Skoči do osrednje vsebine

JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA: »VRTEC ŠENTJANŽ«

Rok za prijavo je potekel.

Predmet koncesijskega razmerja:
- zagotovitev ustreznega zazidljivega zemljišča v Občini Dravograd na območju Šentjanža, na katerem bo možna gradnja novega objekta in je skladno z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (Ur. l. RS 4/2015),
- novogradnja vrtca v Šentjanžu (kar vključuje projektiranje, pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za gradnjo in uporabnega dovoljenja), v katerem je predvidenih 6 oddelkov za prvo in drugo starostno skupino (dve enoti za prvo starostno skupino ter štiri enote za drugo starostno skupino).
- upravljanje z zgrajenim objektom in vzdrževanje skozi celotno koncesijsko obdobje, razen v delu izvajanja programa vzgoje in izobraževanja.
Predvidena velikost zemljišča za novogradnjo objekta ter ureditev zunanjega igrišča je cca. 3.500 m2.
Predvidena bruto tlorisna površina objekta je cca 1.100,00 m2.
Predvidena neto tlorisna površina objekta je cca 800,00m2.
V okviru novega objekta mora biti zagotovljeno sledeče:
objekt mora imeti lastno kuhinjo s pripadajočo shrambo in prostorom za pripravo dietne prehrane, prostor za vodjo kuhinje, garderobo in sanitarije za kuhinjsko osebje,
objekt mora imeti lastno pralnico
objekt mora imeti zbornico in pisarno za vodjo enote
objekt mora imeti knjižnico, ki je lahko umeščena v zbornico,
objekt mora imeti garderobo za zaposlene,
objekt mora imeti prostor za izvajanje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami,
v objekt mora biti vgrajeno tovorno dvigalo za prevoz hrane, v kolikor bodo oddelki razvrščeni v nadstropju,
gospodarski prostori za celoten kompleks (prostor za čistila in pripomočke, skladišče za sanitarni material, kotlovnica, delavnica za vzdrževalna dela, garderoba in sanitarije za tehnično osebje).
Zgrajeni objekt 6 oddelčnega vrtca mora programsko kot tudi tehnično zadostit pogojem iz veljavne zakonodaje, zlasti pa Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17).
Koncesijska pogodba se sklene za obdobje do največ 16 let.
Koncesija gradenj se bo izvedla po modelu BOT (zgradi-upravljaj - prenesi v last javnemu partnerju), ob upoštevanju določil Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, Uradni list Evropske unije, št. 317/07, 314/09, 319/11, 335/13 in 307/15; v nadaljevanju: ZJZP) in ob smiselni uporabi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in Uradni list Evropske unije, št. 307/2015, 307/2015 in 337/2017; v nadaljevanju: ZJN-3).
Po modelu BOT (zgradi-upravljaj - prenesi v last javnemu partnerju) po izteku koncesijskega obdobja koncedent postane lastnik celotnega objekta in zemljišča brez dodatnih finančnih obveznosti za koncedenta, ob prenehanju koncesijskega razmerja se izključi obveznost plačila nadomestila za povečano vrednost nepremičnine, kot posledico vlaganj koncesionarja s strani koncedenta.
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za »Projektiranje, gradnjo, vzdrževanje in upravljanje Vrtca Šentjanž« (Uradni list RS, št. 13/19) je dostopen na povezavi: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0456/odlok-o-javno-zasebnem-partnerstvu-za-projektiranje-gradnjo-vzdrzevanje-in-upravljanje-vrtca-sentjanz
kolikor se bo v fazi izvedbe javnega razpisa izkazalo, da so potrebne spremembe ali dopolnitve zgoraj navedenega obsega investicije, se bo navedeno uskladilo v postopku usklajevanja koncesijske pogodbe v fazi pogajanj.

Več na portalu javnih naročil