Skoči do osrednje vsebine

Svetovalec v Oddelku za upravne notranje zadeve (62) | Upravna enota Trebnje

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31.3.2024.

Izbrani kandidat bo opravljal delo v prostorih Upravne enote Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje. 

Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu svetovalec brez imenovanja v naziv. Pravice in dolžnosti mu bodo določene glede na uradniški naziv svetovalec III (31. plačni razred; osnovna bruto plača 1.492,62).

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • končano najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/ visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja), ali najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/ visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja), ali najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja);
 • najmanj sedem (7) mesecev delovnih izkušenj;
 • opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka (če ga kandidat nima, ga lahko opravi naknadno);
 • znanje uradnega jezika;
 • državljanstvo Republike Slovenije;
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Delovne naloge

Naloge delovnega mesta so:

 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
 • zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
 • samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti. 

Postopek prijave

Prijava mora vsebovati:

 • Pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 • Pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. V izjavi kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
 • Pisno izjavo kandidata, da: 
  • je državljan Republike Slovenije,
  • ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  • zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 • Pisno izjavo, da za namen tega postopka dovoljuje Upravni enoti Trebnje pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat s tem ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila; 
 • Pisno izjavo kandidata, da je seznanjen in dovoljuje, da bo Upravna enota Trebnje podatke, ki jih je kandidat navedel v prijavi za prosto delovno mesto, obdelovala za namen izvedbe javne objave. 

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki (na priloženem obrazcu Vloga za zaposlitev), ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo "Za javno objavo za delovno mesto svetovalec (šifra DM 62) v Oddelku za upravne notranje zadeve", na naslov: Upravna enota Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, in sicer najkasneje v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave www.gov.si in pri Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ue.trebnje@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kontaktna oseba za dodatne informacije

Besedilo in prijavni obrazec