Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Rok za prijavo je potekel.

Pomembno obvestilo: Višanje sredstev za izvedbo Javnega razpisa za vlaganja v turistično infrastrukturo

Obveščamo vas, da smo pri Javnemu razpisu za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti zvišali okvirno višino sredstev in sicer na 69.136.449,15 evrov. Za sklop A je namenjeno 63.424.053,50 evrov, za sklop B pa 5.712.395,65 evrov.

V javnem razpisu so se spremenila razmerja med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko, in sicer na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike in sredstvih proračuna Republike Slovenije zaradi povečanje sredstev za 20.312.919,74 evrov. 

Razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij za sklop A znaša 85 % : 15 %. Ob upoštevanju proračunskih sredstev kot tretjega vira sofinanciranja pa razmerje za sklop A znaša 71,92 % : 12,69 % : 15,39 %.

Operacije iz sklopa B se financirajo iz dveh virov: iz namenskih sredstev evropske kohezijske politike in iz postavk slovenske udeležbe, pri čemer razmerje med sredstvi na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko in slovensko udeležbo za sofinanciranje operacij za sklop B znaša 85 % : 15 %.

Sprememba je bila objavljena v Uradnem listu številka 92/2022 z dne 8. julija 2022.

Na podlagi spremembe razmerij sofinanciranja je bilo skupno odobrenih 20 projektov

 • Sklop A: VABO, d.o.o., RTC "JAKEC" Trije Kralji d.o.o., Velika planina d.o.o., Žičnice Vogel Bohinj d.o.o., Rekreacijsko turistični center Krvavec d.o.o., GOLTE d.o.o., Unitur d.o.o., Rekreacijsko turistični center žičnice, Kranjska Gora d.d., Javno podjetje Marprom d.o.o., Hotel Cerkno d.o.o.
 • Sklop B: MEDIUM, design, grafični inženiring, tisk, d.o.o., Hotel Dvorec gostinstvo in turizem d.o.o., ATAR, investicije, inženiring d.o.o., Sicom Hoteli d.o.o., Hiša Denk, Gregor Vračko s.p., restavracija, PA3K, gostinstvo in turizem d.o.o., Rimski vrelec d.o.o., VODIŠEK, gostinsko in trgovsko podjetje d.o.o., Hotel Lonca d.o.o., W PLAN, gradbeništvo in storitve d.o.o.

Pomembno obvestilo: Prenos sredstev iz sklopa B na sklop A v okviru Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti (8. 6. 2022)

Vezano na 6. točko ˝Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti˝, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo obvešča, da je na sklopu B ostalo nerazdeljenih oz. še razpoložljivih sredstev v vrednosti 13.111.133,76 EUR. Ministrstvo bo iz sklopa B navedeni del sredstev v višini 13.111.133,76 EUR preneslo na sklop A. S prenosom okvirna višina razpisanih sredstev na sklopu A znaša 43.111.133,76 EUR.

Pomembno obvestilo: sprememba roka za oddajo vlog in popravek izračuna finančne vrzeli CBA (25.2.2021)

Obveščamo vas, da je pri objavi razpisnega obrazca Izračun finančne vrzeli CBA React turizem 1.2.2022 za sklop A prišlo do napake v formuli za izračun finančne vrzeli pri izračunu najvišjega zneska sofinanciranja.

Iz tega razloga rok za oddajo vlog podaljšujemo na 7.3.2022. Podaljšanje roka za oddajo vlog velja za oba sklopa javnega razpisa.

Rok za oddajo vlog bo uradno podaljšan tudi z objavo spremembe javnega razpisa in sicer s prvim naslednjim Uradnim listom RS, ki bo izšel predvidoma v petek, 4.3.2021.

POMEMBNO:

V kolikor je bila na MGRT vloga na sklop A pripravljena in oddana na napačnem obrazcu Izračun finančne vrzeli CBA React turizem 1.2.2022 (obrazcu z napako), prijavitelj iz tega razloga ne bo nosil škodljivih posledic v smislu zavrženja ali zavrnitve vloge, temveč bo pozvan k dopolnitvi vloge oz. obrazca, kjer bo napako lahko odpravil v postavljenem roku.

Vse potencialne prijavitelje na sklop A, ki še niso oddali svoje vloge, vljudno naprošamo naj vlogo na sklop A oddajo ob upoštevanju novega, pravilnega obrazca Izračun finančne vrzeli CBA React turizem-dopolnitev. Vse prijavitelje, ki so morebiti že oddali svojo vlogo na sklop A pa naprošamo, naj ne oddajajo še ene vloge in/ali novega, pravilnega obrazca, temveč bodo svojo vlogo oz. obrazec Izračun finančne vrzeli CBA React turizem-dopolnitev v relevantnem delu dopolnili/spremenili in ministrstvu posredovali po prejemu poziva za dopolnitev s strani ministrstva.

Sprememba Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti (4.2.2022)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS, št. 15/2022 z dne 4. 2. 2022 objavilo spremembo Javnega razpisa za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. S spremembo se podaljšuje rok za oddajo vlog na javni razpis, in sicer je rok za oddajo vlog 28. 2. 2022.

