Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za predstavnike ustanovitelja v organih upravljanja javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport javno poziva zainteresirane kandidate, da kandidirajo za člana oziroma predstavnika Republike Slovenije v organih upravljanja (svetih) naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodov:

 1. Šolski center Nova Gorica (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije, od tega je eden predstavnik delodajalcev s področja dejavnosti, za katere zavod izobražuje kadre oziroma partnerjev MIC ter drugih socialnih partnerjev zavoda);
 2. Šolski center Celje (štiri predstavnike ustanoviteljice Republike Slovenije, od tega so trije predstavniki delodajalcev z gospodarskih področij, za katere zavod izobražuje oziroma so poslovni partnerji MIC);
 3. Gimnazija Bežigrad (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije);
 4. Šolski center Slovenj Gradec (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije, od tega je eden predstavnik partnerjev s področja dejavnosti, za katere zavod izobražuje kadre oziroma drugih socialnih partnerjev zavoda);
 5. Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije, od tega je eden predstavnik delodajalcev s področja dejavnosti, za katere zavod izobražuje kadre oziroma socialnih partnerjev);
 6. Srednja šola Slovenska Bistrica (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije);
 7. Srednja šola Zagorje (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije, od tega je eden predstavnik delodajalcev s področja dejavnosti, za katere zavod izobražuje kadre oziroma socialnih partnerjev);
 8. Biotehniški izobraževalni center Ljubljana (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije, od tega je eden predstavnik delodajalcev s področja dejavnosti, za katere zavod izobražuje kadre oziroma drugih socialnih partnerjev zavoda);
 9. Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije, od tega je eden predstavnik delodajalcev oziroma socialnih partnerjev, s katerimi šola sodeluje);
 10. Gimnazija Nova Gorica (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije);
 11. Gimnazija Jurija Vege Idrija (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije, od tega je eden predstavnik delodajalcev oziroma socialnih partnerjev, s katerimi šola sodeluje);
 12. Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije, od tega je eden predstavnik delodajalcev oziroma socialnih partnerjev, s katerimi šola sodeluje);
 13. Grm Novo Mesto- Center biotehnike in turizma (tri predstavnike ustanoviteljice Republike Slovenije, od tega je eden predstavnik delodajalcev, ki ga predlaga Kmetijsko gozdarska zbornica);
 14. Gimnazija Celje – Center (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije, od tega je eden predstavnik lokalnih oziroma socialnih partnerjev, s katerimi šola sodeluje);
 15. Gimnazija Brežice (dva predstavnika ustanoviteljice Republike Slovenije, od tega je eden predstavnik lokalnih oziroma socialnih partnerjev, s katerimi šola sodeluje).

Rok za oddajo vloge je 40 dni po objavi tega javnega poziva oziroma do preklica.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

Kandidati morajo posredovati vlogo v predpisani obliki (priloga 1) z vsemi prilogami. Vlogi morajo kandidati priložiti:

 • življenjepis v predpisani obliki (EUROPASS življenjepis je priloga 2 tega javnega poziva);
 • izjavo, da ustrezajo posebnim kriterijem za imenovanje in izjavo, s katero izrecno dovoljujejo obdelavo in uporabo njihovih osebnih podatkov, vendar izključno z namenom in v zvezi s postopkom imenovanja (izjava je priloga 3 tega javnega poziva);
 • predstavitveno pismo (priloga 1):
 • interes zaradi katerega se kandidat vključuje v postopek,
 • dosedanje izkušnje na področju dela vzgojno-izobraževalnih zavodov in drugih javnih zavodov,
 • sposobnosti (organizacijske, komunikacijske, poslovodske sposobnosti za delo v svetu zavoda).

Kandidat, ki se bo javil na javni poziv, mora izkazati izpolnjevanje naslednjih pogojev:

 • da ima najmanj višješolsko izobrazbo oziroma višješolsko strokovno izobrazbo (raven 6/1);
 • da ni poklicni funkcionar;
 • da ni član v več kot dveh organih nadzora ali upravljanja pravnih oseb javnega sektorja, v katerih vlogo ustanovitelja v imenu RS izvršuje Vlada RS, in hkrati ni član v več kot dveh nadzornih svetih ali upravnih odborih gospodarskih družb, ki so v večinski neposredni ali posredni lasti RS in
 • da ni v poslovnem razmerju z javnim zavodom, za katerega kandidat je (na primer dobavitelj blaga ali storitev za javni zavod, vključujoč svetovalne in revizorske storitve).

 Pri izbiri kandidatov se bodo poleg zgoraj navedenih pogojev upoštevali tudi naslednji kriteriji: 

 • zaželena strokovna znanja in izkušnje s področja vzgoje, izobraževanja, financ in prava;
 • zaželena znanja s področja vodenja in upravljanja;
 • poznavanje in izkušnje s področja delovanja javnih zavodov;
 • najmanj 5 let delovnih izkušenj;
 • poznavanje problematike vzgoje oziroma izobraževanja v lokalnem okolju.

Javni zavodi, ki imajo v svojih svetih med predstavniki ustanoviteljice tudi predstavnike delodajalcev oziroma socialnih ali poslovnih partnerjev, predloge za imenovanje le-teh pošljejo v rokih določenih v aktih o ustanovitvi in tem javnim pozivom oziroma čimprej.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport lahko vlagatelja pozove k dopolnitvi vloge.

Kandidati pošljejo vlogo v zaprti ovojnici z označbo: "za javni poziv »obvezna navedba IMENA JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA in če gre za PREDSTAVNIKA DELODAJALCEV« – šifra 0141-249/2019« in sicer na naslov: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, v roku 40 dni po objavi tega javnega poziva oziroma do preklica. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mizs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Člani organov upravljanja vzgojno-izobraževalnih zavodov niso upravičeni do izplačila sejnin.

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila vsak delovni dan od 9.30 do 10.30 ure: 

 • Iris Novak, elektronski naslov: iris.novak@gov.si, telefon: 01/400 5263.

V izbirni postopek se bodo uvrstili samo kandidati, ki bodo oddali vlogo na predpisanem obrazcu z vsemi prilogami.

Kandidati bodo obveščeni le v primeru imenovanja, ne pa tudi v primeru neuvrstitve v nadaljnji postopek in neimenovanja. V postopku javnega poziva ni možnosti vlaganja pravnih sredstev.

Kandidati kazensko in materialno odgovarjajo za pravilnost navedb v vlogi.

Kontakt

Kontaktna oseba za dodatna pojasnila vsak delovni dan od 9.30 do 10.30 ure: 

Iris Novak 
elektronski naslov: iris.novak@gov.si 
telefon: 01/400 5263.