Skoči do osrednje vsebine

Skupni transnacionalni javni razpis »ERA-MIN Joint Call 2018 - Raw materials for sustainable development and the circular economy «

Rok za prijavo je potekel.

Razpisna dokumentacija

Predmet: sofinanciranje aktivnosti slovenskih partnerjev v projektih izbranih v okviru skupnega transnacionalnega razpisa za raziskovalne projekte ERA-MIN 2017 (ang.: »ERA-MIN Joint Call 2017 - Raw materials for sustainable development and the circular economy «) (v nadaljevanju: razpis). Poziv se navezuje in je v skladu z razpisom, ki je objavljen na spletni strani konzorcija ERA-MIN (https://www.era-min.eu). Prijava na transnacionalni razpis je pogoj za morebitno kasnejše sofinanciranje na razpisu.

 

Partnerji v razpisu:  Belgija, Brazilija, Čile, Finska, Francija, Grčija, Nemčija, Irska, Italija, Kanada, Poljska, Portugalska, Romunija, Republika Južna Afrika, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Turčija.

 

Skupna višina nacionalnih sredstev: največ 420.000,00 EUR.
 

Vrednost slovenskega dela sofinanciranja (za vse slovenske partnerje v enem konzorciju) posameznega mednarodnega projekta lahko znaša največ do 210.000,00 EUR za celotno trajanje projekta (največ 70.000 EUR letno).


Trajanje projektov:  največ 36 mesecev.

 

Upravičenci: Slovenski prijavitelji morajo izpolnjevati vse splošne pogoje razpisa, objavljenega na spletni strani razpisa. Poleg tega morajo slovenski prijavitelji izpolnjevati tudi nacionalne pogoje, ki so navedeni opisu sodelujočih držav in regij (ang.: »APPENDEX IV National/regional funding regulations«) kjer so za slovenske prijavitelje opredeljeni tudi upravičeni stroški financiranja skladno z Uredbo o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz Proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11, 56/12, 15/14, 103/15, 27/17 in 9/18) in višina sofinanciranja slovenskih partnerjev v razpisu.

 

Predvideni terminski plan razpisa:

 

Gre za enofazni postopek izbire.

 

Rok za oddajo mednarodnih prijav: 31. januar 2019 do 17:00 po bruseljskem času

 

Mednarodno prijavo mora oddati koordinator transnacionalnega projektnega predloga, v elektronski obliki na spletni strani razpisa.

 

Priporočeno je, da slovenski prijavitelji uradno elektronsko oddano mednarodni prijavo pregledajo in v primeru morebitnih administrativnih napak pri vnosu, le-te nemudoma javijo nacionalni kontaktni osebi za razpis.

 

Rezultati razpisa: predvidoma konec maja 2019

Začetek projektov: 1. junij 2019

 

NACIONALNA PRIJAVA na razpis ni predvidena. Tisti slovenski partnerji, ki bodo sodelovali v konzorciju, katerega projekt bo na osnovi mednarodnega ocenjevanja predlagan za sofinanciranje, bodo s strani MIZŠ obveščeni o postopku za dodelitev nacionalnih sredstev za sofinanciranje njihovih aktivnosti v mednarodnem projektu. ( Maj 2019)

 

POMEMBNO!     
Med upravičence se uvrščajo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v SICRIS do roka oddaje vloge.

Vodja raziskovalnega projekta pri posamezni slovenski raziskovalni organizaciji (prva oseba vpisana v rubriki mora izpolnjevati pogoje za vodjo temeljnega/aplikativnega raziskovalnega projekta skladno s Pravilnikom o kriterijih za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 53/16). V mednarodni vlogi mora biti jasno razvidno (napisano) ali prijavljate temeljni ali aplikativni projekt.

 

Dodatni nacionalni pogoj zahteva sodelovanje partnerjev iz najmanj 3 držav, ki sodelujejo na razpisu.

 

V razpisni vlogi opredelite po kateri cenovni kategoriji (A-F) ste pripravili finančni načrt.

 

Svetujemo vam, da pred prijavo stopite v stik z nacionalno kontaktno osebo, da preverite ali izpolnjujete nacionalne in mednarodne pogoje razpisa.

Kontakt

Doroteja Zlobec
Tel.: 01 478 4624
E-mail: doroteja.zlobec@gov.si

Iskalnik