Ministrstvo med dokumenti, ki so del Vsebine objave objavlja tudi spremembo razpisne dokumentacije in vzorca pogodbe o sofinanciranju. Spremembe so v dokumentih ustrezno označene.

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Pri tem sledimo strateškim usmeritvam na področju turizma, in sicer razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost. Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu. Pri tem sledimo strateškim usmeritvam na področju turizma, in sicer razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo pozicionirajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost. 

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020«, Prednostna os (PO) 15 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«, Prednostna naložba (PN) 15.1 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

Cilji javnega razpisa so: krepitev odpornosti nosilnega turističnega produkta 'počitnice v gorah in outdoor' z nadgradnjo in prestrukturiranjem slovenskih gorskih centrov v celoletna gorska središča za aktivni oddih; dvig števila nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, skladnih s strateškimi usmeritvami slovenskega turizma (trajnost, butičnost, avtentičnost itd.) z namenom dviga kakovosti storitev; dvig dodane vrednosti in prilivov iz naslova izvoza potovanj.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dveh sklopov investicij:

SKLOP A: nadaljnji razvoj in prestrukturiranje večjih slovenskih smučišč v celoletna gorska središča za aktivni oddih z vlaganji v žičniško in drugo infrastrukturo za outdoor aktivnosti, ki niso vezane izključno na zimsko sezono, z namenom dviga dodane vrednosti in vplivom na povečanje prihodkov turističnih destinacij in podjetij.

SKLOP B: izgradnja in/ali obnova Obnova lahko vključuje tudi dozidavo/širitev nastanitvenih kapacitet, vendar mora biti pridobljena kategorija obstoječih in dodatnih kapacitet vsaj 3*, pri tem pa mora širitev obsegati vlaganja v vsaj pet novih nastanitvenih enot. nastanitvenih kapacitet višje kakovosti, in sicer:

 • hotelov, motelov, penzionov in gostišč, ki bodo po zaključeni operaciji imeli vsaj 15 Velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele, motele, penzione in gostišča). nastanitvenih enot (sob/apartmajev)  kategorije vsaj 3*,
 • kampov in glampingov Za glampinge ne obstaja nacionalni sistem kategorizacije, zato bodo glampingi, ki bodo predmet sofinanciranja na javnem razpisu, morali ob zaključku projekta izkazati pridobitev kategorizacije vsaj 4* po sistemu World of Glamping ali drugemu primerljivemu mednarodnemu sistemu kategorizacije glampingov.  kategorije vsaj 4*. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje energetsko in okoljsko učinkovitih in zeleno naravnanih operacij, nadgrajenih z uporabo sodobnih digitalnih orodij in rešitev.

Ciljne skupine/prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izpolnjujejo vse pogoje in zahteve predmetnega javnega razpisa, pri čemer so prijavitelji lahko: 

 • na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala, srednje velika in velika podjetja, s sedežem ali poslovno enoto ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki so kot pravna ali fizična oseba registrirani za gospodarsko dejavnost najkasneje na dan 31.12.2020 in so organizirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju prijavitelj).
 • na SKLOP A se lahko prijavijo (poleg navedenih v prejšnji alineji) tudi lokalne skupnosti (občine) ali drugi javni subjekti (npr.: javni zavodi…), ki so upravljalci večjih Večja smučišča na podlagi določb Zakona o varnosti na smučiščih (ZVS-1) so: Krvavec, Rogla, Vogel, Cerkno, Mariborsko Pohorje, Kranjska Gora, Golte, Kanin, Stari vrh, Soriška planina, Straža – Bled, Velika planina in Kope, Gače – Rog Črmošnjice, Ribniška koča, Macesnovec – Rateče, Družinski center Pokljuka, Viševnik-Pokljuka, Marela in Španov vrh. slovenskih smučišč, kot izhaja iz evidence Ministrstva za infrastrukturo, ki je vzpostavljena na podlagi Zakona o varnosti na smučiščih (Uradni list RS, št. 44/16).
 • na SKLOP B se  med naštetimi v prvi alineji tega odstavka ne morejo prijaviti prijavitelji, ki so velika podjetja in podjetja v javni lasti z neposrednim deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 25 %, ali posrednim Posredno občinsko in/ali državno lastništvo pomeni lastništvo preko lastništva v drugi pravni osebi, ki je (so)lastnica subjekta, ki se prijavlja na javni razpis. deležem državnega in/ali občinskega lastništva, ki skupaj znaša več kot 50 %.
 • Za SKLOP B so upravičeni le pravni subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti s področja gostinstva in turizma:
  • SKD I55 – Gostinske nastanitvene dejavnosti,
  • SKD I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač.   

Predvidena višina sredstev, ki je na razpolago: 48.823.529,41 EUR, od tega:

 • za sklop A: 30.000.000,00 EUR in
 • za sklop B: 18.823.529,41 EUR.

Rezultati javnega razpisa