Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022–2025

Rok za prijavo je potekel.

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne in krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oz. povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij.

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 projektov zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja, ki zajema vključitev v proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju (v nadaljevanju: Akademija TKT) (faza A) in pripravo in izvedbo ključnih izvedbenih projektov, ki bodo bistveno prispevali k implementaciji procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva (faza B).

Z javnim razpisom bomo opolnomočili podjetja, da bodo skozi procese poslovanja sprejemala take poslovne odločitve, ki bodo bistveno prispevale k zniževanju negativnih vplivov na podnebje in okolje, tako na strateškem kot na operativnem nivoju procesov pri kreiranju vrednosti produktov in storitev ter tako prispevala k:

 • razogljičenju Slovenije skozi prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo,
 • zelenemu prehodu skladno s Tehničnimi smernicami za uporabo »načela da se ne škoduje bistveno«.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je zagotovitev strokovne pomoči podjetjem v Akademiji TKT (faza A) ter sofinanciranje izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali organizacijsko inovacijo (faza B) na področju prehoda iz linearnih v krožne procese kreiranja vrednosti produktov in storitev.

Predmet javnega razpisa se glede na ciljne skupine izvaja prilagojeno v dveh sklopih:

 • sklop I, namenjen MSP, ki imajo najmanj 20 zaposlenih. 
 • sklop II, namenjen zagonskim, mikro in malim podjetjem, ki imajo najmanj 1 in največ 19 zaposlenih.

Vrednost javnega razpisa

Višina sredstev javnega razpisa znaša 17.972.400 evrov, od tega je za sklop I predvidenih okvirno 14.972.400 evrov, za sklop II pa okvirno 3.000.000 evrov.

Rok za prijavo

Roki za oddajo vlog v posameznem sklopu in fazi javnega razpisa so naslednji:

Roki za oddajo vlog za fazo A - sklop I :

 • 1. rok: 15. 9. 2022
 • 2. rok: 16. 2. 2023
 • 3. rok: 15. 6. 2023
 • 4. rok: 15. 11. 2023
 • 5. rok: 15. 3. 2024

Roki za oddajo vlog za fazo A – sklop II:

 • 1. rok: 15. 11. 2022
 • 2. rok: 16. 5. 2023
 • 3. rok: 15. 9. 2023
 • 4. rok: 15. 1. 2024
 • 5. rok: 15. 4. 2024

Roki za oddajo vlog za fazo B v obeh sklopih javnega razpisa so v 30 dneh od datuma zaključka faze A in so natančno opredeljeni v pogodbi za fazo A pri vsakem od prejemnikov.

Kontakt

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijave in pojasnila k javnemu razpisu so prijaviteljem dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov tkt@spiritslovenia.si. Vprašanja na elektronski naslov morajo prispeti najkasneje tri delovne dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge.