Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja

Rok za prijavo je potekel.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji. V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena vloga prijavitelja, ki v imenu konzorcija nastopa kot vodja konzorcija, pri tem konzorcij lahko sestavljajo največ trije projektni partnerji.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za socialna podjetja na nivoju kohezijskih regij, in sicer z oblikovanjem specifičnih storitev podpornega okolja za usposabljanje, mentorstvo, povezovanje ter svetovanje socialnim podjetjem. 

Podporno okolje za socialna podjetja bo prispevalo h krepitvi veščin in kompetenc socialnih podjetnikov, povečalo možnosti za ustanavljane novih socialnih podjetji, spodbujalo rast obstoječih socialnih podjetji, prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest ter povezovanj z lokalnim okoljem, raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom s ciljem ustvarjanja pogojev za boljši dostop na trg. Podporno okolje bo zagotavljalo tudi informiranje in obveščanje javnosti o pomenu socialnega podjetništva, mreženje socialnih podjetij ter promocijo socialnega podjetništva.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetji v posamezni kohezijski regiji. V vsaki kohezijski regiji bo financirana zgolj ena vloga prijavitelja, ki v imenu konzorcija nastopa kot vodja konzorcija, pri tem konzorcij lahko sestavljajo največ trije projektni partnerji.

Vlagatelji s partnerji kot konzorcij bodo izvajali naslednje naloge:

 • promocija socialno podjetniške kulture,
 • izvajanje podpornih storitev za obstoječa in potencialna socialna podjetja,
 • povezovanje socialnih podjetji in vzpostavljanje partnerstev za spodbujanje in razvoj socialnega podjetništva in družbenih inovacij na lokalni in regionalni ravni ter medsektorsko povezovanje,
 • evidentiranje potreb na lokalni in regionalni ravni in poročanje o zaznanih administrativnih ovirah pri nastajanju in delovanju socialnih podjetji.

 

Upravičenci

Na javni razpis se lahko prijavi prijavitelj s partnerji, ki skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oziroma konzorcij. Konzorcij sestavljajo ne več kot trije (3) konzorcijski partnerji, od katerih je en vodja konzorcija oziroma poslovodeči konzorcijski partner. Vodja konzorcija v imenu konzorcija izvede prijavo na javni razpis.

Konzorcij sestavlja vsaj po en (1) partner, in sicer:

 • pravna oseba, ki opravlja splošne razvojne naloge v regiji;
 • pravna oseba zasebnega prava, ki je registrirana skladno z Zakonom o socialnem podjetništvu – ZsocP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18).

Skupna višina sredstev

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 418.285,71 EUR, in sicer:

 • v letu 2022: 272.761,90 EUR,
 • v letu 2023: 145.523,81 EUR.

Pri tem je predvideno financiranje v zahodni kohezijski regijo do največ 140.207,50 EUR, v vzhodni kohezijski regiji pa 278.078,21 EUR.

Upravičeni stroški

Do sofinanciranja so upravičeni naslednji stroški:

 1. Stroški plač in drugih povračil v zvezi z delom za zaposleno osebo, ki dela na prijavljeni operaciji in bodo financirani v obliki standardnega stroška na enoto,
 2. Posredni stroški za izvajanje operacije (v obliki pavšalne stopnje do 15 % upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposleno osebo, ki opravlja dela in naloge na operaciji),
 3. Stroški storitev zunanjih izvajalcev,
 4. Stroški informiranja in komuniciranja.

Dokumenti, obrazci

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si s pripisom JR podporno okolje za socialna podjetja.

Kontakt

gp.mgrt@gov.si

Več na portalu javnih naročil