Skoči do osrednje vsebine

Povečanje sredstev pri javnem razpisu DEMO PILOTI II 2018

  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je Službo Vlade RS za razvoj in evropsko politiko zaprosilo za povečanje sredstev za javni razpis DEMO PILOTI II 2018, saj se je po izvedenem postopku vrednotenja vlog izkazalo, da potrebujemo dodatna sredstva za podporo razvojnemu potencialu kohezijske regije Vzhodna Slovenija. Sredstva za Javni razpis DEMO PILOTI II 2018 smo tako povišali iz 56.602.502,29 evrov na 73.139.827,92 evrov in omogočili podporo kar 32-ih kakovostnih projektov ter posledično kar 184-ih podjetij.

Podpora projektom prispelim na javni razpis DEMO PILOTI II 2018 pomeni spodbujanje razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij v obliki pilotnih in demonstracijskih projektov, ki imajo širši obseg učinkov, kot je obseg na ravni projektnih partnerjev. Pričakuje se, da bodo ti projekti ključno vplivali na inovacijsko aktivnost podjetij, njihovo usposobljenost, pridobivanje referenc in izboljšanje njihovega konkurenčnega položaja. To ima seveda pozitivni vpliv na celotno Slovenijo, vsa področja Strategije pametne specializacije in so zato ti projekti tudi v strateškem interesu Republike Slovenije. 

Prav slednje je tudi razlog, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) po identifikaciji kar 32-ih kvalitetnih demonstracijskih in pilotnih projektov, Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (v nadaljevanju SVRK) zaprosilo za povečanje razpoložljivih sredstev na tem razpisu.

Na podlagi soglasja SVRK je MGRT tako 6. avgusta sprejelo odločitev o sofinanciranju 32 pilotnih in demonstracijskih projektov, katerih skupna vrednost sofinanciranja znaša 73,1 milijona evrov. Od tega je kar 67,1 milijonov evrov namenjenih kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, kar je ključna prednost za odpravljanje razvojnih razlik v primerjavi s kohezijsko regijo Zahodna Slovenija.

Na javni razpis je sicer skupno prispelo 53 vlog, 12 vlog je bilo zavrnjenih ali zavrženih zaradi formalnih razlogov, kot so neizpolnjevanje pogojev, odstop partnerjev ali ne dopolnitev vloge, devet vlog pa v okviru ocenjevanja ni doseglo praga minimalno potrebnih 60 točk.

Da konkretni projekti dosegajo predpisane cilje posameznih fokusnih področji Strategije pametne specializacije (S4), je ministrstvo zagotovilo s tem, da je za ocenjevanje vlog prispelih na javni razpis angažiralo zunanje ocenjevalce, ki so strokovnjaki za posamezna fokusna področja in so pri evalvaciji upoštevali tako vsebino S4 kot tudi Akcijske načrte Strateških razvojnih inovacijskih partnerstev, ki predstavljajo strateške usmeritve posameznih področij S4.

Pomemben prispevek k realizaciji ciljev Operativnega programa Republike Slovenije pomeni tudi dejstvo, da je vrednotenje vlog v okviru razpisa pokazalo, da v Sloveniji obstaja razvojni potencial za prav vsa področja Strategije pametne specializacije. Ministrstvo je s tem razpisom potrdilo projekte na vseh devetih področjih S4, največ pa na področju Pametnih mest in skupnosti.

Prihodnost Slovenije je torej glede na razvojni in inovacijski potencial, ki se je pokazal v okviru tega razpisa, nedvomno svetla.