Skoči do osrednje vsebine

Odločitve 52. redne seje Vlade RS s področja MOP

Vlada je na 52. redni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač

Vlada je izdala Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač iz vrtin D-3/07 in DAN-4/13, ki zajema podzemno vodo iz vodnega telesa podzemne vode Posavsko hribovje do osrednje Sotle.

Uredba je koncesijski akt, ki določa posebno pravico do rabe vode za proizvodnjo pijač. V njej se ureja predmet, obseg in območje koncesije, pogoje za pridobitev koncesije, obveznosti koncesionarja glede izvajanja koncesije, plačilo za koncesijo, vsebino koncesijske pogodbe, kjer se podrobneje uredijo medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem, in nadzor nad izvajanjem koncesije. Na podlagi tega koncesijskega akta se koncesija podeljuje na podlagi javnega razpisa v skladu z Zakonom o vodah. Javni razpis bo pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.

Sklepa o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe mineralne, termalne ali termomineralne vode

Vlada je sprejela Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2020 ter Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2020.

Določitev faktorja (D) je potrebna zaradi izračuna višine plačila za koncesijo, ki se izračuna za posamezno leto. Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe ogrevanja, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2020 znaša 0,4. Faktor (D) je v obdobju od 2016 do 2019 znašal 0,5. Celotni priliv iz naslova plačila za koncesijo bo v letu 2020 na podlagi določenega faktorja (D) znašal okvirno 165.252 evrov, kar je za 7.945 evrov več kot, če bi za isto količino uporabili vhodne podatke, ki so veljali v letu 2019. Faktor izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2020 znaša 0,5. Faktor (D) je v letih 2016 in 2017 znašal 1 in 0,6 v letih 2018 in 2019.

Celotni priliv iz naslova plačila za koncesijo bo v letu 2020 na podlagi določenega faktorja (D) znašal okvirno 1.196.778 EUR, kar je za 101.386 EUR več kot, če bi za isto količino uporabili vhodne podatke, ki so veljali v letu 2019.

Na razliko med višino plačila za leto 2020 in leto 2019 vplivajo trije vhodni parametri, in sicer višina faktorja C, delež plačila in faktor D. Na povečanje celotnega priliva v letu 2020, kljub siceršnjemu znižanju vrednosti faktorja D za leto 2020 vplivata višji faktor C, ki je definiran kot povprečna letna cena toplote za 1 MJ, ki nastane z izgorevanjem ekstra lahkega kurilnega olja in je ena izmed spremenljivk v enačbi za izračun višine plačila za koncesijo in za 10 % višji delež plačila za koncesijo, saj plačilo za koncesijo v letu 2020 napram tekočemu letu znaša 100 %, med tem ko je višina plačila za koncesijo skladno z uredbami v letu 2019 znašala 90 %.

Sporazum o prenehanju koncesijske pogodbe

Vlada je sklenila Sporazum o prenehanju koncesijske pogodbe z dne 22. 5. 2019 s koncesionarjem, družbo Segrap rudarstvo, proizvodnja in gradbeništvo d. o. o., Ljutomer.

V Zakonu o vodah je določeno, da koncesijska pogodba preneha s sporazumom pogodbenih strank, z razdrtjem ali po preteku časa, za katerega je bila sklenjena. Segrap je podal predlog za sporazumno prekinitev koncesijske pogodbe. Koncesionar nima neporavnanih obveznosti iz naslova koncesije, za podpis sporazuma pa vlada pooblašča ministra za okolje in prostor Simona Zajca.

Imenovanje generalne direktorice Agencije RS za okolje

Vlada je za generalno direktorico Agencije RS za okolje, za dobo petih let, in sicer od 3. 12. 2019 do 2. 12. 2024, z možnostjo ponovnega imenovanja, imenovala mag. Lilijano Kozlovič.

Mag. Lilijana Kozlovič je magistra prava, ima bogate izkušnje z vodenjem v državni upravi. Med drugim je bila načelnica Upravne enote Koper, poslanka Državnega zbora RS in generalna sekretarka vlade, trenutno opravlja delo v. d. generalnega direktorja ARSO.

Imenovanje člana sveta Inštituta za vode RS

Vlada je kot predstavnika ustanovitelja v Svet javnega zavoda Inštituta za vode RS imenovala Tomaža Prohinarja z dnem 29. 11. 2019 za dobo štirih let, do 28. 11. 2023.

V svet inštituta je bil do sedaj kot predstavnik Ministrstva za okolje in prostor imenovan Tomaž Prohinar, kateremu mandat je potekel 27. 11. 2019.