Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve (50) | Upravna enota Trebnje

Rok za prijavo je potekel.

Obvestilo o končanem postopku javnega natečaja (29.9.2023)

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. 

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Trebnje na Golievem trgu 5, Trebnje. 

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v uradniškem nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Začetni plačni razred za navedeno delovno mesto je 31. Osnovna bruto plača na podlagi veljavne plačne lestvice znaša 1.492,62 evra. 

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 •  končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/ visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/ visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/ visokošolska univerzitetna izobrazba (prava bolonjska stopnja);
 • najmanj sedem (7) mesecev delovnih izkušenj;
 • opravljeno usposabljanje za imenovanje v naziv (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno);
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno);
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so: 

 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji;
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti;
 • vodenje evidenc in priprava informacij na njihovi podlagi;
 • izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu. 

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati: 

 • Pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe in datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. 
 • Pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu ter navede stopnjo zahtevnosti delovnega mesta.
 • Pisno izjavo kandidata, da: 
  • je državljan Republike Slovenije;
  • ni bil pravnomočno obstojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obstojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 • Pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Trebnje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. 
 • Pisno izjavo kandidata, da je seznanjen in dovoljuje, da bo Upravna enota Trebnje podatke, ki jih je kandidat navedel v prijavi za prosto delovno mesto, obdelovala za namen izvedbe javnega natečaja. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo "Za javni natečaj za delovno mesto svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve", na naslov: Upravna enota Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer v roku osmih (8) dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si in pri Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.trebnje@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Besedilo javnega natečaja in prijavni obrazec