Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Inšpektorja za okolje in za naravo preverila onesnaženje na Ljubljanskem barju

  Včeraj dopoldan sta inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo in Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor skupaj z naravovarstvenim nadzornikom Javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje preverila razsežnost onesnaženja na Ljubljanskem barju.

 • Določila gradbenega zakona, ki omogočajo takojšnjo sanacijo objektov po naravnih nesrečah

  Gradbeni zakon za manjše in nujne posege predvideva popravilo poškodovanih objektov brez predhodne pridobitve gradbenega dovoljenja, s čimer je dana možnost za hitro in učinkovito ukrepanje v primeru naravnih nesreč.

 • Nove številke računov za plačevanje glob, kazni in taks Inšpektorata za naravne vire in prostor

  Računi za plačilo globe, denarne kazni, takse, stroške, ki jih je izrekel Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) oziroma IRSNVP, so bili zaradi reorganizacije organa ukinjeni 28. junija 2023.

 • Poročilo o Akciji nadzora nad preprečevanjem nedovoljenih objektov 2023

  Gradbeni inšpektorji Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor so letos izvedli akcijo nadzorov objektov v gradnji na območij, ki jih nadzirajo. Preverjali so, ali je bilo za gradnjo oziroma objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje oziroma ali je gradnja skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem. V 45 zadevah, v katerih so že odločili je bila več kot polovica nedovoljenih objektov.

 • Strateške usmeritve Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2023

  Inšpektorat za naravne vire in prostor združuje gradbene inšpektorje, geodetsko inšpektorico ter Inšpektorje za naravo in vode ter rudarske inšpektorje. Izvajanje in spoštovanje predpisov s svojega področja bodo nadzirali z rednimi, kontrolnimi in izrednimi inšpekcijskimi nadzori ter nadzori v usmerjenih akcijah. Za odpravo kršitev bodo uvedli upravne in prekrškovne postopke ter postopke upravnih izvršb.

 • Tudi med letošnjimi zimskimi počitnicami akcija nadzora vožnje v naravnem okolju

  Inšpekcija za varstvo narave je med zimskimi počitnicami v sodelovanju s policijo izvedla akcijo nadzora vožnje v naravnem okolju. Veliko kršiteljev v času nadzorov niso opazili, a se vseeno ocenjuje, da imajo vsakoletne akcije nadzora vožnje v naravnem okolju pomemben ozaveščevalni in preventivni pomen.

 • Inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor

  Z ustanovitvijo novih ministrstev so se preoblikovali oziroma oblikovali tudi nekateri organi v sestavi. Tako inšpektorji, ki so pristojni za nadzor predpisov, s katerimi se urejajo področja gradnje objektov, varstva narave, voda, in rudarstvo, od 25. februarja delujejo skupaj, kot Inšpektorat RS za naravne vire in prostor v sestavi Ministrstva za naravne vire in prostor.

 • Analiza uvoza-izvoza odpadkov za leto 2022

  V Slovenijo se je leta 2022 uvažalo največ odpadnih kovin in odpadnih barvnih kovin, odpadnega papirja in odpadne plastike. Izvozili pa smo za več kot za 20 odstotkov več odpadkov kot leta 2021. Količina izvožene odpadne plastike se je ponovno povečala za več kot 26 odstotkov, namembne države za izvoz odpadne plastike pa so ponovno azijske države (Malezija, Indonezija, Vietnam)

 • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, je v upravni zadevi nadzora ZOO park Rožman ugotovil, da lastnik parka prikazuje živali javnosti brez veljavnega dovoljenja za ZOO park Rožman.

  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, je v upravni zadevi nadzora ZOO park Rožman ugotovil, da lastnik parka prikazuje živali javnosti brez veljavnega dovoljenja za ZOO.

 • Gradbeni inšpektorji napovedali akcijo nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč

  V letošnjem letu bodo gradbeni inšpektorji med akcijami usmerjenih nadzorov izvedli tudi akcijo nadzorov nad uporabo nakupovalnih središč v uporabi in stavb splošnega družbenega pomena, kot so trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti ter stavbe splošnega družbenega pomena, kot so kinodvorane, spa centri in hale za prireditve.

