Skoči do osrednje vsebine

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije (SZT) opravlja sledeče naloge:

 • ocenjuje stanje v raziskovalni dejavnosti, njen položaj in razvoj z vidika mednarodne primerljivosti, kakovosti in družbenorazvojne smotrnosti, 
 • pripravi izhodišča in usmeritve nacionalnega raziskovalnega programa,
 • spremlja in ocenjuje izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa,
 • obravnava predloge zakonov in drugih predpisov na področju raziskovalne dejavnosti in na drugih področjih, ki zagotavljajo splošne pogoje spodbujanja raziskovalne dejavnosti in uporabe njenih rezultatov,
 • obravnava izhodišča in usmeritve za metodologijo in postopke izvajanja nacionalnega raziskovalnega programa, daje pobude in predloge za urejanje vprašanj na področju raziskovalne dejavnosti.

Splošni podatki o Svetu za znanost in tehnologijo

Svet ima 14 članov. Organizacijo in način dela ureja poslovnik, ki ga sprejmejo člani z večino glasov vseh članov. Strokovna in administrativna dela za svet opravlja ministrstvo, pristojno za znanost.

Pristojnosti sveta za znanost in tehnologijo

 • Predlaga Vladi RS izhodišča in usmeritve Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
 • Predlaga izhodišča in usmeritve za politiko uresničevanja Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v tekočem letu;
 • Spremlja rezultate in učinke delovanja na področju raziskovalne dejavnosti, ocenjuje uresničevanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter spremlja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • Spremlja kakovost izvajanja programov dela javnih raziskovalnih organizacij in daje oceno o ustreznosti programov dela javnih raziskovalnih organizacij;
 • Daje mnenje k metodologiji in merilom za vrednotenje znanstvene in razvojne uspešnosti, prenosa znanj in dela raziskovalnih organizacij;
 • Daje mnenja in pobude k programom mednarodnega sodelovanja;
 • Daje mnenje k poročilu o delu agencij, ustanovljenih na podlagi tega zakona;
 • Poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu najmanj enkrat letno;
 • Opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.

Sestava Sveta za znanost in tehnologijo (mandatno obdobje od 4. 7. 2019 - 4. 7. 2023)

Svet šteje 14 članov, ki so imenovani, in devet članov po položaju. Predsednik in člani SZT so imenovani za mandatno dobo štirih let.

Predsednica Sveta za znanost in tehnologijo:

 • dr. Andreja Gomboc

Člani sveta po položaju:

 • dr. Zdravko Kačič
 • dr. Danilo Zavrtanik
 • prof. dr. Klavdija Kutnar
 • dr. Igor Papič
 • dr. Jernej Pikalo
 • Zdravko Počivalšek
 • Andrej Bertoncelj
 • akad. dr. Tadej Bajd
 • Boštjan Gorjup

Predstavniki raziskovalcev:

 • ddr. Boris Turk
 • dr. Andreja Kutnar
 • dr. Vanja Kokol
 • dr. Helena Motoh
 • dr. Iztok Šori

 Predstavnike nosilcev tehnološkega razvoja in gospodarskih družb:

 • dr. Matjaž Krajnc
 • Borut Čeh
 • dr. Ema Žagar
 • dr. Mark Pleško
 • Tibor Šimonka
 • Marko Lotrič

Predstavnik javnosti:

 • dr. Tina Tomažič

Predstavnik reprezentativnih sindikatov:

 • dr. Boštjan Nedoh

Sekretar SZT: 

 • dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost

Tajnik SZT:

 • Andrej Ograjenšek, mag., Direktorat za znanost

Dokumenti

 • Poslovnik o delu Sveta za znanost in tehnologijo

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Seje sveta (zapisniki, relevantna gradiva)

Iskalnik