Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Naravovarstveni nadzorniki prisluhnili predstavitvi Inšpekcije za naravo in vode

  Inšpektorica za naravo in vode Nada Kogovšek je naravovarstvenim nadzornikom predstavila organizacijo, naloge, delo in ključne izzive Inšpekcije za naravne vire in rudarstvo.

 • Inšpektorji za naravo začenjajo akcijo nadzorov nad zadrževanjem prosto živečih vrst v ujetništvu

  V letošnjem letu bodo inšpektorji za naravo izvedli akcijo usmerjenih nadzorov nad zadrževanjem prosto živečih vrst v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskih vrtovih, akvarijih, terarijih ali podobnih prostorih.

 • Strateške usmeritve in prioritete dela Inšpektorata za naravne vire in prostor v letu 2024

  Gradbena inšpekcija bo v letu 2024 izvedla 6500 inšpekcijskih nadzorov, geodetska približno 100, rudarska 250, Inšpekcija za naravo in vode pa 750 inšpekcijskih nadzorov. V okviru teh nadzorov bodo inšpektorji izvedli 13 akcij usmerjenih nadzorov. Poleg tega bodo opravljali izredne inšpekcijske nadzore na osnovi prejetih pobud in prijav ter vodili prekrškovne postopke in postopke upravnih izvršb.

 • Imenovana vršilka dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za naravne vire in prostor

  Vlada je na redni seji 16. marca izdala odločbo o imenovanju Nevenke Žvokelj za vršilko dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor, organa v sestavi na Ministrstva za naravne vire in prostor.

 • Izriv plina je nepredvidljiva nevarnost pri pridobivanju premoga

  Rudarski inšpektor Inšpektorata za naravne vire in prostor je včeraj opravil izredni inšpekcijski nadzor v zvezi z izrivom plina v jami Pesje Premogovnika Velenje. Izvajalcu rudarskih del Premogovnika Velenje d. o. o., je z ustno odločbo odredil takojšnjo zaustavitev rudarskih del na odkopu.

 • Izvršba z odstranitvijo objekta po prvi osebi in vzpostavitev zakonitega stanja

  V naselju Petišovci je inšpekcijski zavezanec odstranil dvoetažni poslovni objekt, ki je bil zgrajen brez ustreznih upravnih dovoljenj. Z odstranitvijo je izvršil obveznost, ki mu je bila naložena z odločbo in sklepom o dovolitvi izvršbe.

 • Preprečevanje mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

  V Ljubljani je 12. februarja potekalo strokovno usposabljanje nadzornih organov s področja mednarodne trgovine z ogroženimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Med govorci je nastopila tudi inšpektorica za naravo Inšpektorata za naravne vire in prostor

 • Poročilo akcije nadzora nad gradbenimi proizvodi v letu 2023

  Cilj akcije gradbenih inšpektorjev je bil ugotoviti stanje na področju vgrajevanja gradbenih proizvodov, in sicer ali izvajalec gradbenih del dobavlja in vgrajuje izključno gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in ki so bili dani v promet v skladu s predpisi za dajanje gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti.

 • Poročilo akcije nadzorov nad imetniki vodne pravice pri izvajanju posebne rabe vode

  Inšpektorji za naravo in vode, ki delujejo v okviru Inšpektorata za naravne vire in prostor so v usmerjeni akciji nadzorov preverjali, ali imetniki vodne pravice za oskrbo prebivalstva s pitno vodo izpolnjujejo obveznosti, predvsem glede odvzetih količin vode in glede upravljavcev vodovodnih sistemov.

 • Akcija nadzorov skladnosti posegov v zavarovanih območjih

  Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo je v letošnjem letu izvedla akcijo nadzorov, v katerih je preverjala, če se dela na zavarovanih območjih izvajajo skladno z izdanimi naravovarstvenimi soglasji oziroma mnenji pristojnih soglasodajalcev s področja varstva narave. Cilj akcije je preprečevanje nastanka novih nedovoljenih in neskladnih posegov v naravo ter sanacija že izvedenih neskladnih stanj.

