Skoči do osrednje vsebine

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije

Svet za znanost in tehnologijo Republike Slovenije je strokovno posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije na področju raziskovalne dejavnosti. Ustanovila ga je Vlada Republike Slovenije 19. 12. 1991.

Splošni podatki o Svetu za znanost in tehnologijo

Svet ima 14 članov. Organizacijo in način dela ureja poslovnik, ki ga sprejmejo člani z večino glasov vseh članov. Strokovna in administrativna dela za svet opravlja ministrstvo, pristojno za znanost.

Pristojnosti sveta za znanost in tehnologijo

 • Predlaga Vladi RS izhodišča in usmeritve Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa;
 • Predlaga izhodišča in usmeritve za politiko uresničevanja Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa v tekočem letu;
 • Spremlja rezultate in učinke delovanja na področju raziskovalne dejavnosti, ocenjuje uresničevanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa ter spremlja razvoj raziskovalne in razvojne dejavnosti;
 • Spremlja kakovost izvajanja programov dela javnih raziskovalnih organizacij in daje oceno o ustreznosti programov dela javnih raziskovalnih organizacij;
 • Daje mnenje k metodologiji in merilom za vrednotenje znanstvene in razvojne uspešnosti, prenosa znanj in dela raziskovalnih organizacij;
 • Daje mnenja in pobude k programom mednarodnega sodelovanja;
 • Daje mnenje k poročilu o delu agencij, ustanovljenih na podlagi tega zakona;
 • Poroča Vladi Republike Slovenije o svojem delu najmanj enkrat letno;
 • Opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi.

Sestava Sveta za znanost in tehnologijo (mandatno obdobje od 4. 7. 2019 - 4. 7. 2023)

Svet šteje 14 članov, ki so imenovani, in devet članov po položaju. Predsednik in člani SZT so imenovani za mandatno dobo štirih let.

Predsednica Sveta za znanost in tehnologijo:

 • dr. Andreja Gomboc

Člani sveta po položaju:

 • dr. Zdravko Kačič
 • dr. Danilo Zavrtanik
 • prof. dr. Klavdija Kutnar
 • dr. Igor Papič
 • dr. Simona Kustec Lipicer
 • Zdravko Počivalšek
 • Andrej Šircelj
 • akad. dr. Tadej Bajd
 • Boštjan Gorjup

Predstavniki raziskovalcev:

 • ddr. Boris Turk
 • dr. Andreja Kutnar
 • dr. Vanja Kokol
 • dr. Helena Motoh
 • dr. Iztok Šori

 Predstavnike nosilcev tehnološkega razvoja in gospodarskih družb:

 • dr. Matjaž Krajnc
 • Borut Čeh
 • dr. Ema Žagar
 • dr. Mark Pleško
 • Tibor Šimonka
 • Marko Lotrič

Predstavnik javnosti:

 • dr. Tina Tomažič

Predstavnik reprezentativnih sindikatov:

 • dr. Boštjan Nedoh

Sekretar SZT: 

 • dr. Tomaž Boh, generalni direktor Direktorata za znanost

Tajnik SZT:

 • Andrej Ograjenšek, mag., Direktorat za znanost

Dokumenti

 • Poslovnik o delu Sveta za znanost in tehnologijo

  Poslovniki | Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport