Skoči do osrednje vsebine

Podsekretar (šifra DM 1215) v Direktoratu za prometno politiko v Sektorju za prometno politiko | Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo

Rok za prijavo je potekel.

Opis delovnega mesta

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.

Izbrani kandidat bo opravljal delo na uradniškem delovnem mestu Podsekretar, ki se opravlja v nazivu Podsekretar, Sekretar in ga bo opravljal v nazivu Podsekretar.

Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana oziroma v njegovih uradnih prostorih.

 

Zahteve za prijavo

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje) / visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) / specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja) / magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) ali magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje) / magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje),
 • najmanj 6 let delovnih izkušenj,
 • obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
 • osnovna raven znanja tujega jezika,
 • znanje uradnega jezika,
 • državljanstvo Republike Slovenije,
 • ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
 • zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo v primerih, določenih v 54. členu Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21, 54/21, 203/21, 29/22, 80/22, 103/22, 125/22 in 25/23).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv, v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.

 

Delovne naloge

 • neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja ministrstva oziroma notranje organizacijske enote
 • samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv
 • vodenje projektnih skupin
 • vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah
 • opravljanje drugih najzahtevnejših nalog s področja dela po navodilu vodje.

Postopek prijave

Obrazec za prijavo »Vloga za zaposlitev, št. 1004-6/2024-2570-1« je obvezna sestavina vloge posameznega kandidata. Potrebno je natančno izpolniti vse rubrike in izjave. Oblike obrazca ni dovoljeno spreminjati, lahko pa se po potrebi razširi. Obrazcu za prijavo je lahko priložen tudi kratek življenjepis, kjer kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.  

Kandidat pošlje prijavo s prilogami v pisni obliki na priloženem obrazcu za prijavo »Vloga za zaposlitev, št. 1004-6/2024-2570-1«, v zaprti ovojnici z označbo: »za prosto DM PODSEKRETAR (šifra DM 1215) v Sektorju za prometno politiko v Direktoratu za prometno politiko, št. 1004-6/2024-2570-1« na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI in na Zavodu RS za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mope@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v 30 dneh po zaključenem postopku izbire. Obvestilo o končanem javnem natečaju bo objavljeno na osrednjem spletnem mestu državne uprave GOV.SI.

Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja daje ga. Anita Selan, vodja Službe za kadrovske zadeve v Sekretariatu, tel. št. 01 478 85 37, informacije o delovnem področju pa g. Tadej Žaucer, vodja Sektorja za prometno politiko v Direktoratu za prometno politiko, tel. št. 01 478 84 96.