbena in uporabna dovoljenja. Urejamo odobritev pravnih poslov s kmetijskimi zemljišči, javnih prireditev ter pravic na področju vojnih invalidov, žrtev vojne in vojnih veteranov. Pristojni smo tudi za izdajanje enotnih dovoljenj za prebivanje in delo tujcem ter odobritev sprejema v državljanstvo Republike Slovenije.

Organigram

Notranje organizacijske enote

Krajevni urad Beltinci
Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
02 513 12 70

Krajevni urad Cankova
Cankova 25, Cankova 9261
02 513 12 74

Krajevni urad Gornji Petrovci
Gornji Petrovci 31 d, 9203 Petrovci
02 551 83 32

Krajevni urad Grad
Grad 172, 9264 Grad
02 551 83 34

Krajevni urad Kuzma
Kuzma 24, 9263 Kuzma
02 551 83 38

Krajevni urad Prosenjakovci
Prosenjakovci 70, 9207 Prosenjakovci
02 513 12 78

Krajevni urad Puconci
Puconci 80, 9201 Puconci
02 513 12 80

Krajevni urad Rogašovci
Sveti Jurij 13, 9261 Rogašovci
02 551 83 42

Krajevni urad Šalovci
Šalovci 163, 9204 Šalovci
02 551 83 44

Krajevni urad Tišina
Tišina 4, 9251 Tišina
02 513 12 82

Oddelek za kmetijstvo in gospodarstvo
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
02 513 12 10
ue.murskasobota@gov.si

Oddelek za okolje in prostor
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
02 513 11 90
ue.murskasobota@gov.si

Oddelek za skupne zadeve in druge upravne zadeve
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
02 513 12 32
ue.murskasobota@gov.si

Oddelek za upravne notranje zadeve
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota
02 513 11 34
ue.murskasobota@gov.si

Skupna finančna služba
sfsmurskasobota@gov.si, +38625131120 Murska Sobota

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Nataša Farič Gomboc

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Murska Sobota


mag. Nataša Kuzma Koltaj

uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja
Upravna enota Murska Sobota

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov EU z delovnega področja organa

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov

Dostop do vseh predpisov je dosegljiv na spletnem mestu Pravno informacijski sistem - PISRS.

Seznam predlogov predpisov

Dostop do predlogov predpisov je dosegljiv na spletnem mestu E-Demokracija.

Seznam predpisov Evropske unije

Dostop do zakonodaje Evropske unije je dosegljiv na spletnem mestu EUR-Lex.

Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Poleg dostopa po elektronski pošti je mogoč še fizični dostop na lokaciji:

Upravna enota Murska Sobota
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

Uradne ure

 • Ponedeljek 08.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 • Torek 08.00 - 12.00 13.00 - 15.00
 • Sreda 07.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 • Petek 08.00 - 13.00

Stroškovnik

Za posredovanje informacij javnega značaja se na podlagi Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in Stroškovnika zaračunava materialne stroške. Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 €,
 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 €,
 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 €,
 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 €,
 • elektronski zapis na enem USB-ključku cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 €,
 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 €,
 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov za leto 2018 (Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, člen 2/1, točka 6):

 1. izdaja gradbenih dovoljenj in posegi v prostor,
 2. postopki registracije društev,
 3. postopki denacionalizacije,
 4. izdaja uporabnih dovoljenj,
 5. podatki o izdanih dovoljenjih za prireditve in ognjemete,
 6. podatki s področja vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja,
 7. seznam upravnikov,
 8. postopki s področja sklepanja zakonskih zvez.

Katalogi informacij javnega značaja