Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv zainteresiranim kandidatom, da kandidirajo za člana Sveta javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma

Rok za prijavo je potekel.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/15 in 13/18 – ZSRT-1) objavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo javni poziv, s katerim poziva zainteresirane posameznike, da kandidirajo za člana Sveta javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma kot predstavnika uporabnikov iz turističnega gospodarstva, ki ga predlaga minister, pristojen za turizem.

Za člana sveta je lahko imenovana oseba, ki:

 • ima najmanj visoko strokovno izobrazbo;
 • je strokovnjak s področja dela javne agencije;
 • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in 
 • izpolnjuje druge z zakonom ali ustanovitvenim aktom določene pogoje

Člani sveta ne morejo biti:

 • osebe, ki so zaposlene v tej javni agenciji,
 • funkcionarji v izvršilni veji oblasti in
 • osebe, za katere obstaja možnost konflikta med njihovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi,
  ki jih zasleduje javna agencija.


Prijava kandidata mora vsebovati:

 • Izpolnjen obrazec življenjepisa Europass
 • izjavo in dokazila, da so strokovnjaki s področja dela javne agencije;
 • izjavo, s katero dokazujejo, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • fotokopijo dokazila o izobrazbi.


Vloge z življenjepisom in prilogami morajo biti vložene najkasneje 8 dni od datuma objave tega javnega poziva na spletnem portalu www.mgrt.gov.si, to je najkasneje do 03.08.2020 do 24.00 ure.

Vloga, ki bo oddana po pošti, mora biti oddana v zaprti ovojnici z označbo: "Ne odpiraj - za javni poziv za člana sveta Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma« in sicer na naslov: Ministrstvo za gospodarski razvoj in  tehnologijo, Kotnikova ulica 5, Ljubljana. Vloga, oddana z navadno pošto, je pravočasna, če prispe do izteka roka za prijavo, za vlogo, oddano s priporočeno pošto, pa velja, da je pravočasna, če je na pošto oddana zadnji dan prijavnega roka. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika vloge, poslana na elektronski naslov: gp.mgrt@gov.si z vsemi zahtevanimi prilogami, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo lahko vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge.

Ime izbranega kandidata bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v skladu s prvim odstavkom 8. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma (Uradni list RS, št. 46/15 in 13/18 – ZSRT-1) posredovalo v imenovanje Vladi Republike Slovenije. Kandidat, ki ga bo imenovala Vlada Republike Slovenije, bo imenovan za dobo petih let.

Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za resničnost navedb v vlogi.

Kontakt

Darja Škufca Adlešič, elektronski naslov: darja.skufca-adlesic@gov.si, telefon: 01/ 400 3140.