Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za prijavo za kandidate za člane Evropskega ekonomsko-socialnega odbora za obdobje 2020- 2025

Rok za prijavo je potekel.

V okviru izvajanja nalog na področju zunanje politike Republike Slovenije v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah (ZZZ-1, 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami), v skladu s Pogodbo o delovanju EU, v skladu s sklepi Sveta EU 2019/853 z dne 21. maja 2019, v skladu s sklepi Sveta EU 14325/15 z dne 7. decembra 2015, v skladu s pozivom Generalnega sekretariata sveta 5089/20 z dne 8. januarja 2020 ter v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 50102-7/2020/4 z dne 18. 6. 2020, Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja

                                                                         JAVNI POZIV 

k prijavi za kandidate za članstvo v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru (v nadaljevanju: EESO) za mandat od 21. septembra 2020 do 20. septembra 2025.

EESO sestavljajo predstavniki organizacij delodajalcev, delojemalcev in drugi predstavniki civilne družbe, predvsem s socialno-ekonomskega, civilnega, poklicnega in kulturnega področja. Člani EESO so razdeljeni v tri skupine: skupina delodajalcev, skupina delojemalcev in skupina raznih dejavnosti. Predstavnikom iz Slovenije pripada sedem sedežev.

Ministrstvo za zunanje zadeve si bo prizadevalo za ustrezno zastopanost vseh treh interesnih skupin, pri čemer bosta skupino delodajalcev zastopala 2 predstavnika, skupino delojemalcev 3 predstavniki, skupino raznih dejavnosti 2 predstavnika.  

V luči zagotavljanja uravnotežene zastopanosti obeh spolov se bodo upoštevali tudi sklepi Sveta EU, z dne 7. decembra 2015, o enakosti žensk in moških pri odločanju, ki jih v svojem obvestilu o prenovi članstva EESO za obdobje 2020 - 2025, z dne 8. januarja 2020, izpostavlja tudi Generalni sekretariat Sveta EU.

V skladu s tretjo točko 75. člena Poslovnika Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (OJ L 110, 25.4.2019) funkcija članov Odbora ni združljiva s funkcijo člana vlade ali parlamenta, institucije Evropske unije, Odbora regij in upravnega odbora Evropske investicijske banke ter s funkcijo zaposlenega uradnika ali uslužbenca Evropske unije.

Izmed prispelih prijav bodo izbrane kandidature posredovane v potrditev Svetu EU, ki po posvetovanju z Evropsko komisijo potrdi člane EESO. Ministrstvo za zunanje zadeve bo izbrane kandidate obvestilo o posredovanju njihovih kandidatur Svetu EU.

Kandidati lahko vloge s pripisom "Javni poziv - za kandidate za EESO" posredujejo na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si do vključno 27. 6. 2020. Prijave se posreduje v angleškem jeziku in v obliki, predpisani v pozivu Generalnega sekretariata Sveta, ki je priloga poziva.

  

* V besedilu poziva uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.