Skoči do osrednje vsebine

Revidiranje računovodskih izkazov in namenskega premoženja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za obdobje 2019-2021, skladno z Zakonom o računovodstvu in Zakonom o javnih skladih

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov in namenskega premoženja Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada za poslovna leta 2019, 2020 in 2021.
Predmet revidiranja za vsako poslovno leto so:

Letni računovodski izkazi, pripravljeni skladno z Zakonom o računovodstvu; bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja, gibanje namenskega premoženja in priloge s členitvami in pojasnili k izkazom,
Pregled skladnosti letnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi, ki so sestavni del letnega poročila.

Izbrani ponudnik bo kot izvajalec naročniku tudi predal poročilo o revidiranju računovodskih izkazov, sestavljenih v skladu z zakonom o računovodstvu, ter poročilo o revidiranju letnega poročila v skladu z 44. členom ZJS-1 glede:

skladnosti naložb premoženja s 26. in 28. členom ZJS-1,
skladnosti prevzetih obveznosti z 29. in 37. členom ZJS-1,
oblikovanju rezervacij skladno s 36. členom tega zakona,
izpolnjevanja pravil o obvladovanju kreditnih tveganj.

Revizija bo predvidoma potekala v februarju vsako leto, ponudnik bo poročilo za poslovno leto, ki se zaključi 31. 12. preteklega leta, predal naročniku do 31. 3..

Izvajalec bo za poslovno leto izdelal tudi pismo poslovodstvu, v katerem bo poslovodstvo seznanil s kršitvami predpisov, ki bi jih ugotovil v postopku revizije, s pomanjkljivostmi, ugotovljenimi v zasnovi in delovanju sistema notranjih kontrol, ki bi lahko vplivale na oblikovane računovodske izkaze ter z drugimi nepravilnostmi, ki po naravi in vrednosti ne predstavljajo omejitve za izraženo strokovno mnenje, njihova odprava pa bi prispevala k boljšemu delu naročnika.

Več na portalu javnih naročil