Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji bo nastal »Mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco« pod okriljem UNESCO

  • Ministrstvo za zunanje zadeve
Slovenija se intenzivno premika v smeri ustanovitve »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco« (International Research Institute on Artificial Intelligence = IRCAI), ki bo deloval pod okriljem UNESCO v Ljubljani. Končna odločitev o tem je bila sprejeta na zasedanju generalne konference Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) 25. in 26. novembra 2019 v Parizu.

Po izjemnem uspehu 2. svetovnega kongresa o prosto dostopnih izobraževalnih virih, ki ga je Slovenija gostila septembra 2017 in s tem povezanim dvigom prepoznavnosti naše države v globalnem okolju, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) maja 2018 podalo pobudo za ustanovitev centra.

Vodstvo UNESCO se je novembra 2018 pozitivno odzvalo na pobudo MIZŠ ter pozvalo k pripravi podrobnejšega predloga za ustanovitev centra. MIZŠ je na UNESCO posredoval dodelan predlog, ki predvideva, da bo center v začetni fazi zaživel v okviru Inštituta Jožef Stefan (IJS) v Ljubljani.

Države članice UNESCO so predlog soglasno in z veliko podporo potrdile na zasedanju generalne konference 25. in 26. novembra 2019. Slovenija bo center predvidoma ustanovila v začetku leta 2020, ko bo prišlo do podpisa sporazuma o ustanovitvi med UNESCO in MIZŠ.

Namen centra bo zagotavljanje odprtega in preglednega okolja, ki bo poleg raziskav in razprav na področju umetne inteligence deležnikom po vsem svetu zagotavljalo tudi javno-politično podporo pri pripravi usmeritev in akcijskih načrtov na področju umetne inteligence.

Bodoči center bo združeval različne deležnike s širokim spektrom znanj s celega sveta. Ukvarjal se bo z reševanjem globalnih izzivov, podpiral UNESCO pri študijah ter sodeloval pri večjih mednarodnih projektih s področja umetne inteligence. Vladam, (mednarodnim) organizacijam, pravnim osebam in širši javnosti bo svetoval o sistemskih ter strateških rešitvah pri uvajanju umetne inteligence na različnih področjih. Pomagal bo pri razvijanju in širjenju zmogljivosti na različne načine, vključno z ustanavljanjem pomožnih raziskovalnih centrov po svetu, oblikovanjem programov usposabljanja in globalne ozaveščenosti ter oblikovanjem omrežja za izmenjevanje raziskav in znanja. Center bo presegal meje Slovenije in meje Evrope.

Center pomeni priznanje slovenskim znanstvenikom in je rezultat dobrega sodelovanja slovenske vlade in UNESCO v preteklosti, še posebej na področju prosto dostopnih izobraževalnih virov, na katerem smo se uveljavili kot globalna in vodilna država. Center bo postavil Slovenijo v vrh globalnega tehnološkega dogajanja.

IRCAI bo prvi globalni center za področje umetne inteligence pod okriljem UNESCO in bo hkrati tudi zgled za druge podobne centre, ki bodo nastajali po svetu.