Skoči do osrednje vsebine

Varstvo vojnih grobišč

Varstvo vojnih grobišč v Republiki Sloveniji in vojnih grobišč slovenskih žrtev v tujih državah pravno urejata Zakon o vojnih grobiščih in Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Med vojna grobišča uvrščamo grobišča iz prve in druge svetovne vojne ter grobišča žrtev vojn - po vojni usmrčenih oseb. Zakon o vojnih grobiščih opredeljuje tudi pristojnost nad varstvom vojnih grobišč, obseg varstva, evidentiranje vojnih grobišč, upravljanje in urejanje vojnih grobišč, označevanje, register vojnih grobišč ter režim na območju vojnega grobišča. Velika večina vojnih grobišč je dodatno zaščitena in se jih opredeljuje kot arheološko ostalino.

Vrste vojnih grobišč

Upravljanje in urejanje vojnih grobišč

Urejanje vojnih grobišč pomeni vodenje registra o evidentiranih zemljiščih na katerih so vojna grobišča, določanje lege zemljišč z grobiščem ter priprava in sprejem predpisov, s katerimi se razglasijo območja z evidentiranimi vojnimi grobišči za zavarovana območja vojnih grobišč. Upravljanje vojnih grobišč na svojem območju izvajajo upravne enote.

Ministrstvo skupaj z lokalno skupnostjo skrbi za urejanje, vzdrževanje in obnovo vojnih grobišč ter za morebitno interventno vzdrževanje. 

V praksi se urejanje vojnih grobišč kaže kot vzdrževanje dostopnih poti do lokacije, kjer se nahaja vojno grobišče, košnja trave, čiščenje in urejanje poti, urejanje okrasnega grmičevja, zasaditev okrasnih rastlin, ureditev in vzdrževanje nagrobnikov ter drugih spominskih obeležjih, ki se nahajajo na vojnem grobišču. Interventno vzdrževanje vojnih grobišč pa se izvaja ob morebitnih poškodbah vojnih grobišč zaradi vremenskih pogojev ter zaradi dotrajanosti. 

Program varstva vojnih grobišč

Ministrstvo sprejme letni program varstva vojnih grobišč. Pri določitvi letnega programa varstva posameznega vojnega grobišča poleg državnega in kulturo zgodovinskega pomena vojnih grobišč upošteva tudi možnost vključitve teh objektov v kulturne, turistične in druge aktivnosti kraja.

Mednarodno sodelovanje

Način upravljanja in urejanja vojnih grobišč, kjer so na podlagi določb Zakona o vojnih grobiščih pokopane osebe slovenske  narodnosti v tujini ter varstvo vojnih grobišč pripadnikov tujih armad na ozemlju Republike Slovenije, se določi z mednarodnim sporazumom.

Vlada pri tem že sklenila:

 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o vojnih grobiščih,
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih,
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije o vojnih grobiščih,
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vojnih grobišč,
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenje in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vojnih grobišč,
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o vojnih grobiščih,
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Slovaške republike o vojnih grobiščih,
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o urejanju vojnih grobišč,
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o urejanju vojnih grobišč,
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vojnih grobovih in
 • Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske republike o urejanju vojnih grobišč.

Prikrita vojna grobišča

Varstvo prikritih vojnih grobišč obsega odkrivanje prikritih vojnih grobišč, njihovo označevanje in vpis teh grobišč v register vojnih grobišč ter dokončen dostojen pokop vseh žrtev vojnega in povojnega nasilja na ozemlju Republike Slovenije.

Za vodenje aktivnosti pri postopku odkrivanja prikritih vojnih grobišč je imenovana Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. Vse strokovne, tehnične in administrativne naloge ter sredstva za delo komisije zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.