Skoči do osrednje vsebine

Višji prejemki upravičencev po »vojni zakonodaji« od 1. 7. 2019 dalje

Na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS je bil v Uradnem listu RS, št. 46/19, dne 19. 7. 2019 objavljen Sklep o usklajenih višinah transferjev, ki so določeni v nominalnih zneskih ter o odstotku uskladitve drugih transferjev posameznikom in gospodinjstvom v RS od 1. julija 2019. Sklep določa, da se za transferje opravi uskladitev v višini 2,4 %. Na podlagi podatkov Statističnega urada RS je rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar-junij 2019 znašala 2,4%, in predstavlja odstotek uskladitve. Za naveden odstotek se od 1. julija 2019 dalje uskladijo tudi vsi mesečni denarni prejemki vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja po tako imenovani »vojni zakonodaji».

Invalidnina, invalidski dodatek ter renta vojaškega vojnega invalida po Zakonu o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 19/97, 21/97 - popr., 75/97, 61/06 - ZDru-1, 114/06 - ZUTPG, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 40/12 – ZUJF, 19/14, 21/18 – ZNOrg in 46/19), doživljenska mesečna renta po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/03 - UPB, 54/04 - ZDoh-1, 68/05 - odl. US, 61/06 - ZDru-1, 118/06 - odl. US, 114/06 - ZUTPG, 5/08, 73/08, 53/09, 72/09, 56/10, 57/11, 40/12 - ZUJF, 21/18 - ZNOrg, 46/19) so bili z uskladitvijo v višini 2,4 % in poračunom od meseca julija 2019 že izplačani v novembru 2019.

Veteranski dodatek po Zakonu o vojnih veteranih (Uradni list RS, št. 59/06 - UPB, 61/06 - ZDru-1, 101/06 - odl. US, 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 40/12 - ZUJF, 32/14, 69/15, 96/15 - ZIPRS1617, 21/18 - ZNOrg, 46/19), bo z uskladitvijo v višini 2,4 % in poračunom do meseca julija 2019 izplačan v decembru 2019.