 • Bojan Počkar v vodstvu IMPEL – mednarodne organizacije za izvajanje in uveljavljanje okoljske zakonodaje

  Generalna skupščina IMPEL je na svojem zadnjem zasedanju v Pragi izvolila Bojana Počkarja, inšpektorja za okolje, višjega svetnika na Inšpektoratu za okolje in prostor za podpredsednika za področje projektov in člana upravnega odbora organizacije.

 • Nadzor nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov v letu 2022

  Na mejnih prehodih, avtocestnih kontrolnih točkah, pristanišču je bilo izvedenih 71 skupnih akcij nadzora. Pregledanih je bilo preko 3000 vozil, v 729 primerih je šlo za pošiljke odpadkov preko meja. Ugotovljenih je bilo 23 nezakonitih pošiljk odpadkov. Nadzori so bili načrtovani v sodelovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in Policijo, sodelovali pa so tudi predstavniki tujih nadzornih organov.

 • Nadzor nad imetniki vodne pravice pri izvajanju posebne rabe vode

  Zaradi vsesplošne pomembnosti vode Inšpektorat za okolje in prostor skoraj vsako leto pripravi posebno akcijo usmerjenih nadzorov s tega področja. V letošnji akciji so inšpektorji preverjali, ali imetniki vodnih dovoljenj za rabo vode za oskrbo s pitno vodo redno merijo odvzete količine vode ter ali zagotavljajo izvajanje monitoringa podzemnih voda in o obojem poročajo ministrstvu.

 • Nadzor naprav, ki presegajo mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja onesnaževanja

  Pri opravljanju dejavnosti mora imetnik naprave, ki povzroča emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (povzročitelj obremenitve) zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na okolje (obratovalni monitoring). Poročila obratovalnih monitoringov pregleduje Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Seznam zaznanih kršiteljev posreduje Inšpektoratu za okolje in prostor (IRSOP).

 • Preprečevanje nedovoljenih gradenj v Triglavskem narodnem parku

  V akciji nadzora nedovoljenih gradenj v Triglavskem narodnem parku je Gradbena inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor, med predlogi predstavnikov parka, za nadzor izbrala šest objektov na območju parka. Pri petih so ugotovili kršitve gradbene zakonodaje. Izdane so bile tri inšpekcijske odločbe in tri odločbe o prekršku.

 • Akcija nadzora komunalnih in industrijskih čistilnih naprav

  Inšpektorat za okolje in prostor je letos izvedel akcijo nadzorov komunalnih čistilnih naprav in naprav, ki odvajajo v okolje industrijske odpadne vode, pri katerih je Agencija Republike Slovenije za okolje, pri pregledu obratovalnih monitoringov odpadnih vod na iztoku naprav ugotovila preseganje predpisane mejne vrednosti parametrov onesnaženosti odpadne vode ali druge nepravilnosti.

 • Odkrivanje in preiskovanje okoljske kriminalitete

  V Gotenici se je zaključilo tridnevno strokovno srečanje na temo »Odkrivanje in preiskovanje okoljske kriminalitete« v organizaciji Uprave kriminalistične Policije, Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Inšpektorata za okolje in prostor (IRSOP).

 • Ali geodetska podjetja in njihovi zaposleni izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti

  Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je z akcijo nadzora nad geodetskimi gospodarskimi subjekti preverjala, ali geodetska podjetja in v njih zaposleni posamezniki izpolnjujejo pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti. Izmed 20-tih, pri šestnajstih kršitve niso bile ugotovljene.

 • Ukrepi za nevpis stavbe v kataster nepremičnin

  Geodetska inšpekcija Inšpektorata za okolje in prostor je za doseganje cilja večje pravne varnosti lastnikov nepremičnin, večje varnosti vlaganj v nepremičnine in investicij, povezanih z nepremičninami nepremičninskega trga ter njihovim pravičnim obdavčenjem, tudi letos izvedla akcijo v zvezi z vpisom stavb v kataster nepremičnin.

 • Inšpektor za okolje na lokaciji posega v izvir Klevevška Toplica

  Inšpektorat za okolje in prostor je danes 24. novembra 2022 prejel pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi informacije, da se posega v izvir Klevevška Toplica. Šlo naj bi za izčrpanje vode iz bazena ter zamenjavo cevi, ki poteka iz tega izvira v bližnjo hišo, ki naj bi se s to vodo ogrevala.