Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za uvrstitev v evidenco zainteresiranih oseb za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih

Besedilo javnega poziva

V okviru izvajanja nalog na področju zunanje politike Republike Slovenije v skladu z Zakonom o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01, 78/03, 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 108/09, 80/10-ZUTD in 31/15) ter na podlagi Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije (Uradni list RS št. 53/15) in strateškega dokumenta zunanje politike Republike Slovenije z naslovom "Slovenija: varna, uspešna in v svetu spoštovana – zunanja politika Republike Slovenije" (sklep Vlade RS št. 50000-2/2015/6 z dne 29. 7 .2015) Ministrstvo za zunanje zadeve objavlja

JAVNI POZIV za uvrstitev v evidenco zainteresiranih oseb za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih na področjih miru in varnosti, človekovih pravic, mednarodnega prava, razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči ter okoljskih vprašanj.

1. Mednarodne kandidature kot del zunanje politike Republike Slovenije

V Republiki Sloveniji ima Ministrstvo za zunanje zadeve osrednjo vlogo pri usklajevanju mednarodnih dejavnosti in vseh deležnikov na področju mednarodnih odnosov Republike Slovenije ter povezovanju teh dejavnosti v skladno, verodostojno in celostno zunanjo politiko, ki temelji na nacionalnih interesih, ciljih in vrednotah. Slovenija svoje interese uresničuje tudi s kandidaturami v različna telesa in organe mednarodnih organizacij, pri čemer svojo globalno soodgovornost in solidarnost izkazuje s poudarjenim sodelovanjem na prednostnih področjih, ki so predvsem:

  • mir in varnost,
  • človekove pravice,
  • mednarodno pravo,
  • razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč,
  • okoljska vprašanja ter
  • vključevanje vidika spola na področje miru in varnosti (agenda o ženskah, miru in varnosti).

H krepitvi kulture zunanje politike prispeva tudi široko družbeno soglasje glede mednarodnih kandidatur.

Izvedensko funkcijo v mednarodni organizaciji ali njenem telesu nacionalni strokovnjak ali strokovnjakinja opravlja v obliki udeležbe na periodičnih zasedanjih, za katera praviloma ni predvideno plačilo. Izvedenska funkcija predstavlja mednarodno strokovno sodelovanje, ki je častne narave.

2. Evidenca zainteresiranih oseb za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacijah

Ministrstvo za zunanje zadeve vodi evidenco zainteresiranih oseb za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacijah izključno na podlagi njihove privolitve.

Evidenca vsebuje naslednje osebne podatke zainteresirane osebe: ime in priimek, kontaktni podatki (elektronski naslov in telefonska številka), državljanstvo Republike Slovenije, stopnja in smer pridobljene izobrazbe, znanje tujih jezikov na višji ravni, aktualna zaposlitev, izbrano področje, mednarodne izkušnje na izbranem področju, možnost redne udeležbe na zasedanjih v tujini ter strokovne reference.

Kot strokovne reference se štejejo zlasti delovne izkušnje in dosežki, objava strokovnih ali znanstvenih publikacij, nagrade za strokovno delo, aktivna udeležba na strokovnih usposabljanjih ipd.

Navedene podatke Ministrstvo za zunanje zadeve obdeluje do preklica privolitve s strani zainteresirane osebe, vendar najdlje pet let od vpisa v evidenco. Po poteku tega roka lahko Ministrstvo za zunanje zadeve navedene podatke obdeluje le na podlagi nove privolitve zainteresirane osebe.

3. Namen obdelave osebnih podatkov v evidenci

Ministrstvo za zunanje zadeve osebe iz evidence obvešča o posameznih kandidacijskih postopkih na področjih, za katere izkazujejo ustrezno izobrazbo oziroma strokovne reference. Vpis v evidenco ni pogoj za prijavo na posamezen razpis za zasedbo funkcije v mednarodni organizaciji. Evidenca predstavlja tudi pripomoček, ki Ministrstvu za zunanje zadeve v primeru obstoja zunanjepolitičnega interesa Republike Slovenije na konkretnem področju omogoča, da v okviru svojih pristojnosti v najkrajšem času sproži ustrezne kandidacijske postopke. V primeru, da je kandidacijski postopek v pristojnosti drugega državnega organa, Ministrstvo za zunanje zadeve slednjega obvesti o obstoju kandidatov in ga spodbudi k izvedbi ustreznega postopka. Osebnih podatkov iz evidence Ministrstvo za zunanje zadeve ne posreduje drugim organom.

4. Merila za vpis

Javni poziv je namenjen slovenskim strokovnjakom na zgoraj omenjenih področjih. Ministrstvo za zunanje zadeve na podlagi prijave v evidenco vpiše osebe, ki so državljani Republike Slovenije in imajo najmanj univerzitetno ali tej enakovredno stopnjo izobrazbe, pri tem pa upošteva naslednja merila:

  • strokovno znanje na enem od naslednjih področij: mir in varnost, človekove pravice, mednarodno pravo, razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč ter okoljska vprašanja;
  • odlično znanje angleškega jezika in znanje drugega tujega jezika na višji ravni;
  • mednarodne izkušnje pri delovanju na enem od zgoraj naštetih področij poziva;
  • možnost redne udeležbe na zasedanjih v okviru izvedenske funkcije v tujini.

Ministrstvo za zunanje zadeve v roku 30 dni od prejema prijave zainteresirano osebo obvesti o vpisu. Odločitev ministrstva, da osebe ne uvrsti v evidenco, je obrazložena, vendar zoper njo ni pritožbe, ker vpis v evidenco ni pogoj za prijavo v kandidacijskem postopku.

Vpis v evidenco ne prejudicira izpolnjevanja pogojev ali meril v okviru posameznega kandidacijskega postopka, ki jih za izvedensko funkcijo določi mednarodna organizacija

5. Prijava za vpis v evidenco

Prijavo za vpis v evidenco je treba poslati na elektronski naslov napotitve.mzz@gov.si. Na ta naslov lahko naslovite tudi morebitna vprašanja glede javnega poziva. Kontaktna oseba v Ministrstvu za zunanje zadeve je gospa Tina Trtnik, dosegljiva na telefonski številki +386 1 478 2180.

Elektronsko sporočilo mora vsebovati prijavo za vpis v evidenco ter izpolnjen spodnji obrazec v formatu doc in izpolnjen in podpisan spodnji obrazec v formatu pdf.

6. Dodatna pojasnila

Evidenca zainteresiranih oseb za zasedbo izvedenskih funkcij v mednarodnih organizacijah in njihovih telesih se ne nanaša na področje kandidiranja za zaposlitev v mednarodnih organizacijah ali napotitev v mednarodne civilne misije ali mednarodne organizacije.

Vpis v evidenco ne zavezuje Ministrstva za zunanje zadeve, da vpisano osebo predlaga za kandidata ali podpre njeno kandidaturo. Prav tako iz vpisa v evidenco ne izhajajo kakršne koli zaposlitvene ali finančne obveznosti ali posledice za Ministrstvo za zunanje zadeve.