Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023

Rok za prijavo je potekel.

Z javnim razpisom se želi zagotoviti podporno okolje, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Namen in cilj javnega razpisa 

Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Storitve podpornega okolja bodo prispevale:

 • h krepitvi podjetniškega potenciala,
 • k pospeševanju ustanavljanja novih podjetij,
 • k povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem,
 • k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij,
 • k premagovanju ovir na podjetniški poti.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju 3.1.1: »Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem start-up podjetij«, prednostne naložbe 3.1. »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«.

S cilji javnega razpisa bo zasledovan:

 • kazalnik učinka »povečanje števila prejemnikov nefinančne podpore«,
 • specifični kazalnik rezultata »povečanje indeksa podjetniške dejavnosti (indeks TEA)«.

Cilji javnega razpisa so:

 • povečanje informiranosti in znanja za reševanje izzivov na podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa,
 • povečanje zgodnje podjetniške aktivnosti in
 • prispevati k večjemu nastajanju, izboljšanju, rasti in razvoju podjetij.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija). Storitve in aktivnosti  bodo izvedene v dveh sklopih, in sicer:

Prvi sklop - Programi za potencialne podjetnike in podjetja (storitve SPOT svetovalcev in podjetniških mentorjev)

V vsaki statistični regiji na območju Republike Slovenije bodo financirane storitve prvega sklopa tega javnega razpisa za vse podjetnike in potencialne podjetnike.

Storitve prvega sklopa so:

 • promocija podjetniške kulture:
  • informiranje in promocija,
  • dogodki SPOT Svetovanje.
 • izvajanje celovitih podpornih storitev:
  • osnovno SPOT svetovanje,
  • usposabljanja, ki jih izvajajo SPOT svetovalci,
  • usposabljanja in dogodki, ki jih izvajajo podjetniški mentorji,
  • podjetniško mentoriranje.

Drugi sklop - Program za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja s potencialom hitre rasti (storitve start-up mentorjev)

Na območju celotne Republike Slovenije bodo financirane storitve drugega sklopa tega javnega razpisa za inovativne potencialne podjetnike in inovativna podjetja s potencialom hitre rasti.

Storitve drugega sklopa, so:

 • promocija inovativne podjetniške kulture:
  • informiranje in promocija,
  • start-up dogodki.
 • izvajanje celovitih podpornih storitev
  • start-up mentoriranje,
  • start-up programi,
  • ekspertno svetovanje.

Poleg storitev za prvi in drugi sklop bodo izbrani konzorciji izvajali še druge aktivnosti, ki niso namenjeni končnim uporabnikom, so pa nujni za zagotavljanje storitev končnim uporabnikom.

Financiranje se bo izvajalo za ciljne skupine uporabnikov podpornih storitev, opredeljene v 3. poglavju tega javnega razpisa, za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 10. 2023.

Okvirna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 3.000.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija in podrobnejše informacije

Vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev so navedeni v Razpisni dokumentaciji, ki je objavljena na spletni strani izvajalske institucije SPIRIT Slovenija

Kontakt

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so vlagatelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov javne agencije SPIRIT Slovenija. Vprašanja morajo prispeti na e-naslov najkasneje tri delovne dni pred iztekom roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno.