Skoči do osrednje vsebine

»Nakup električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije in/ali soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom«

Rok za prijavo je potekel.

Javno naročilo zajema dobavo električne energije z deležem električne energije iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in/ali soproizvodnje električne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE) z visokim izkoristkom. Najmanj 50 % dobavljene električne energije mora biti pridobljene iz OVE in/ali SPTE z visokim izkoristkom, kot jih določa zakon, ki ureja energetiko.

Predmet javnega naročila je enoten in ni razdeljen na sklope.

Električno energijo bodo naročniki pri izbranem dobavitelju kupovali za objekte, kot so navedeni v dokumentu "OBR-Seznam merilnih mest", ki je priloga te razpisne dokumentacije.

Številke merilnih mest in poraba energenta za leto 2017 je razvidna iz obrazca OBR- Seznam merilnih mest. Navedeno letno porabo energenta je naročnik ocenil na podlagi analize dejanske porabe za leto 2017. Navedba ocenjene letne porabe naročnika ne zavezuje k nakupu minimalne količine energetna, ampak je namenjena izključno v pomoč ponudnikom pri oblikovanju ponudbene cene. Uporaba distribucijskega omrežja se obračuna skladno z veljavnimi predpisi v času izvajanja naročila.

Naročnik si pridržuje pravico, da število objektov poveča ali zmanjša glede na svoje dejanske potrebe in izvajanje javnih nalog, ki jih sofinancira. Sprememba številke objektov ali njihove namenske rabe ter porabe energentov ne sme vplivati na ponujeno ceno.

Več na portalu javnih naročil