GOV.SI

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije opravlja sledeče naloge:

 • ocenjuje stanje v raziskovalni dejavnosti, njen položaj in razvoj z vidika mednarodne primerljivosti, kakovosti in družbenorazvojne smotrnosti, 
 • pripravi izhodišča in usmeritve nacionalnega raziskovalnega programa,
 • spremlja in ocenjuje izvajanje nacionalnega raziskovalnega programa,
 • obravnava predloge zakonov in drugih predpisov na področju raziskovalne dejavnosti in na drugih področjih, ki zagotavljajo splošne pogoje spodbujanja raziskovalne dejavnosti in uporabe njenih rezultatov,
 • obravnava izhodišča in usmeritve za metodologijo in postopke izvajanja nacionalnega raziskovalnega programa, daje pobude in predloge za urejanje vprašanj na področju raziskovalne dejavnosti.

Splošni podatki o Svetu za znanost in tehnologijo

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije je strokovno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije. Svet ureja svoje delo s poslovnikom.

Sestava Sveta za znanost in tehnologijo (mandatno obdobje od 4.7.2019 - 4.07.2023)

Svet šteje 14 članov, ki so imenovani, in devet članov po položaju. Predsednik in člani SZT so imenovani za mandatno dobo štirih let.

Predsednica Sveta za znanost in tehnologijo:

 • dr. Andreja Gomboc

Predstavniki raziskovalcev:

 • dr. Boris Turk
 • dr. Andreja Kutnar
 • dr. Vanja Kokol
 • dr. Helena Motoh
 • dr. Iztok Šori

 Predstavnike nosilcev tehnološkega razvoja in gospodarskih družb:

 • dr. Matjaž Krajnc
 • Boruta Čeh
 • dr. Ema Žagar
 • dr. Mark Pleško
 • Tibor Šimonka
 • Marko Lotrič

Predstavnik javnosti:

 • dr. Tina Tomažič

Predstavnik reprezentativnih sindikatov:

 • dr. Boštjan Nedoh

Sekretar SZT: 

 • dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost

Tajnik SZT:

 • Andrej Ograjenšek, mag., Direktorat za znanost

Seje sveta (zapisniki, relevantna gradiva)