Skoči do osrednje vsebine

VREDNOTENJE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI TER VPLIVA PROGRAMA SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020

Rok za prijavo je potekel.

PRILOGA 1: TEHNIČNA SPECIFIKACIJA STORITEV

1. UVOD
Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško je podprto že od leta 2003 iz več instrumentov EU, začenši s PHARE/CARDS (2003), s trilateralnim sosedskim programom Slovenija Madžarska - Hrvaška (2004-2006) ter Instrumentom za predpristopno pomoč (IPA) v okviru čezmejnega programa (2007-2013). Z vstopom Hrvaške v EU 1. julija 2013 pa je obdobje sodelovanja 2014-2020 odprlo še dodatne izzive in priložnosti. Namen Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Hrvaška 2014-2020 je reševanje skupnih izzivov, ki so prepoznani v obmejnem območju, obenem pa izkoristiti neizkoriščene potenciale rasti in krepiti proces sodelovanja za splošni skladni razvoj čezmejnega območja in posledično tudi Evropske unije.

Vizija programa izpostavlja splošno usmeritev v trajnostni razvoj. Glavni poudarek je na izkoriščanju naravnih in kulturnih vrednot območja za ustvarjanje inovativnih, pametnih in učinkovitih rešitev, ki prispevajo k ohranjanju in izboljšanju kakovosti okolja in njegove raznolike identitete na eni ter aktiviranju družbeno-gospodarskih potencialov na drugi strani. Zagotavljanje varnega in živahnega območja je bistvenega pomena za ljudi in bo vzpostavljeno s povečanjem zmogljivosti za institucionalno sodelovanje na vseh ravneh. Vizija bo uresničena preko štirih prednostnih osi in petih specifičnih ciljev programa katerim je namenjenih 55.690.913 (prispevek Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 46.114.193 ).

Prednostna os 1: Celostno obvladovanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih
Specifični cilj 1.1: Zmanjševanje poplavne ogroženosti v čezmejnih porečjih Dragonje, Kolpe, Sotle, Drave, Mure in Bregane
Prednostna os 2: Ohranjanje in trajnostna raba naravnih in kulturnih virov
Specifični cilj 2.1: Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma
Specifični cilj 2.2: Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje ekosistemskih storitev
Prednostna os 3: Zdrava, varna in dostopna obmejna območja
Specifični cilj 3.1: Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja
Prednostna os 4: Tehnična pomoč
Specifični cilj 4.1: Zagotoviti učinkovito in nemoteno izvrševanje programa sodelovanja

Programsko območje obsega 17 statističnih regij v Sloveniji in županij na Hrvaškem:
- Slovenija: Pomurska regija, Podravska regija, Savinjska regija, Zasavska regija, Posavska regija, regija Jugovzhodna Slovenija, Osrednjeslovenska regija, Primorsko-notranjska regija, Obalno-kraška regija;
- Hrvaška: Primorsko-goranska županija, Istarska županija, Mesto Zagreb, Zagrebška županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija in Karlovška županija.

Več informacij o programu je na voljo na spletni strani: http://www.si-hr.eu/si2/program/o-programu/
V okviru programa sta bila sofinancirana 2 strateška projekta v okviru 1. prednostne osi ter 34 projektov v okviru 2. in 3. prednostne osi. Poleg tega se v okviru 4. prednostne osi izvaja 6 projektov tehnične pomoči.

Več informacij o projektih je na voljo na spletni strani: http://www.si-hr.eu/si2/projekti/odobreni-projekti/#toggle-id-3

2. VSEBINSKI OKVIR

2.1 Pravna podlaga
V skladu z zahtevami navedenimi v 54., 56. in 114. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 je Organ upravljanja dolžan Evropski komisiji predložiti poročilo s povzetkom vrednotenj opravljenimi med programskim obdobjem in glavnimi realizacijami in rezultati programa. Organ upravljanja mora med programskim obdobjem zagotoviti, da se vrednotenja, vključno z vrednotenji za oceno uspešnosti, učinkovitosti in vpliva izvedejo za posamezen program na podlagi načrta vrednotenja, ki ga potrdi Odbor za spremljanje programa. Odbor za spremljanje tudi preuči vsa vrednotenja in jih pošlje Evropski komisiji.

Na 3. seji odbora za spremljanje, avgusta 2016 je bil sprejet »Načrt vrednotenja Programa sodelovanja Interreg...

Več na portalu javnih naročil