Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec - pripravnik na Oddelku za okolje, prostor in kmetijstvo (321) (321) | Upravna enota Velenje

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom, za opravljanje pripravništva.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Velenje na Rudarski cesti 6 a, Velenje.

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv; skladno s 73. členom ZJU se mu določijo pravice in obveznosti glede na naziv Svetovalec III. Osnovna plača pripravnika je ob upoštevanju 9.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 in nadaljnje spremembe) razvrščena v 25. plačni razred (1.179,63 EUR bruto).

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končana najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) - visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja); 
 • še niso bili v delovnem razmerju na delovnem mestu, za katerega je bila pogoj stopnja izobrazbe iz zgornje alineje;
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest (6) mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

 • usposabljanje za samostojno opravljanje nalog na področju gradbenih zadev.

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, iz katere more biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • izjavo, da kandidat v skladu z 2. členom Pravilnika in prvim odstavkom 106. člena ZJU izpolnjuje pogoje za zasedbo objavljenega pripravniškega delovnega mesta;
 • izjavo kandidata, da:
  • je državljan Republike Slovenije;
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest (6) mesecev;
  • zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
 • izjavo kandidata, da dovoljuje Upravni enoti Velenje pridobitev podatkov iz 1. in 3. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Kandidati vložijo prijave v pisni obliki na priloženem obrazcu, z označbo: ''za prosto delovno mesto Svetovalec - pripravnik, številka : 110-6/2024'', na naslov : Upravna enota Velenje, Rudarska cesta 6a, 3320 Velenje, in sicer v roku 8 dni od objave na spletni strani objavljenih prostih delovnih mest državne uprave www.gov.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.velenje@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijavni obrazec je obvezna sestavina prijavne vloge posameznega kandidata.

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec