Skoči do osrednje vsebine

Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023

Rok za prijavo je potekel.

Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 89/22 z dne 1. 7. 2022, str. 1747-1761 in 96/22 z dne 15. 7. 2022, str. (1801).

Razpisna dokumentacija

Priloga 1: Javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023 (pdf) (docx

               Javni razpis, sprememba 18. 7. 2022 (docx in pdf)

               Pojasnilo sprememb JR 18. 7. 2022 (pdf)

Priloga 2: Prijavni obrazec (docx) - spremenjeno 5. 9. 2022 (pojasnilo spremembe docx)

Priloga 3: Finančni načrt s časovno dinamiko (xlsx)

Priloga 4: Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence (docx)

Priloga 5: Obrazec za oddajo vloge (doc)

Priloga 6: Navodila za prijavo (docx)

               Navodila za prijavo, sprememba 18. 7. 2022 (docx)

               Pojasnilo sprememb navodila za prijavo 18. 7. 2022 (pdf)

Priloga 7: Ocenjevalni list (docx)

Priloga 8: Vzorec Pogodbe o sofinanciranju (docx)

Priloga 9: Varovanje osebnih podatkov na ravni izvedbe javnega razpisa (docx)

Priloga 10: Seznam kazalnikov in dokazil njihovo spremljanje (docx)

Priloga 11: Seznam števila vpisanih študentov na slovenskih visokošolskih zavodih na dan 30. 11. 2021 (xlsx)

Priloga 12: Navodila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za izvajanje operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020 

Priloga 13: Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020

Priloga 14: Priročnik za uporabo informacijskega sistema e-MA

Obrazci, ki se navezujejo na obveznosti izbranega prijavitelja v obdobju izvajanja operacije (za Sklop A in za Sklop B):

Obrazec 1: Poročilo upravičenca o izvedenem projekt (docx)
Obrazec 2: Poročilo pedagoškega mentorja in partnerja iz delovnega okolja o izvedenem projektu (docx)
Obrazec 2a: Poročilo študenta o izvedenem projektu (docx)
Obrazec 3a: Obračun »lump sum« za Sklop A (xlsx)
Obrazec 3b: Obračun »lump sum« za Sklop B (xlsx)
Obrazec 4: Soglasje študenta, ki je vključen v izvajanje projekta/ov za javnega razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/23« (docx)

Informativni dan za potencialne prijavitelje bo v torek, 12. 7. 2022, ob 10. uri online. Zainteresirani prijavitelji se povezavo na informativni dan prejmejo preko prijave na spletnem naslovu: https://zoom.us/meeting/register/tJwqdu6rpz0tHdwFj88hkxzaF8gicnSDN3t-

Predstavitev JR z dne 12. 7. 2022 (ppt)

Odgovori na pogosta vprašanja (docx) - objavljeno 11. 7. 2022

Odgovori na pogosta vprašanja (docx) - objavljeno 18. 7. 2022 

Odgovori na pogosta vprašanja (docx) - objavljeno 31. 8. 2022

Odgovori na pogosta vprašanja (docx) - objavljeno 5. 9. 2022

Odgovori na pogosta vprašanja (docx) - objavljeno 12. 9. 2022

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10.1 Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc, specifičnega cilja: 10.1.3 Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema.

Kontakt

Petra Arčan

Tel. št. 01 478 4608, ob torkih in četrtkih med 9. 00 uro in 11.00 uro, e- naslov: petra.arcan@gov.si

Obveščamo vas, da je rok za postavljanje vprašanj potekel 12. 9. 2022 ob 10.30 uri. Ministrstvo na prejeta vprašanja po tem datumu ne bo odgovarjalo.