Skoči do osrednje vsebine

PRIPRAVNIK ZA DIPLOMATSKO SLUŽBO (diplomat 3. ranga) – 2 delovni mesti (šifra DM 2552 in 2553)

Rok za prijavo je potekel.

Obvestilo o zaključenem javnem natečaju

V skladu z določbo 25. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06 in 104/10) vas obveščamo, da sta bila na javnem natečaju za zasedbo prostega delovnega mesta pripravnik za diplomatsko službo (diplomat 3. ranga), ki je bil dne 17. 10. 2019 objavljen na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za zunanje zadeve, izbrana kandidata.

V skladu s 26. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ima vsak kandidat, ki je sodeloval v izbirnem postopku, pod nadzorom uradne osebe pravico do vpogleda v gradiva izbirnega postopka.

Dodatne informacije o natečajnem postopku daje ga. Vesna REK KOVAČIČ, tel. 01/478-2298.

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – Zzavar-E in 40/12 - ZUJF, v nadaljevanju: ZJU), 41.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 45/01, 78/03, 113/03 - UPB1, 76/08 in 108/09, 80/10-ZUTD in 31/15, v nadaljevanju ZZZ) in 12. člena Pravilnika o preizkusnem testu in dodatnem usposabljanju (Uradni list RS, št. 22/2011 z dne 25.3.2011, v nadaljevanju: pravilnik) Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova cesta 25, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostih delovnih mest

PRIPRAVNIK ZA DIPLOMATSKO SLUŽBO (diplomat 3. ranga) – 2 delovni mesti (šifra DM 2552 in 2553)

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosta delovna mesta, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- uspešno opravljen preizkusni test za diplomatsko službo, ki ga izvaja Ministrstvo za zunanje zadeve RS;

- končano najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – univerzitetni diplomirani pravnik ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) – magister prava (2. bol.st.);

- državljanstvo Republike Slovenije;

- znanje uradnega jezika;

- znanje angleškega in drugega tujega jezika na višji ravni, kar kandidat dokazuje:

  1. s potrdilom o aktivnem znanju jezika (zlasti s potrdilom o opravljeni maturi, opravljenem izpitu Državnega izpitnega centra na višji ravni, potrdilom o opravljenem mednarodnem izpitu oz. certifikatu najmanj na ravni Sveta Evrope B2, ipd), ki ni starejše od deset let;
  2. z dokazilom, da se je oseba šolala v tujem jeziku (pridobila stopnjo izobrazbe: osnovno, srednjo do- ali podiplomsko) v državi, v kateri je to materni jezik, če od zaključka šolanja ni preteklo več kot deset let;
  3. z dokazilom, da je oseba vsaj 6 mesecev opravljala delo visokošolske zahtevnosti v tujini v tujem jeziku, če od opravljanja dela ni preteklo več kot deset let.

- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Na javnem natečaju se skladno z 12. členom Pravilnika izberejo kandidati, ki so dosegli najvišje število točk na preizkusnem testu za diplomatsko službo in izpolnjujejo pogoje za delovno mesto.

Pri izbranih kandidatih se bo preverjalo, ali imajo izdano veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov (nacionalno, EU in NATO) in sicer do stopnje »ZAUPNO«, sicer ga bodo morali pridobiti do dneva nastopa dela.       

Prijava mora vsebovati:

  1. izjavo kandidata, da je uspešno opravil preizkusni test za diplomatsko službo z navedbo datuma izdaje potrdila.
  2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena;
  3. izjavo kandidata, da:

- je državljan Republike Slovenije;

- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

  1. potrdilo o znanju angleškega jezika in drugega tujega jezika na višji ravni oz ustrezno dokazilo za priznavanje znanja tujega jezika na višji ravni zaradi šolanja ali opravljanja dela visokošolske zahtevnosti;
  2. soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za zunanje zadeve pridobitev podatkov iz 1. in 3. točke;
  3. izjavo kandidata, da soglaša s tem, da se bo zanj v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo in 9/10) opravilo varnostno preverjanje za izdajo dovoljenja za dostop do tajnih podatkov najmanj do stopnje tajnosti »ZAUPNO« (nacionalno, EU in NATO).

Op. V primeru, da kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora predložiti ustrezna dokazila sam.

Z izbranima kandidatoma bo pogodba sklenjena za določen čas desetih mesecev – za čas trajanja pripravništva.

Izbrana kandidata bosta delo opravljala v prostorih Ministrstva za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana in v drugih uradnih prostorih ministrstva.

V skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 239/06 in 104/10) se v izbirni postopek ne uvrsti kandidat, ki ne izpolnjuje natečajnih pogojev.

Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – pripravnik za diplomatsko službo« na naslov: Ministrstvo za zunanje zadeve, Kadrovska služba, Prešernova 25, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mzz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve (www.mzz.gov.si).

Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Vesna Rek Kovačič, telefon: 01 478 2298.

V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Iskalnik