Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih - B1

Rok za prijavo je potekel.

Slovenski regionalno razvojni sklad objavlja javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

Razpisovalec: Slovenski regionalno razvojni sklad.

Namen javnega razpisa: dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

Cilj in ukrep javnega razpisa: ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu: zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

Razpisana sredstva: 20.000.000,00 EUR.

Oblika sredstev: posojilo.

Upravičeni vlagatelji: MSP (mikro, malo ali srednje velika podjetja), ki izvajajo projekt in imajo registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju.

Posojilni pogoji: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe, skupna doba vračanja do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev, delež sofinanciranja Sklada do 100 % upravičenih stroškov, višina posojila min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

Upravičeni stroški: nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov, adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov, nakup nove ali rabljene opreme in delovnih strojev, nakup neopredmetenih osnovnih sredstev, administrativni stroški, stroški materiala, stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški transportnih storitev, stroški sejmov, reklame in reprezentance, stroški plač in povračil v zvezi z delom, drugi operativni stroški.

Rok oddaje vloge: 1. rok do 24.08.2020, 2. rok do 09.10.2020.

Rok sklepanja pogodbe: 45 dni od datuma izdaje odločbe.

Rok za črpanje sredstev: 75 dni od datuma podpisa pogodbe.

Skrajni rok zaključka projekta: 30.6.2021.

 

Povabilo k oddaji vloge, javni razpis, razpisno dokumentacijo in navodila za vlagatelje najdete na povezavi.

 

Prijava: elektronska, preko aplikacije.

Informacije: na spletni strani Sklada, tel. pojasnila 01-836-19-53 (v času uradnih ur od 9. do 12. ure ter ob sredah še med 14. in 15. uro) oziroma na e-naslovu.