Skoči do osrednje vsebine

SANACIJA ZEMELJSKEGA USADA NA LC 440 591 OB RIBNIKU PRAGERSKO

Rok za prijavo je potekel.

Širina predmetnega odseka asfaltne ceste je 5 m, v vzhodnem robu ceste - proti ribniku je vodovod, hodnik za pešce širine 1,50 m in javna razsvetljava. V zahodnem robu ceste je makadamska bankina, širine O, 70 m. Na hodniku za pešce, nad ribnikom se je aktiviral zemeljski usad, dolžine cca. 60 m. Odlomni rob usada je delno porušil hodnik, izrivni del usada pa je zdrsnil v vodo.

Glede na rezultate geotehničnih raziskav, konfiguracijo in značaj usada se izvede trajna zaščita ceste z izvedbo podporne konstrukcije v obliki armirano betonskih (AB) konzolnih mikropilotov, ki jih povezuje konzolna greda s parapetnim zidom. Na horizontalno konzolno AB gredo se izvede novi zgornji ustroj hodnika za pešce ter uredi površinsko in podzemno odvodnjavanje hodnika v dolžini 64 m.

Podporna konzolna pilotna stena - faznost izvajanja del
Izvedba mikropilotne stene se izvaja po naslednjem vrstnem redu:
- delna zapora ceste in izdelava delovnega platoja - dela se izvajajo iz ceste.
- vrtanje pilotnih vrtin premera 400 mm, vgradnja armaturnih košev in betona C25/30. Najprej se izvede notranja vrsta pilotov, da bi delno stabilizirali labilno brežino.
- izkop in odbitje glav pilotov do kote podbetona vezne grede, vgradnja podbetona, postavitev opaža pod previsni del grede, vezanje armature, opaženje in betoniranje grede in parapetnega zidu z betonom C25/30.
- vgradnja drenaže, zasip vezne grede z utrjenim prodno peščenim materijalom in vgradnja novega zgornjega ustroja hodnika za pešce.
- ureditev površinskega odvodnjavanja območja usada.

Opis tehnologije izvajanja podporne konstrukcije
Vrtalna dela se lahko izvajajo iz kote asfalta ceste. Smer izvajanja pilotov je poljubna, oziroma odvisna od dovoza betona za pilote. Glede na pomanjkanje prostora se bo lahko vrtanje izvajalo
prečno na os pilotne stene. Širina utrjenega delovnega platoja pilotov mora biti najmanj 4,0 m, po njegovi izvedbi se lahko izvede zakoličba pilotov. Izkopani in izvrtani material je potrebno deponirati tako, da ne ogroža že tako labilne brežine. Po izvedeni sanaciji se zunanji rob delovnega platoja primemo oblikuje in izvede rekultivacija prizadetih površin. Zaščitna podporna konstrukcija je zamišljena kot povezan sistem AB mikropilotov premera 400 mm, ki so najmanj 3,0 m uvrtani v stabilno glino, trdne konsistence. Točno koto dna pilota določi geotehnični nadzor. Tlorisno se piloti prilagajajo poteku zunanjega roba ceste pred porušitvijo. Predvidenih je 90 pilotov dolžine po 8, 7 m, na medosni razdalji 1,2 m, v dveh zamaknjenih vrstah, ki se izvedeta na medosni razdalji 1,2 m. Skupna dolžina pilotne stene je 60,0 m. V vrtino se vgradijo armaturni koši, glave pilotov se povežejo z AB konzolno gredo, širine 2,00 m in debeline 0,40 m, ki ima na zunanji strani (proti porušitvi) zaključni parapetni zid, višine 0,60 min debeline 0,30 m. Kvaliteta betona je C25/30, Dmax=l6mm; XD3, XF4, PVII. Na parapetni zid se vgradi jeklena varnostna ograja pešce. Pod vezno gredo se pred pilote vgradi horizontalna drenaža DN 160 mm. Piloti se izvedejo iz betona C25/30; Dmax=16mm; XC2, XD3, XFl. Armatura je B500B. Zaščitni sloj betona pri gredi in parapetnemu zidu je 5 cm, pri pilotih pa 4 cm. Po zabetoniranju in dosežni trdnosti betona grede in parapetnega zidu se vgradi zaledni zasip iz prodno peščenega materiala TD 0-32. Vgrajevanje in komprimacija se izvaja po plasteh debeline 25 cm; zemljine zasipa naj bodo zgoščene na vrednost modula deformacije Ev2 = 100 MPa.

Po doseženi trdnosti pilotne stene se lahko vgradi novi zgornji ustroj hodnika za pešce. Za nasipni material se lahko uporabljajo prodno peščeni ali gruščnati materiali, katerih kvaliteta mora v vseh pogledih ustrezati veljavnim tehničnim prepisom in standardom.

Več na portalu javnih naročil