 • Ali geodetska podjetja izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za opravljanje geodetske dejavnosti

  Geodetska inšpekcija Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor je v letu 2023 izvedla akcijo nadzora nad geodetskimi podjetji. Pri 20 naključno izbranih geodetskih podjetjih je preverjala, ali podjetje in zaposleni izpolnjujejo zakonsko določene pogoje za opravljanje geodetske inženirske dejavnosti.

 • Poročilo o akciji nadzora vožnje v naravnem okolju 2023

  V letošnjem letu so inšpektorji za naravo in vode Inšpektorata za naravne vire in prostor skupaj s policisti izvedli dve akciji nadzora vožnje v naravi. V času zimskih počitnic je šlo predvsem za nadzor vožnje z motornimi sanmi, v poletnem obdobju pa vožnje z motokros motorji, štirikolesniki in kolesi ter nedovoljena parkiranja v naravi.

 • Nadzor nad evidentiranjem nepremičnin v katastru nepremičnin

  Investitorji gradnje stavb oziroma lastniki parcel, na katerih stavbe stojijo ali imetniki stavbne pravice so dolžni vpisati nepremičnine v kataster nepremičnin. Če tega ne naredijo tudi po pozivu Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS), le ta predlaga geodetski inšpekciji, da jih obravnava v prekrškovnem postopku. V letu 2023 je geodetska inšpekcija uvedla 80 postopkov o prekršku.

 • Državni zbor sprejel spremembe Gradbenega zakona

  Državni zbor Slovenije je 14. decembra sprejel novelo Gradbenega zakona. S sprejetimi spremembami zakona se rešuje kadrovska problematika gradbene inšpekcije in uvaja postopna uvedba sistema eGraditev, ki bo uvedla digitalizacijo na področju pridobivanja gradbenih dovoljenj.

 • Začasno zadržanje izvrševanja določb Gradbenega zakona glede legalizacije

  Ustavno sodišče Republike Slovenije je zadržalo izvrševanje 146. člena Gradbenega zakona (GZ-1) v zvezi z objektom daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja, dokler ne sprejme končne odločitve.

 • Akcija nadzora uporabe in izpolnjevanja bistvenih zahtev univerzalne graditve gostinskih stavb

  Gradbeni inšpektorji so pri nadzoru gostinskih stavb preverjali zagotavljanje izpolnjevanja bistvenih zahtev objektov, ali objekti zagotavljajo dostopnost grajenega okolja, ali se gradijo in rekonstruirajo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja, ali se vzdržujejo tako, da zagotavljajo dostopnost grajenega okolja in ali so izpolnjeni z zakonom določeni pogoji za začetek uporabe objektov.

 • Poročilo akcije nadzora nad uporabo nakupovalnih središč in stavb splošnega družbenega pomena

  S ciljem preprečevanja uporabe objektov brez predpisanih dovoljenj, je Gradbena inšpekcija Inšpektorata za naravne vire in prostor (IRSNVP), v letošnjem letu izvedla akcijo nadzora nad uporabo nakupovalnih središč in stavb splošnega družbenega pomena. Preverjala je tudi izpolnjevanje bistvene zahteve univerzalne graditve in rabe objektov.

 • Nadzor nad gostinskimi objekti 2023

  Gradbena inšpekcija Inšpektorata za naravne vire in prostor (IRSNVP) in Tržna inšpekcija sta v letošnjem letu izvedli skupno akcijo nad gradnjo in uporabo gostinskih objektov. Skupna akcija je bila usmerjena v nadzor in uporabo gostinskih stavb med katere spadajo hotelske in podobne gostinske stavbe ter druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev.

 • Skupna akcija nadzora na mariborskih gradbiščih

  V času od 1. junija do 30. septembra 2023 je potekala skupna akcija nadzorov Gradbene inšpekcije Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor (IRSNVP) ter Inšpekcije za varstvo pri delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD) na 12 izbranih večjih gradbiščih na območju Maribora.

 • Reševalna vaja na drugem tiru

  V petek, 10. novembra 2023, je na gradbišču drugega tira Divača – Koper, potekalo 47. srečanje rudarskih reševalnih enot Slovenije in rudarska reševalna vaja z naslovom »Nesreča v predorih drugega tira Divača-Koper«.