Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 87. dopisne seje Vlade RS s področja MOP

Vlada je na 87. dopisni seji obravnavala štiri točke s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Obveznosti v zvezi z upravljanjem Krajinskega parka Radensko polje

Vlada je sklenila pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij pri izvajanju ustanoviteljskih pravic in obveznosti v zvezi z upravljanjem Krajinskega parka Radensko polje.

Vlada je z Uredbo o ustanovitvi Krajinskega parka Radensko polje,  skupaj z Občino Grosuplje, ki je sprejela Odlok o ustanovitvi Krajinskega parka Radensko polje, ustanovila Krajinski park Radensko polje. Temeljni namen ustanovitve Krajinskega parka Radensko polje je vzpostavitev zavarovanega območja narave, v katerem bodo prebivalci dobili nove razvojne priložnosti, obiskovalci pa se bodo v njem dobro počutili in ga radi obiskovali.

Zakon o ohranjanju narave določa, da na podlagi akta o zavarovanju ustanoviteljice s pogodbo podrobneje uredijo medsebojna razmerja. Ustanovitelja sta v spremembi akta o ustanovitvi krajinskega parka soglašala, da se upravljanje Krajinskega parka Radensko polje poveri javnemu zavodu Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«, ki ga je ustanovila Občina Grosuplje z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem in promocijo »Turizem Grosuplje«.  Za podpis pogodbe vlada pooblašča Simona Zajca, ministra za okolje in prostor.                                                                           

Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah

Vlada  bo s Skupnostjo občin Slovenije sklenila Dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah. Za podpis dogovora vlada pooblašča Simona Zajca, ministra za okolje in prostor.

S podpisom tega dogovora želi vlada spodbuditi občine k manjši uporabi plastike in k varovanju okolja. Občine lahko s svojimi ravnanji prispevajo k povečanju ozaveščanja o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri občankah in občanih. Dogovor je prostovoljen in občina k njemu lahko pristopi kadarkoli. Občine so tako povabljene, da ko v okviru svojih aktivnosti organizirajo različne oblike javnih ali internih prireditev in sestankov ne bodo ponujale plastičnega pribora in pijač v plastenkah.

Skupnost občin Slovenije bo na svoji spletni strani objavljala  seznam občin, ki so pristopile k dogovoru in ga redno posodabljala.

Sklep o izvedbi sprememb in dopolnitev DPN za cesto Hrastnik – Zidani Most

Vlada je sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja o spremembah in dopolnitvah Državnega prostorskega načrta za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče.

Območje prostorske ureditve se nahaja na območju občin Hrastnik, Laško in Radeče. Pri pripravi projektne dokumentacije je zaradi spremenjenih rešitev ter optimizacije osi in nivelete ceste prišlo do spremenjenega posega, ki deloma posega izven območja DPN. Na navedenem območju je zaradi odstopanj od sprejetega državnega akta in omejitev v prostoru smiselna ena varianta načrtovane prostorske ureditve.

Cilj načrtovane ureditve je izboljšanje prometne povezave od Hrastnika do Zidanega Mostu, saj obstoječa cesta G2-108 na odseku 1186 zaradi neustreznih horizontalnih in vertikalnih elementov ceste, preozkega vozišča, prenizkih in preozkih podvozov ter nivojskih križanj z železnico predstavlja ozko grlo in ne zagotavlja nemotenega in varnega prometa. 

Prenos koncesije za rabo termalne vode

Vlada je izdala odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci prenese s koncesionarja, družbe Sava Turizem d. d., Ljubljana, na novega koncesionarja, družbo Terme Banovci, turizem in gostinstvo, d.o.o., Veržej.

Zakon o vodah v 121. členu določa, da se lahko vodna pravica v celoti ali deloma prenese na drugo fizično ali pravno osebo, ki izpolnjuje pogoje in merila, predpisana za njeno pridobitev ter da se v primeru koncesije vodna pravica prenese z izdajo nove odločbe. Zahtevo za prenos vodne pravice predloži zainteresirana pravna ali fizična oseba, če je pridobila v posest objekte in naprave, s katerimi se izvaja vodna pravica. V predhodnem postopku ugotovljeno, da družba Terme Banovci d. o. o. izpolnjuje vse pogoje in merila, predpisana za prenos koncesije, vlada izdaja odločbo, s katero se koncesija za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci prenese na novega koncesionarja, družbo Terme Banovci d. o. o.

Za podpis koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem se pooblasti Simon Zajc, minister za okolje in prostor.