Skoči do osrednje vsebine

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava alkoholnih in brezalkoholnih pijač za nadaljnjo prodajo v kavarni in na prireditvah, katerih organizator ali soorganizator je naročnik.

Predmet NMV je razdeljen na sklope pijač:
Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen sklop, več sklopov ali vse razpisane sklope blaga. V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za sklop Razno, oddaja ponudbo za posamezen izdelek (merilo za izbor ni vrednost sklopa, temveč vrednost posameznega izdelka). V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po posameznih razpisanih sklopih. Največje možno število sklopov za ponudnika, na katerega lahko ponudnik kandidira, je 5.

Vsi sklopi razen sklopa št. 5., predstavljajo zaprte sklope in ponudnik mora ponuditi vse artikle, navedene v sklopu. Tisti, ki vseh vrst blaga iz posameznega zaprtega sklopa ne bodo ponudili, so iz postopka ocenjevanja ponudb izločeni.
Slop št. 5 je odprti, kjer ponudnik lahko ponudi katerega koli od navedenih artiklov.
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo NAJNIŽJA CENA za posamezen sklop. Pravilo velja za vse sklope od 1 4, za sklop št. 5 pa bo naročnik uporabil merilo najnižje cene na enoto posameznega izdelka v navedenem sklopu. V primeru, da naročnik ugotovi popolnoma enake cene na enoto izdelka v sklopu 5 pri več ponudnikih, bo isti izdelek naročal pri dveh ali več skleniteljih okvirnega sporazuma.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.

Kraj izvedbe dobave: Mladinski center Trbovlje, Ulica 1. junija 18, 1420 Trbovlje, FCO skladišče kavarna.

Rok dobave: sukcesivne dobave v roku dveh (2) dni od naročila. Ob urgentnih nabavah (nujne nabave) naročeno blago dostaviti v 24 urah od naročila.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz specifikacije, ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo NMV.

Naročnik je uporabil navedbo znamke z namenom lažje predstavitve, po kakšnih izdelkih povprašuje in zato navedel »ali enakovredno«. Ponudnik z oddajo ponudbe naročniku zagotavlja, da so ponujeni izdelki enakovredni (surovinski sestav, okus, barva ipd.) ali boljši od zahtevanih.

Več na portalu javnih naročil